Ùi 月眉面頭前飛過 ê 飛龍機

Page(/daily/2023/12/20231204)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 月眉面頭前飛過 ê 飛龍機

無啦!月娘毋是弓,嘛無共飛龍機當做箭射出去。 這張相片是一个意外相疊 ê 結果。 飛龍機 ê 白煙尾溜 一般攏是白色–ê,毋過日出方向 ê 大量空氣共藍光彈出去,毋但造成 天色變做藍色–ê,嘛共白煙尾溜反射做 紅色–ê。 佇 飛龍機 後壁遙遠 ê 月眉,嘛小可仔紅紅。 這張相片是頂個月初 ê 時陣佇 英國 Bolton 翕–ê,是日出了後隨翕–ê,所以飛龍機佮白煙尾溜攏去予下底 ê 日光照著。 是講真不幸,閣幾分鐘,這場臨時出現 ê 天空 表演就欲煞矣。 飛龍機飛走,天愈來愈光,月娘 繼續 peh 起來,毋過愈來愈看袂清楚,白煙尾溜 嘛沓沓仔無去矣。

[POJ] Ùi Goe̍h-bâi bīn-thâu-chêng poe–kòe ê Poe-lêng-ki

Bô–lah! Goe̍h-niû m̄-sī keng, mā bô kā poe-lêng-ki tòng-chò chìⁿ siā–chhut-khì. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chi̍t-ê ì-gōa sio-tha̍h ê kiat-kó. Poe-lêng-ki ê pe̍h-ian bóe-liu it-poaⁿ lóng sī pe̍h-sek–ê, m̄-koh ji̍t-chhut hong-hiòng ê tāi-liōng khong-khì kā nâ-kng tôaⁿ–chhut-khì, m̄-nā chō-sêng thiⁿ-sek piàn-chò nâ-sek–ê, mā kā pe̍h-ian bóe-liu hoán-siā chò âng-sek–ê. Tī poe-lêng-ki āu-piah iâu-oán ê Goe̍h-bâi, mā sió-khóa-á âng-âng. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng kò goe̍h-chhe ê sî-chūn tī Eng-kok Bolton hip–ê, sī ji̍t-chhut liáu-āu sûi hip–ê, só͘-í poe-lêng-ki kah pe̍h-ian bóe-liu lóng khì hō͘ ē-té ê ji̍t-kng chiò–tio̍h. Sī-kóng chin put-hēng, koh kúi hun-cheng, chit-tiûⁿ lîm-sî chhut-hiān ê thian-khong piáu-ián to̍h beh soah–ah. Poe-lêng-ki poe-cháu, thiⁿ lú-lâi-lú kng, Goe̍h-niû kè-sio̍k peh–khí-lâi, m̄-koh lú-lâi-lú khòaⁿ bē chheng-chhó, pe̍h-ian bóe-liu mā tau̍h-tau̍h-á bô–khì–ah.

[KIP] Uì Gue̍h-bâi bīn-thâu-tsîng pue–kuè ê Pue-lîng-ki

Bô–lah! Gue̍h-niû m̄-sī king, mā bô kā pue-lîng-ki tòng-tsò tsìnn siā–tshut-khì. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsi̍t-ê ì-guā sio-tha̍h ê kiat-kó. Pue-lîng-ki ê pe̍h-ian bué-liu it-puann lóng sī pe̍h-sik–ê, m̄-koh ji̍t-tshut hong-hiòng ê tāi-liōng khong-khì kā nâ-kng tuânn–tshut-khì, m̄-nā tsō-sîng thinn-sik piàn-tsò nâ-sik–ê, mā kā pe̍h-ian bué-liu huán-siā tsò âng-sik–ê. Tī pue-lîng-ki āu-piah iâu-uán ê Gue̍h-bâi, mā sió-khuá-á âng-âng. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tíng kò gue̍h-tshe ê sî-tsūn tī Ing-kok Bolton hip–ê, sī ji̍t-tshut liáu-āu suî hip–ê, sóo-í pue-lîng-ki kah pe̍h-ian bué-liu lóng khì hōo ē-té ê ji̍t-kng tsiò–tio̍h. Sī-kóng tsin put-hīng, koh kuí hun-tsing, tsit-tiûnn lîm-sî tshut-hiān ê thian-khong piáu-ián to̍h beh suah–ah. Pue-lîng-ki pue-tsáu, thinn lú-lâi-lú kng, Gue̍h-niû kè-sio̍k peh–khí-lâi, m̄-koh lú-lâi-lú khuànn bē tshing-tshó, pe̍h-ian bué-liu mā ta̍uh-ta̍uh-á bô–khì–ah.

[English] Plane Crossing Crescent Moon

No, the Moon is not a bow, and no, it did not shoot out a plane like an arrow. What is pictured is a chance superposition. The plane’s contrail would normally appear white, but the large volume of air toward the rising Sun preferentially knocked away blue light, not only making the sky blue, but giving the reflected trail a bright red hue. Far in the distance, well behind the plane, the crescent Moon also appears slightly reddened. Captured early last month from Bolton, UK, the featured image was taken so soon after sunrise that the plane was sunlit from below, as was its contrail. Within minutes, unfortunately, the impromptu sky show ended. The plane moved out of sight. The Moon kept rising but became harder to see through a brightening sky. And the contrail gradually dispersed.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【飛龍機】poe-lêng-ki/pue-lîng-ki/飛機/plane
  • 【白煙尾溜】pe̍h-ian bóe-liu/pe̍h-ian bué-liu/凝結尾跡/contrail
  • 【月眉】goe̍h-bâi/gue̍h-bâi/眉月/crescent Moon

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Teide 火山後壁 ê 月落 明仔載 ê 圖:高能粒子挵著地球