Teide 火山後壁 ê 月落

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Teide 火山後壁 ê 月落

這寡人無危險啦! Ùi 倒爿出現 ê 是月娘,只是較遠爾爾。 月娘 會遮爾大粒,是因為這是 用長焦鏡頭翕–ê月娘 振動主要是因為 地球 咧自轉,伊就沓沓仔出現佇 Teide 山 後壁,彼是一粒佇非洲西北爿 Canary 群島 海岸 ê 火山。 相片內底 ê 人是 16 公里遠,有足濟台 kha-mé-lah 攏面向日頭,因為 in 嘛咧欣賞佇攝影師後壁 ê 日出月圓 出現,日頭就會落去。 這毋是 意外,這是因為太陽佇天頂總是 kah 月圓是佇相對面。 這支影片 是 2018 年 ê 牛奶月 彼陣拍–ê。 這毋是 縮時攝影 影片,月娘 落去真正就遮爾緊。

[POJ] Teide hóe-soaⁿ āu-piah ê Goe̍h-lo̍h

Chit-kóa lâng bô gûi-hiám lah! Ùi tò-pêng chhut-hiān ê sī goe̍h-niû, chí-sī khah hn̄g niā-niā. Goe̍h-niû ē chiah-nī tōa-lia̍p, sī in-ūi che-sī iōng tn̂g-chiau kiàⁿ-thâu hip–ê. Goe̍h-niû tín-tāng chú-iàu sī in-ūi Tē-kiû teh chū-choán, i to̍h tau̍h-tau̍h-á chhut-hiān tī Teide soaⁿ āu-piah, he sī chi̍t-lia̍p tī Hui-chiu sai-pak-pêng Canary kûn-tó hái-hōaⁿ ê hóe-soaⁿ. Siòng-phìⁿ lāi-té ê lâng sī 16 kong-lí hn̄g, ū chiok chē tâi kha-mé-lah lóng bīn-hiòng ji̍t-thâu, in-ūi in mā teh him-sióng tī liap-iáⁿ-su āu-piah ê ji̍t-chhut. Goe̍h-îⁿ chhut-hiān, ji̍t-thâu to̍h ē lo̍h-khì. Che m̄-sī ì-gōa, che-sī in-ūi Thài-iông tī thiⁿ-téng chóng-sī kah goe̍h-îⁿ sī tī sio-tùi-bīn. Chit-ki iáⁿ-phìⁿ sī 2018 nî ê Gû-leng-goe̍h hit-chūn phah–ê. Che m̄-sī sok-sî-liap-iáⁿ siòng-phìⁿ, goe̍h-niû lo̍h-khì chin-chiàⁿ to̍h chiah-nī kín.

[KIP] Teide hué-suann āu-piah ê Gue̍h-lo̍h

Tsit-kuá lâng bô guî-hiám lah! Uì tò-pîng tshut-hiān ê sī gue̍h-niû, tsí-sī khah hn̄g niā-niā. Gue̍h-niû ē tsiah-nī tuā-lia̍p, sī in-uī tse-sī iōng tn̂g-tsiau kiànn-thâu hip–ê. Gue̍h-niû tín-tāng tsú-iàu sī in-uī Tē-kiû teh tsū-tsuán, i to̍h ta̍uh-ta̍uh-á tshut-hiān tī Teide suann āu-piah, he sī tsi̍t-lia̍p tī Hui-tsiu sai-pak-pîng Canary kûn-tó hái-huānn ê hué-suann. Siòng-phìnn lāi-té ê lâng sī 16 kong-lí hn̄g, ū tsiok tsē tâi kha-mé-lah lóng bīn-hiòng ji̍t-thâu, in-uī in mā teh him-sióng tī liap-iánn-su āu-piah ê ji̍t-tshut. Gue̍h-înn tshut-hiān, ji̍t-thâu to̍h ē lo̍h-khì. Tse m̄-sī ì-guā, tse-sī in-uī Thài-iông tī thinn-tíng tsóng-sī kah gue̍h-înn sī tī sio-tuì-bīn. Tsit-ki iánn-phìnn sī 2018 nî ê Gû-ling-gue̍h hit-tsūn phah–ê. Tse m̄-sī sok-sî-liap-iánn siòng-phìnn, gue̍h-niû lo̍h-khì tsin-tsiànn to̍h tsiah-nī kín.

[English] Moon Setting Behind Teide Volcano

These people are not in danger. What is coming down from the left is just the Moon, far in the distance. Luna appears so large here because she is being photographed through a telescopic lens. What is moving is mostly the Earth, whose spin causes the Moon to slowly disappear behind Mount Teide, a volcano in the Canary Islands off the northwest coast of Africa. The people pictured are 16 kilometers away and many are facing the camera because they are watching the Sun rise behind the photographer. It is not a coincidence that a full moon rises just when the Sun sets because the Sun is always on the opposite side of the sky from a full moon. The featured video was made in 2018 during the full Milk Moon. The video is not time-lapse – this was really how fast the Moon was setting.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【牛奶月】Gû-leng-goe̍h/Gû-ling-gue̍h/牛奶月/Milk Moon
  • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapsef
  • 【長焦鏡頭】tn̂g-chiau kiàⁿ-thâu/tn̂g-tsiau kiànn-thâu/長焦鏡頭/telescope lens

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北京古觀像台天頂 ê 恆星軌跡 明仔載 ê 圖:Ùi 月眉面頭前飛過 ê 飛龍機