LBN 86:燕魟星雲

Page(/daily/2023/11/20231127)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LBN 86:燕魟星雲

這隻 燕魟 tī 宇宙海內底 leh 。 這个烏暗星雲 ê 正式編號是 SH2-63 抑是 LBN 86,是氣體 kah 塗粉組成–ê,伊 ê 外形就親像是 海底 ê 魚仔。 這个 星際塗粉 星雲 ê 光是咖啡色–ê,因為伊 kā 伊後壁 ê 可見光 閘 leh、予光 變較紅。 烏暗星雲主要是 tī 紅外線 leh 發光,毋過伊嘛會 tī 可見光 反射伊邊仔 ê 恆星光。 烏暗星雲內底 ê 塗粉粒,一般攏是 tī 次毫米波看會著 ê 炭素、sir-lí-khóng、酸素,in ê 表面定定有 堅一重 一酸化炭素 kah 窒素。 烏暗星雲嘛是 分子雲,因為𪜶 內底有足濟 水素 分子 kah 較大 ê 分子。 伊進前無號名,這馬叫做 燕魟 星雲,平常時是 足暗–ê。 毋過這張感光超過 20 點鐘 ê 清楚影像,是 tī 智利 ê 夜空中 翕–ê。

[POJ] LBN 86: Iàn-kong Seng-hûn

Chit chiah iàn-kong tī ú-tiū-hái lāi-té leh poe. Chit-ê o͘-àm seng-hûn ê chèng-sek pian-hō sī SH2-63 ia̍h-sī LBN 86, sī khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng–ê, i ê gōa-hêng tō chhin-chhiūⁿ sī hái-té ê hî-á. Chit-ê seng-chè thô͘-hún seng-hûn ê kng sī ka-pi-sek–ê, in-ūi i kā i āu-piah ê khó-kiàn-kng cha̍h leh, hō͘ kng piàn khah âng. O͘-àm seng-hûn chú-iàu sī tī âng-gōa-sòaⁿ leh hoat-kng, m̄-koh i mā ē tī khó-kiàn-kng hoán-siā i piⁿ-á ê hêng-chheⁿ-kng. O͘-àm seng-hûn lāi-té ê thô͘-hún lia̍p, it-poaⁿ lóng sī tī chhù-hô-bí-pho khòaⁿ-ē-tio̍h ê thòaⁿ-sò͘, sir-lí-khóng, sàng-sò͘, in ê piáu-bīn tiāⁿ-tiāⁿ ū kian chi̍t têng it-sng-hòa-thòaⁿ-sò͘ kah chek-sò͘. O͘-àm seng-hûn mā-sī hun-chú-hûn, in-ūi in lāi-té ū chiok chē chúi-sò͘ hun-chú kah khah tōa ê hun-chú. I chìn-chêng bô hō-miâ, chit-má kiò-chò Iàn-kong Seng-hûn, pêng-siông-sî sī chiok àm–ê. M̄-koh chit-tiuⁿ kám-kng chhiau-kòe 20 tiám-cheng ê chheng-chhó iáⁿ-siōng, sī tī Tì-lī ê iā-khong-tiong hip–ê.

[KIP] LBN 86: Iàn-kong Sing-hûn

Tsit tsiah iàn-kong tī ú-tiū-hái lāi-té leh pue. Tsit-ê oo-àm sing-hûn ê tsìng-sik pian-hō sī SH2-63 ia̍h-sī LBN 86, sī khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng–ê, i ê guā-hîng tō tshin-tshiūnn sī hái-té ê hî-á. Tsit-ê sing-tsè thôo-hún sing-hûn ê kng sī ka-pi-sik–ê, in-uī i kā i āu-piah ê khó-kiàn-kng tsa̍h leh, hōo kng piàn khah âng. Oo-àm sing-hûn tsú-iàu sī tī âng-guā-suànn leh huat-kng, m̄-koh i mā ē tī khó-kiàn-kng huán-siā i pinn-á ê hîng-tshenn-kng. Oo-àm sing-hûn lāi-té ê thôo-hún lia̍p, it-puann lóng sī tī tshù-hô-bí-pho khuànn-ē-tio̍h ê thuànn-sòo, sir-lí-khóng, sàng-sò͘, in ê piáu-bīn tiānn-tiānn ū kian tsi̍t tîng it-sng-huà-thuànn-sòo kah tsik-sòo. Oo-àm sing-hûn mā-sī hun-tsú-hûn, in-uī in lāi-té ū tsiok tsē tsuí-sòo hun-tsú kah khah tuā ê hun-tsú. I tsìn-tsîng bô hō-miâ, tsit-má kiò-tsò Iàn-kong Sing-hûn, pîng-siông-sî sī tsiok àm–ê. M̄-koh tsit-tiunn kám-kng tshiau-kuè 20 tiám-tsing ê tshing-tshó iánn-siōng, sī tī Tì-lī ê iā-khong-tiong hip–ê.

[English] LBN 86: The Eagle Ray Nebula

This eagle ray glides across a cosmic sea. Officially cataloged as SH2-63 and LBN 86, the dark nebula is composed of gas and dust that just happens to appear shaped like a common ocean fish. The interstellar dust nebula appears light brown as it blocks and reddens visible light emitted behind it. Dark nebulas glow primarily in infrared light, but also reflect visible light from surrounding stars. The dust in dark nebulas is usually sub-millimeter chunks of carbon, silicon, and oxygen, frequently coated with frozen carbon monoxide and nitrogen. Dark nebulas are also known as molecular clouds because they also contain relatively high amounts of molecular hydrogen and larger molecules. Previously unnamed, the here dubbed Eagle Ray Nebula is normally quite dim but has been imaged clearly over 20-hours through dark skies in Chile.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LBN 86】LBN peh-cha̍p-la̍k/LBN peh-tsa̍p-la̍k/LBN 86/LBN 86
 • 【燕魟星雲】Iàn-kong Seng-hûn/Iàn-kong Sing-hûn/燕魟星雲/Eagle Ray Nebula
 • 【SH2-63】SH jī la̍k-cha̍p-saⁿ/SH jī la̍k-tsa̍p-sann/SH2-63/SH2-63
 • 【星際塗粉】seng-chè thô͘-hún/sing-tsè thôo-hún/星際塵埃/interstellar dust
 • 【次毫米波】chhù-hô-bí-pho/tshù-hô-bí-pho/次毫米波/sub-millimeter
 • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
 • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared light
 • 【炭素】thòaⁿ-sò͘/thuànn-sòo/碳/carbon
 • 【sir-lí-khóng】sir-lí-khóng/sir-lí-khóng/矽/silicon
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【窒素】chit-sò͘/tsit-sòo/氮/nitrogen
 • 【窒素】chek-sò͘/tsik-sòo/氮/nitrogen
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【一酸化炭素】it-sng-hòa-thòaⁿ-sò͘/it-sng-huà-thuànn-sòo/一氧化碳/carbon monoxide
 • 【一氧化碳】it-ióng-hòa-thòaⁿ/it-ióng-huà-thuànn/一氧化碳/carbon monoxide
 • 【烏暗星雲】o͘-àm seng-hûn/oo-àm sing-hûn/暗星雲/dark nebulas
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-chú-hûn/分子雲/molecular cloud

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:彗星 67P 表面噴出來 ê 塗粉流 明仔載 ê 圖:Juno 太空船 翕著--ê 木衛三 Ganymede