Tī 格陵蘭 Qeqertaq 庄 ê 極光

Page(/daily/2023/11/20231117)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 格陵蘭 Qeqertaq 庄 ê 極光

Tī Qeqertaq 庄 一般講來是無啥物光害問題。 這个 tī 格陵蘭島西部海岸 ê 偏僻庄頭,tī 2020 年 ê 時陣人口數才 114 ê 人爾。 就算是按呢,夜空中 ê 光猶是 leh 爍 leh 爍 leh。 地球 最近有較強 ê 地磁風暴。 11 月 6 號 ê 時陣,這寡美麗 ê 極光 kha-tián 就出現 tī 北極區 ê 天頂。 這个北緯 70 度 ê 極區 tī 紲落來幾若禮拜,會開始變做 極夜,就是日頭規工攏袂 peh 起來 ê 暗暝。 這个予人精神 ê 北極光,就反射 tī Disko 灣 ê 海面上。 這个景色內底有一粒孤獨 ê 冰山,伊浮 tī 冰海頂懸 leh 行,去予海邊 ê 燈火照予光。

[POJ] Tī Keh-lêng-lân Qeqertaq chng ê Ke̍k-kng

Tī Qeqertaq chng it-poaⁿ kóng-lâi sī bô siáⁿ-mih kng-hāi būn-tê. Chit-ê tī Keh-lêng-lân tó se-pō͘ hái-hōaⁿ ê phian-phiah chng-thâu, tī 2020 nî ê sî-chūn jîn-kháu-sò͘ chiah 114 ê lâng niâ. Tō-sǹg-sī án-ne, iā-khong-tiong ê kng iáu-sī leh sih leh sih leh. Tē-kiû chòe-kīn ū khah kiông ê tē-chû hong-pō. 11 goe̍h 6 hō ê sî-chūn, chit-kóa bí-lē ê ke̍k-kng kha-tián tō chhut-hiān tī pak-ke̍k-khu ê thiⁿ-téng. Chit-ê pak-ūi 70 tō͘ ê ke̍k-khu tī sòa-lo̍h-lâi kúi-nā lé-pài, ē khai-sí piàn-chò ke̍k-iā, to̍h-sī ji̍t-thâu kui-kang lóng bē peh–khí-lâi ê àm-mê. Chit-ê hō͘ lâng cheng-sîn ê pak-ke̍k-kng, to̍h hoán-siā tī Disko oân ê hái-bīn-siōng. Chit-ê kéng-sek lāi-té ū chi̍t-lia̍p ko͘-to̍k ê peng-soaⁿ, i phû tī peng-hái téng-koân leh kiâⁿ, khì hō͘ hái-piⁿ ê teng-hóe chiò hō͘ kng.

[KIP] Tī Keh-lîng-lân Qeqertaq tsng ê Ke̍k-kng

Tī Qeqertaq tsng it-puann kóng-lâi sī bô siánn-mih kng-hāi būn-tê. Tsit-ê tī Keh-lîng-lân tó se-pōo hái-huānn ê phian-phiah tsng-thâu, tī 2020 nî ê sî-tsūn jîn-kháu-sòo tsiah 114 ê lâng niâ. Tō-sǹg-sī án-ne, iā-khong-tiong ê kng iáu-sī leh sih leh sih leh. Tē-kiû tsuè-kīn ū khah kiông ê tē-tsû hong-pō. 11 gue̍h 6 hō ê sî-tsūn, tsit-kuá bí-lē ê ki̍k-kng kha-tián tō tshut-hiān tī pak-ki̍k-khu ê thinn-tíng. Tsit-ê pak-uī 70 tōo ê ki̍k-khu tī suà-lo̍h-lâi kuí-nā lé-pài, ē khai-sí piàn-tsò ki̍k-iā, to̍h-sī ji̍t-thâu kui-kang lóng bē peh–khí-lâi ê àm-mê. Tsit-ê hōo lâng tsing-sîn ê pak-ki̍k-kng, to̍h huán-siā tī Disko uân ê hái-bīn-siōng. Tsit-ê kíng-sik lāi-té ū tsi̍t-lia̍p koo-to̍k ê ping-suann, i phû tī ping-hái tíng-kuân leh kiânn, khì hōo hái-pinn ê ting-hué tsiò hōo kng.

[English] Nightlights in Qeqertaq

Light pollution is usually not a problem in Qeqertaq. In western Greenland the remote coastal village boasted a population of 114 in 2020. Lights still shine in its dark skies though. During planet Earth’s recent intense geomagnetic storm, on November 6 these beautiful curtains of aurora borealis fell over the arctic realm. On the eve of the coming weeks of polar night at 70 degrees north latitude, the inspiring display of northern lights is reflected in the waters of Disko Bay. In this view from the isolated settlement a lone iceberg is illuminated by shore lights as it drifts across the icy sea.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
  • 【永夜】éng-iā/íng-iā/永夜/polar night
  • 【極夜】ke̍k-iā/ki̍k-iā/永夜/polar night
  • 【北緯】pak-hūi/pak-huī/北緯/north latitude
  • 【光害】kng-hāi/kng-hāi/光害/light pollution
  • 【電磁風暴】tiān-chû hong-pō/tiān-tsû hong-pō/電磁風暴/geomagnetic storm
  • 【極光 kha-tián】ke̍k-kng kha-tián/ki̍k-kng kha-tián/極光窗簾/curtains of aurora

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:日時 ê 月娘 拄著 透早星 明仔載 ê 圖:獵戶座太空船翕--ê 地球