Alps 山天頂 ê 仙女座星系

Page(/daily/2023/11/20231113)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Alps 山天頂 ê 仙女座星系

你敢有看過仙女座星系 M31? 雖罔講 M31 對咱目睭來講是一个暗暗霧霧 ê 斑,毋過你看著 ê 光是 200 萬年以前發出來–ê,這真有可能是你會當 直接看著–ê 上老 ê 光。。 這張相片 是舊年年初 ê 時陣翕–ê,這个時陣 仙女座星系 欲落落去 瑞士 ê Alps 山 後壁矣。 咱會當用目睭直接看著咱 銀河系 ê 厝邊星系,是一件足 cool ê 代誌。 而且長時間感光,嘛會當看著足濟 較暗hŏng 讚嘆 ê 細節。 這張組合影像 ê 前景影像 kah 背景影像,是用仝一台 kha-mé-lah tī 仝一个地點 連煞 翕出來–ê。 最近 ê 資料表示講,咱 ê 銀河 會 tī 未來幾若十億年 kah 仙女座星系相挵 kah 合併。

[POJ] Alps soaⁿ thiⁿ-téng ê Sian-lú-chō Seng-hē

lí kám-ū khòaⁿ-kòe Sian-lú-chō Seng-hē M̀1? Sui-bóng kóng M̀1 tùi lán ba̍k-chiu lâi-kóng sī chi̍t-ê àm-àm bū-bū ê pan, m̄-koh lí khòaⁿ–tio̍h ê kng sī 200 bān-nî í-chêng hoat–chhut-lâi–ê, che chin ū khó-lêng sī lí ē-tàng ti̍t-chiap khòaⁿ–tio̍h–ê siōng láu ê kng.. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kū-nî nî-chhe ê sî-chūn hip–ê, chit-ê sî-chūn Sian-lú-chō Seng-hē beh lak-lo̍h-khì Sūi-sū ê Alps soaⁿ āu-piah–ah. Lán ē-tàng iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ-tio̍h lán Gîn-hô-hē ê chhù-piⁿ seng-hē, sī chi̍t kiāⁿ chiok cool ê tāi-chì. Jî-chhiáⁿ tn̂g sî-kan kám kng, mā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok chē khah àm, hőng chàn-thàn ê sè-chiat. Chit-tiuⁿ cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng ê chiân-kéng iáⁿ-siōng kah pōe-kéng iáⁿ-siōng, sī iōng kāng chi̍t tâi kha-mé-lah tī kāng chi̍t-ê tē-tiám liân-soah hip–chhut-lâi–ê. Chòe-kīn ê chu-liāu piáu-sī kóng, lán ê Gîn-hô ē tī bī-lâi kúi-nā cha̍p-ek nî kah Sian-lú-chō Seng-hē sio-lòng kah ha̍p-pèng.

[KIP] Alps suann thinn-tíng ê Sian-lú-tsō Sing-hē

lí kám-ū khuànn-kuè Sian-lú-tsō Sing-hē M31? Sui-bóng kóng M31 tuì lán ba̍k-tsiu lâi-kóng sī tsi̍t-ê àm-àm bū-bū ê pan, m̄-koh lí khuànn–tio̍h ê kng sī 200 bān-nî í-tsîng huat–tshut-lâi–ê, tse tsin ū khó-lîng sī lí ē-tàng ti̍t-tsiap khuànn–tio̍h–ê siōng láu ê kng.. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kū-nî nî-tshe ê sî-tsūn hip–ê, tsit-ê sî-tsūn Sian-lú-tsō Sing-hē beh lak-lo̍h-khì Suī-sū ê Alps suann āu-piah–ah. Lán ē-tàng iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn-tio̍h lán Gîn-hô-hē ê tshù-pinn sing-hē, sī tsi̍t kiānn tsiok cool ê tāi-tsì. Jî-tshiánn tn̂g sî-kan kám kng, mā ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok tsē khah àm, hőng tsàn-thàn ê sè-tsiat. Tsit-tiunn tsoo-ha̍p iánn-siōng ê tsiân-kíng iánn-siōng kah puē-kíng iánn-siōng, sī iōng kāng tsi̍t tâi kha-mé-lah tī kāng tsi̍t-ê tē-tiám liân-suah hip–tshut-lâi–ê. Tsuè-kīn ê tsu-liāu piáu-sī kóng, lán ê Gîn-hô ē tī bī-lâi kuí-nā tsa̍p-ik nî kah Sian-lú-tsō Sing-hē sio-lòng kah ha̍p-pìng.

[English] Andromeda over the Alps

Have you ever seen the Andromeda galaxy? Although M31 appears as a faint and fuzzy blob to the unaided eye, the light you see will be over two million years old, making it likely the oldest light you ever will see directly. The featured image captured Andromeda just before it set behind the Swiss Alps early last year. As cool as it may be to see this neighboring galaxy to our Milky Way with your own eyes, long duration camera exposures can pick up many faint and breathtaking details. The image is composite of foreground and background images taken consecutively with the same camera and from the same location. Recent data indicate that our Milky Way Galaxy will collide and coalesce with Andromeda galaxy in a few billion years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【仙女座星系】Sian-lú-chō Seng-hē/Sian-lú-tsō Sing-hē/仙女座星系/Andromeda galaxy
  • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/鄰近星系/neighboring galaxy
  • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:瑞典山頂 ê 膨月 明仔載 ê 圖:岩石 kah 天頂三粒星