IC 342:藏 tī 鹿豹座 內底 ê 星系

Page(/daily/2023/11/20231122)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 342: 藏 tī 鹿豹座 內底 ê 星系

IC 342 kah 咱附近 大型較光 ê 捲螺仔星系 寸尺差不多,伊才 1000 萬光年 爾爾,就 chhāi tī 長頷頸 ê 北方星座 鹿豹座 遐。 IC 342 是一个足大型 ê 宇宙島,應該是咱夜空中一个足顯目 ê 星系,毋過 tī 這个清楚 ê 視野內底,伊煞藏起來矣。 咱干焦會當 迵過 由咱 銀河盤 內底 ê 恆星、氣體、kah 塗粉雲組成 ê 面紗看著伊。 就算 IC 342 ê 光受著咱 kah 伊之間 ê 宇宙雲 影響煞變較暗較紅,毋過這張 清楚 ê 望遠鏡影像 有揣著星系內底 ê 塗粉、少年星團、kah 綴捲螺仔手骨 發光 ê 恆星形成區。 捲螺仔手骨就是 ùi 星系核 踅出來、踅甲遠遠 ê 結構。 IC 342 最近才拄經過一擺足激烈 ê 恆星形成 活動​​,因為伊 kah 咱 ê 距離算近–ê,所以伊 ê 引力會影響著 本星系群 kah 銀河 ê 演化。

[POJ] IC 342: Chhàng tī Lo̍k-pà-chō lāi-té ê Seng-hē

IC 342 kah lán hù-kīn tōa-hêng khah kng ê kńg-lê-á seng-hē chhùn-chhioh chha-put-to, i chiah 1000 bān kng-nî hn̄g niā-niā, to̍h chhāi tī tn̂g ām-kún ê pak-hong seng-chō Lo̍k-pà-chō hiah. IC 342 sī chi̍t-ê chiok tōa-hêng ê ú-tiū-tó, èng-kai sī lán iā-khong-tiong chi̍t-ê chiok hiáⁿ-ba̍k ê seng-hē, m̄-koh tī chit-ê chheng-chhó ê sī-iá lāi-té, i soah chhàng khí lâi–ah. Lán kan-na ē-tàng thàng-kòe iû lán Gîn-hô-pôaⁿ lāi-té ê hêng-chheⁿ, khì-thé, kah thô͘-hún-hûn cho͘-sêng ê bīn-se khòaⁿ-tio̍h i. To̍h-sǹg IC 342 ê kng siū-tio̍h lán kah i chi-kan ê ú-tiū-hûn éng-hióng soah piàn khah àm khah âng, m̄-koh chit-tiuⁿ chheng-chhó ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng ū chhōe-tio̍h seng-hē lāi-té ê thô͘-hún, siàu-liân seng-thoân, kah tòe kńg-lê-á chhiú-kut hoat-kng ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Kńg-lê-á chhiú-kut to̍h-sī ùi seng-hē-hu̍t se̍h chhut–lâi, se̍h kah hn̄g-hn̄g ê kiat-kò͘. IC 342 chòe-kīn chiah tú keng-kòe chi̍t-pái chiok kek-lia̍t ê hêng-chheⁿ hêng-sêng oa̍h-tāng​​, in-ūi i kah lán ê kū-lī sǹg kīn–ê, só͘-í i ê ínli̍k ē éng-hióng tio̍h pún-seng-hē-kûn kah Gîn-hô ê ián-hòa.

[KIP] IC 342: Tshàng tī Lo̍k-pà-tsō lāi-té ê Sing-hē

IC 342 kah lán hù-kīn tuā-hîng khah kng ê kńg-lê-á sing-hē tshùn-tshioh tsha-put-to, i tsiah 1000 bān kng-nî hn̄g niā-niā, to̍h tshāi tī tn̂g ām-kún ê pak-hong sing-tsō Lo̍k-pà-tsō hiah. IC 342 sī tsi̍t-ê tsiok tuā-hîng ê ú-tiū-tó, ìng-kai sī lán iā-khong-tiong tsi̍t-ê tsiok hiánn-ba̍k ê sing-hē, m̄-koh tī tsit-ê tshing-tshó ê sī-iá lāi-té, i suah tshàng khí lâi–ah. Lán kan-na ē-tàng thàng-kuè iû lán Gîn-hô-puânn lāi-té ê hîng-tshenn, khì-thé, kah thôo-hún-hûn tsoo-sîng ê bīn-se khuànn-tio̍h i. To̍h-sǹg IC 342 ê kng siū-tio̍h lán kah i tsi-kan ê ú-tiū-hûn íng-hióng suah piàn khah àm khah âng, m̄-koh tsit-tiunn tshing-tshó ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng ū tshuē-tio̍h sing-hē lāi-té ê thôo-hún, siàu-liân sing-thuân, kah tuè kńg-lê-á tshiú-kut huat-kng ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Kńg-lê-á tshiú-kut to̍h-sī uì sing-hē-hu̍t se̍h tshut–lâi, se̍h kah hn̄g-hn̄g ê kiat-kòo. IC 342 tsuè-kīn tsiah tú king-kuè tsi̍t-pái tsiok kik-lia̍t ê hîng-tshenn hîng-sîng ua̍h-tāng​​, in-uī i kah lán ê kū-lī sǹg kīn–ê, sóo-í i ê ínli̍k ē íng-hióng tio̍h pún-sing-hē-kûn kah Gîn-hô ê ián-huà.

[English] IC 342: Hidden Galaxy in Camelopardalis

Similar in size to large, bright spiral galaxies in our neighborhood, IC 342 is a mere 10 million light-years distant in the long-necked, northern constellation Camelopardalis. A sprawling island universe, IC 342 would otherwise be a prominent galaxy in our night sky, but it is hidden from clear view and only glimpsed through the veil of stars, gas and dust clouds along the plane of our own Milky Way galaxy. Even though IC 342’s light is dimmed and reddened by intervening cosmic clouds, this sharp telescopic image traces the galaxy’s own obscuring dust, young star clusters, and glowing star forming regions along spiral arms that wind far from the galaxy’s core. IC 342 has undergone a recent burst of star formation activity and is close enough to have gravitationally influenced the evolution of the local group of galaxies and the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 342】IC sam-sù-jī/IC sam-sù-jī/IC 342/IC 342
 • 【鹿豹座】Lo̍k-pà-chō/Lo̍k-pà-tsō/鹿豹座/Camelopardalis
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂/spiral arm
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【恆星形成活動】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng ua̍h-tāng/恆星形成活動/star forming activity
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galaxy’s core
 • 【本星系群】pún-seng-hē-kûn/pún-sing-hē-kûn/本星系群/local group of galaxies
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Fleming 三角精靈 明仔載 ê 圖:金牛座分子雲