The Horsehead Nebula

Page(/daily/2023/11/20231120)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 馬頭星雲

這个美麗 ê 星際塗粉雲是恆星風 kah 輻射 kā 雕塑出來的。 彼當時仔看起來就敢若是咱知影 ê 某一个形體。 照伊 ê 形體,伊去 hŏng 叫做 馬頭星雲,chhāi tī 1500 光年 ê 所在,就藏 tī 大型 獵戶座星雲 複合體內底。 這片烏暗雲 ê 懸度差不多有 5 光年,伊 ê 編號是 Barnard 33。 咱看會著伊只是因為後壁 ê 紅色發射星雲 IC 434 咧發光,所以咱才看會著 伊閘光 ê 塗粉形體。 烏暗雲內底 有 恆星當 leh 形成相對來講這張影像 倒爿下底 ê 藍色反射星雲 NGC 2023,是踅 tī 一粒高溫、少年 恆星 ê 四箍圍仔。 這張美麗 ê 彩色相片,是 kā 幾若台望遠鏡紀錄 ê 狹頻 kah 闊頻 影像鬥出來 ê 結果。

[POJ] Bé-thâu Seng-hûn

Chit-ê bí-lē ê seng-chè thô͘-hún-hûn sī hêng-chheⁿ-hong kah hok-siā kā tiau-sok chhut-lâi ê. Hit tang-sî-á khòaⁿ–khí-lâi to̍h káⁿ-ná sī lán chai-iáⁿ ê bó͘ chi̍t-ê hêng-thé. Chiàu i ê hêng-thé, i khì hőng kiò-chò Bé-thâu Seng-hûn, chhāi tī 1500 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, to̍h chhàng tī tōa-hêng La̍h-hō͘- chō Seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé lāi-té. Chit phiàn o͘-àm-hûn ê koân-tō͘ chha-put-to ū 5 kng-nî, i ê pian-hō sī Barnard 33. Lán khòaⁿ-ē-tio̍h i chí-sī in-ūi āu-piah ê âng-sek hoat-siā seng-hûn IC 434 leh hoat-kng, só͘-í lán chiah khòaⁿ-ē-tio̍h i cha̍h-kng ê thô͘-hún hêng-thé. O͘-àm-hûn lāi-té ū hêng-chheⁿ tng leh hêng-sêng. Siong-tùi lâi-kóng, chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng tò-pêng ē-té ê nâ-sek hoán-siā seng-hûn NGC 2023, sī se̍h tī chi̍t-lia̍p ko-un, siàu-liân hêng-chheⁿ ê sì-kho͘-ûi-á. Chit-tiuⁿ bí-lē ê chhái-sek siòng-phìⁿ, sī kā kúi-nā tâi bōng-oán-kiàⁿ kì-lio̍k ê e̍h-pîn kah khoah-pîn iáⁿ-siōng tàu chhut-lâi ê kiat-kó.

[KIP] Bé-thâu Sing-hûn

Tsit-ê bí-lē ê sing-tsè thôo-hún-hûn sī hîng-tshenn-hong kah hok-siā kā tiau-sok tshut-lâi ê. Hit tang-sî-á khuànn–khí-lâi to̍h kánn-ná sī lán tsai-iánn ê bóo tsi̍t-ê hîng-thé. Tsiàu i ê hîng-thé, i khì hőng kiò-tsò Bé-thâu Sing-hûn, tshāi tī 1500 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, to̍h tshàng tī tuā-hîng La̍h-hōo- tsō Sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé lāi-té. Tsit phiàn oo-àm-hûn ê kuân-tōo tsha-put-to ū 5 kng-nî, i ê pian-hō sī Barnard 33. Lán khuànn-ē-tio̍h i tsí-sī in-uī āu-piah ê âng-sik huat-siā sing-hûn IC 434 leh huat-kng, sóo-í lán tsiah khuànn-ē-tio̍h i tsa̍h-kng ê thôo-hún hîng-thé. Oo-àm-hûn lāi-té ū hîng-tshenn tng leh hîng-sîng. Siong-tuì lâi-kóng, tsit-tiunn iánn-siōng tò-pîng ē-té ê nâ-sik huán-siā sing-hûn NGC 2023, sī se̍h tī tsi̍t-lia̍p ko-un, siàu-liân hîng-tshenn ê sì-khoo-uî-á. Tsit-tiunn bí-lē ê tshái-sik siòng-phìnn, sī kā kuí-nā tâi bōng-uán-kiànn kì-lio̍k ê e̍h-pîn kah khuah-pîn iánn-siōng tàu tshut-lâi ê kiat-kó.

[English] The Horsehead Nebula

Sculpted by stellar winds and radiation, a magnificent interstellar dust cloud by chance has assumed this recognizable shape. Fittingly named the Horsehead Nebula, it is some 1,500 light-years distant, embedded in the vast Orion cloud complex. About five light-years “tall,” the dark cloud is cataloged as Barnard 33 and is visible only because its obscuring dust is silhouetted against the glowing red emission nebula IC 434. Stars are forming within the dark cloud. Contrasting blue reflection nebula NGC 2023, surrounding a hot, young star, is at the lower left of the full image. The featured gorgeous color image combines both narrowband and broadband images recorded using several different telescopes.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【馬頭星雲】Bé-thâu seng-hûn/Bé-thâu sing-hûn/馬頭星雲/Horsehead Nebula
 • 【星際塗粉雲】seng-chè thô͘-hún-hûn/sing-tsè thôo-hún-hûn/星際塵埃雲/interstellar dust cloud
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【獵戶座星雲複合體】La̍h-hō͘-chō seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/La̍h-hōo-tsō sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/獵戶座星雲複合體/Orion cloud complex
 • 【Barnard 33】Barnard saⁿ-cha̍p-saⁿ/Barnard sann-tsa̍p-sann/巴納德 33/Barnard 33
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【IC 434】IC sù-sam-sù/IC sù-sam-sù/IC 434/IC 434
 • 【烏暗雲】o͘-àm-hûn/oo-àm-hûn/暗雲/dark cloud
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/huán-siā sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【NGC 2023】NGC jī-khòng-jī-sam/NGC jī-khòng-jī-sam/NGC 2023/NGC 2023
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【闊頻】khoah-pîn/khuah-pîn/寬頻/broadband

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太空站、日珥、太陽 明仔載 ê 圖:Fleming 三角精靈