Artemis 1 號:第 13 工飛行日

Page(/daily/2023/11/20231130)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Artemis 1 號:第 13 工飛行日

11 月 28 是 獵戶座太空船載 Artemis 1 號 任務 飛出去 ê 第 13 工,這工是伊飛到離咱地球上遠 ê 所在。 獵戶座太空船就 tī 離地球超過 43 萬公里遠 ê 遠逆行軌道,是目前為止載人太空船飛到上遠 ê 所在。 進前上遠 ê 紀錄是 1970 年 去月球 ê Apollo 13 號。 Tī 這支第 13 工飛行日 ê 相片內底,咱地球 kah 月球 攏 tī 內底Ùi 這台無載人 ê 太空船方向來看,咱地球 kah 月球差不多是平大粒。

[POJ] Artemis 1 hō: Tē 13 kang Hui-hêng-ji̍t

11 goe̍h 28 sī La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn chài Artemis 1 hō jīm-bū poe–chhut-khì ê tē 13 kang, chit kang sī i poe-kàu lī lán Tē-kiû siōng hn̄g ê só͘-chāi. La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn to̍h tī lī Tē-kiû chhiau-kòe 43 bān kong-lí hn̄g ê oán-ge̍k-hêng kúi-tō, sī bo̍k-chêng ûi-chí chài-lâng thài-khong-chûn poe-kàu siōng hn̄g ê só͘-chāi. Chìn-chêng siōng hn̄g ê kì-lio̍k sī 1970 nî khì Goe̍h-kiû ê Apollo 13 hō. Tī chit-ki tē 13 kang hui-hêng-ji̍t ê siòng-iáⁿ-phìⁿ lāi-té, lán Tē-kiû kah Goe̍h-kiû lóng tī lāi-té. Ùi chit tâi bô chài-lâng ê thài-khong-chûn hong-hiòng lâi-khòaⁿ, lán Tē-kiû kah Goe̍h-kiû chha-put-to sī pêⁿ tōa-lia̍p.

[KIP] Artemis 1 hō: Tē 13 kang Hui-hîng-ji̍t

11 gue̍h 28 sī La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn tsài Artemis 1 hō jīm-bū pue–tshut-khì ê tē 13 kang, tsit kang sī i pue-kàu lī lán Tē-kiû siōng hn̄g ê sóo-tsāi. La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn to̍h tī lī Tē-kiû tshiau-kuè 43 bān kong-lí hn̄g ê uán-gi̍k-hîng kuí-tō, sī bo̍k-tsîng uî-tsí tsài-lâng thài-khong-tsûn pue-kàu siōng hn̄g ê sóo-tsāi. Tsìn-tsîng siōng hn̄g ê kì-lio̍k sī 1970 nî khì Gue̍h-kiû ê Apollo 13 hō. Tī tsit-ki tē 13 kang hui-hîng-ji̍t ê siòng–phìnn lāi-té, lán Tē-kiû kah Gue̍h-kiû lóng tī lāi-té. Uì tsit tâi bô tsài-lâng ê thài-khong-tsûn hong-hiòng lâi-khuànn, lán Tē-kiû kah Gue̍h-kiû tsha-put-to sī pênn tuā-lia̍p.

[English] Artemis 1: Flight Day 13

On flight day 13 (November 28, 2022) of the Artemis I mission, the Orion spacecraft reached its maximum distance from its home world. Over 430,000 kilometers from Earth in a distant retrograde orbit, Orion surpassed the record for most distant spacecraft designed to carry humans. That record was previously set in 1970 during the Apollo 13 mission to the Moon. Both Earth and Moon are in the same field of view in this video frame from Orion on Artemis I mission flight day 13. The planet and its large natural satellite even appear about the same apparent size from the uncrewed spacecraft’s perspective.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Artemis 1 號】Artemis it hō/Artemis it hō/阿提米絲1號/Artemis 1
  • 【獵戶座太空船】La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn/La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn/獵戶座太空船/Orion spacecraft
  • 【遠逆行軌道】oán-ge̍k-hêng kúi-tō/uán-gi̍k-hîng kuí-tō/遠逆行軌道/distant retrograde orbit
  • 【Apollo 13 號】Apollo 13 hō/Apollo 13 hō/阿波羅 13 號/Apollo 13

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:美國 Kansas 州天頂 ê 陸捲螺 明仔載 ê 圖:銀河 peh 升