Juno 太空船 翕著--ê 木衛三 Ganymede

Page(/daily/2023/11/20231128)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Juno 太空船 翕著–ê 木衛三 Ganymede

太陽系內底上大粒 ê 衛星是生做啥物款? 木星 ê 衛星 木衛三 Ganymede 是比 水星 kah 冥王星 閣較大,伊 ê 表面有一重冰。 表面有較淺色 ê 少年隕石坑,下底有濫一寡較老、較烏、一塌一塌 ê 地形,中央閣有 山溝仔 kah 山陵。 造成溝仔地形 ê 原因到今猶是一个 研究主題,目前主要 ê 假說是講,這可能 kah 冰質 ê 枋塊徙動有關。 木衛三 Ganymede 去予人認為講有 一重海洋,比地球 ê 水閣較濟,而且 有可能有性命。 Ganymede 就 kah 咱 ê 月娘 仝款,嘛是用 仝一面 面對伊 ê 母行星,木星。 這張影像 是 2021 年 NASA ê Juno 機器人太空船飛過這粒大衛星 ê 時陣翕–ê。 這擺 Juno 太空船近距離飛過衛星 ,予 Juno 踅木星 ê 軌道週期 ùi 53 工變做 43 工。 Juno 會繼續 研究 這粒巨行星 ê 懸重力,無四常 ê 磁場,kah 複雜 ê 木星雲結構

[POJ] Juno Thài-khong-chûn hip-tio̍h–ê Bo̍k-ōe-saⁿ Ganymede

Thài-iông-hē lāi-té siōng tōa-lia̍p ê ūi-chheⁿ sī seⁿ-chò siáⁿ-mih-khoán? Bo̍k-chheⁿ ê ūi-chheⁿ Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede sī pí Chúi-chheⁿ kah Bêng-ô-chheⁿ koh-khah tōa, i ê piáu-bīn ū chi̍t têng peng. Piáu-bīn ū khah chhián-sek ê siàu-liân ún-se̍k-kheⁿ, ē-té ū lām chi̍t-kóa khah lāu, khah o͘, chi̍t-lap-chi̍t-lap ê tē-hêng, tiong-ng koh-ū soaⁿ-kau-á kah soaⁿ-niā. Chō-sêng kau-á tē-hêng ê goân-in kàu-taⁿ iáu-sī chi̍t-ê gián-kiù chú-tê, Bo̍k-chêng chú-iàu ê ká-soat sī-kóng, che khó-lêng kah peng-chit ê pang-tè sóa-tāng ū-koan. Bo̍k-ōe-saⁿ Ganymede khì hō͘ lâng jīn-ûi kóng ū chi̍t têng hái-iûⁿ, pí Tē-kiû ê chúi koh khah chē, jî-chhiáⁿ ū khó-lêng ū sèⁿ-miā. Ganymede to̍h kah lán ê goe̍h-niû kāng-khoán, mā-sī iōng kāng chi̍t-bīn bīn-tùi i ê bú-kiâⁿ-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī 2021 nî NASA ê Juno ke-khì-lâng Thài-khong-chûn poe-kòe chit lia̍p tōa ūi-chheⁿ ê sî-chūn hip–ê. Chit pái Juno thài-khong-chûn kīn kū-lī poe-kòe ūi-chheⁿ, hō͘ Juno se̍h Bo̍k-chheⁿ ê kúi-tō chiu-kî ùi 53 kang piàn-chò 43 kang. Juno ē kè-sio̍k gián-kiù chit lia̍p kū-kiâⁿ-chheⁿ ê koân tiōng-le̍k, bô sù-siông ê chû-tiûⁿ, kah ho̍k-cha̍p ê Bo̍k-chheⁿ-hûn kiat-kò͘.

[KIP] Juno Thài-khong-tsûn hip-tio̍h–ê Bo̍k-uē-sann Ganymede

Thài-iông-hē lāi-té siōng tuā-lia̍p ê uī-tshenn sī senn-tsò siánn-mih-khuán? Bo̍k-tshenn ê uī-tshenn Bo̍k-ūi-sann Ganymede sī pí Tsuí-tshenn kah Bîng-ô-tshenn koh-khah tuā, i ê piáu-bīn ū tsi̍t tîng ping. Piáu-bīn ū khah tshián-sik ê siàu-liân ún-si̍k-khenn, ē-té ū lām tsi̍t-kuá khah lāu, khah oo, tsi̍t-lap-tsi̍t-lap ê tē-hîng, tiong-ng koh-ū suann-kau-á kah suann-niā. Tsō-sîng kau-á tē-hîng ê guân-in kàu-tann iáu-sī tsi̍t-ê gián-kiù tsú-tê, Bo̍k-tsîng tsú-iàu ê ká-suat sī-kóng, tse khó-lîng kah ping-tsit ê pang-tè suá-tāng ū-kuan. Bo̍k-uē-sann Ganymede khì hōo lâng jīn-uî kóng ū tsi̍t tîng hái-iûnn, pí Tē-kiû ê tsuí koh khah tsē, jî-tshiánn ū khó-lîng ū sènn-miā. Ganymede to̍h kah lán ê gue̍h-niû kāng-khuán, mā-sī iōng kāng tsi̍t-bīn bīn-tuì i ê bú-kiânn-tshenn, Bo̍k-tshenn. Tsit-tiunn iánn-siōng sī 2021 nî NASA ê Juno ke-khì-lâng Thài-khong-tsûn pue-kuè tsit lia̍p tuā uī-tshenn ê sî-tsūn hip–ê. Tsit pái Juno thài-khong-tsûn kīn kū-lī pue-kuè uī-tshenn, hōo Juno se̍h Bo̍k-tshenn ê kuí-tō tsiu-kî uì 53 kang piàn-tsò 43 kang. Juno ē kè-sio̍k gián-kiù tsit lia̍p kū-kiânn-tshenn ê kuân tiōng-li̍k, bô sù-siông ê tsû-tiûnn, kah ho̍k-tsa̍p ê Bo̍k-tshenn-hûn kiat-kòo.

[English] Ganymede from Juno

What does the largest moon in the Solar System look like? Jupiter’s moon Ganymede, larger than even Mercury and Pluto, has an icy surface speckled with bright young craters overlying a mixture of older, darker, more cratered terrain laced with grooves and ridges. The cause of the grooved terrain remains a topic of research, with a leading hypothesis relating it to shifting ice plates. Ganymede is thought to have an ocean layer that contains more water than Earth – and might contain life. Like Earth’s Moon, Ganymede keeps the same face towards its central planet, in this case Jupiter. The featured image was captured in 2021 by NASA’s robotic Juno spacecraft when it passed by the immense moon. The close pass reduced Juno’s orbital period around Jupiter from 53 days to 43 days. Juno continues to study the giant planet’s high gravity, unusual magnetic field, and complex cloud structures.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Juno 太空船】Juno Thài-khong-chûn/Juno Thài-khong-tsûn/Juno 太空船/Juno spacecraft
 • 【木衛三 Ganymede】Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede/Bo̍k-uī-sann Ganymede/木衛三 甘尼米德/Ganymede
 • 【山陵】soaⁿ-niā/suann-niā/山脊/ridges
 • 【山溝仔】soaⁿ-kau-á/suann-kau-á/山溝/grooves
 • 【枋塊】pang-tè/pang-tè/板塊/plates
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【水星】Chúi-chheⁿ/Tsuí-tshenn/水星/Mercury
 • 【冥王星】Bêng-ông-chheⁿ/Bîng-ông-tshenn/冥王星/Pluto
 • 【巨行星】kū-kiâⁿ-chheⁿ/kū-kiânn-tshenn/巨行星/giant planet
 • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:LBN 86:燕魟星雲 明仔載 ê 圖:美國 Kansas 州天頂 ê 陸捲螺