Euclid 太空望遠鏡翕--ê 英仙座星系團

Page(/daily/2023/11/20231108)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Euclid 太空望遠鏡翕–ê 英仙座星系團

這馬天頂有一台新–ê 太空望遠鏡,叫做 EuclidEuclid 有鬥 2 台大台全景相機,會當翕相 ê 範圍 ùi 可見光 到 近紅外線Euclid 主鏡 ê 直徑有 1.2 公尺闊,利用伊 較利 ê 光學系統,開 5 點鐘 ê 觀測時間,通看著 2.5 億 光年 遠 ê 英仙座星系團 內底 ê 千外粒星系。 嘛有翕著背景超過 10 萬粒 ê 星系,有一寡是 100 億光年 Euclid 太空望遠鏡 革命性 ê 改變,是伊有 2 倍月娘大 ê 闊幅視野,kah 620 百萬像數 懸解析度 ê kha-mé-lah,而且伊 tī 紅外線是會當同齊翕著影像 kah 光譜Euclid 開始做 ê 巡天觀測,看 ê 範圍包括 3 分 1 ê 天區,紀錄了 20 億粒星系。 這會當予咱 研究 烏暗物質 kah 烏暗能量,通予咱了解 咱 ê 宇宙

[POJ] Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Eng-sian-chō Seng-hē-thoân

Chit-má thiⁿ-téng ū chi̍t-tâi sin–ê thài-khong bōng-oán-kiàⁿ, kiò-chò Euclid. Euclid ū tàu 2 tâi tōa-tâi choân-kéng siòng-ki, ē-tàng hip-siòng ê hoān-ûi ùi khó-kiàn-kng kàu kīn-âng-gōa-sòaⁿ. Euclid chú-kiàⁿ ê ti̍t-kèng ū 1.2 kong-chhioh khoah, lī-iōng i khah lāi ê kng-ha̍k hē-thóng, khai 5 tiám-cheng ê koan-chhek sî-kan, thang khòaⁿ-tio̍h 2.5 ek kng-nî hn̄g ê Eng-sian-chō Seng-hē-thoân lāi-té ê chheng-gōa lia̍p seng-hē. Mā ū hip-tio̍h pōe-kéng chhiau-kòe 10 bān lia̍p ê seng-hē, ū chi̍t-kóa sī 100 ek kng-nî hn̄g. Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ kek-bēng sèng ê kái-piàn, sī i ū 2 pōe goe̍h-niû tōa ê khoah-pak sī-iá, kah 620 pah-bān siōng-sò͘ koân kái-sek-tō͘ ê kha-mé-lah, jî-chhiáⁿ i tī âng-gōa-sòaⁿ sī ē-tàng tâng-chê hip-tio̍h iáⁿ-siōng kah kng-phó͘. Euclid khai-sí chò ê sûn-thian koan-chhek, khòaⁿ–ê hoān-ûi pau-koat 3 hun 1 ê thian-khu, kì-lo̍k liáu 20 ek lia̍p seng-hē. Che ē-tàng hō͘ lán gián-kiù o͘-àm bu̍t-chit kah o͘-àm lêng-liōng, thang hō͘ lán liáu-kái lán ê ú-tiū.

[KIP] Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Ing-sian-tsō Sing-hē-thuân

Tsit-má thinn-tíng ū tsi̍t-tâi sin–ê thài-khong bōng-uán-kiànn, kiò-tsò Euclid. Euclid ū tàu 2 tâi tōa-tâi tsuân-kíng siòng-ki, ē-tàng hip-siòng ê huān-uî uì khó-kiàn-kng kàu kīn-âng-guā-suànn. Euclid tsú-kiànn ê ti̍t-kìng ū 1.2 kong-tshioh khuah, lī-iōng i khah lāi ê kng-ha̍k hē-thóng, khai 5 tiám-tsing ê kuan-tshik sî-kan, thang khuànn-tio̍h 2.5 ik kng-nî hn̄g ê Ing-sian-tsō Sing-hē-thuân lāi-té ê tshing-guā lia̍p sing-hē. Mā ū hip-tio̍h puē-kíng tshiau-kuè 10 bān lia̍p ê sing-hē, ū tsi̍t-kuá sī 100 ik kng-nî hn̄g. Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn kik-bīng sìng ê kái-piàn, sī i ū 2 puē gue̍h-niû tuā ê khuah-pak sī-iá, kah 620 pah-bān siōng-sò͘ kuân kái-sik-tōo ê kha-mé-lah, jî-tshiánn i tī âng-guā-suànn sī ē-tàng tâng-tsê hip-tio̍h iánn-siōng kah kng-phóo. Euclid khai-sí tsò ê sûn-thian kuan-tshik, khuànn–ê huān-uî pau-kuat 3 hun 1 ê thian-khu, kì-lo̍k liáu 20 ik lia̍p sing-hē. Tse ē-tàng hōo lán gián-kiù oo-àm bu̍t-tsit kah oo-àm lîng-liōng, thang hōo lán liáu-kái lán ê ú-tiū.

[English] Perseus Galaxy Cluster from Euclid

There’s a new space telescope in the sky: Euclid. Equipped with two large panoramic cameras, Euclid captures light from the visible to the near-infrared. It took five hours of observing for Euclid’s 1.2-meter diameter primary mirror to capture, through its sharp optics, the 1000+ galaxies in the Perseus cluster, which lies 250 million light years away. More than 100,000 galaxies are visible in the background, some as far away as 10 billion light years. The revolutionary nature of Euclid lies in the combination of its wide field of view (twice the area of the full moon), its high angular resolution (thanks to its 620 Megapixel camera), and its infrared vision, which captures both images and spectra. Euclid’s initial surveys, covering a third of the sky and recording over 2 billion galaxies, will enable a study of how dark matter and dark energy have shaped our universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Euclid 太空望遠鏡】Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn/歐幾裡得太空望遠鏡s/Euclid space telescope
 • 【英仙座星系團】Eng-sian-chō Seng-hē-thoân/Ing-sian-tsō Sing-hē-thuân/英仙座星系團/Perseus Galaxy Cluster
 • 【全景相機】choân-kéng siòng-ki/tsuân-kíng siòng-ki/全景相機/panoramic camera
 • 【主鏡】chú-kiàⁿ/tsú-kiànn/主鏡/primary mirror
 • 【光學系統】kng-ha̍k/kng-ha̍k/光學系統/optics
 • 【闊幅視野】khoah-pak sī-iá/khuah-pak sī-iá/廣角視野/wide field of view
 • 【巡天觀測】sûn-thian/sûn-thian/巡天觀測/survey
 • 【烏暗物質】o͘-àm bu̍t-chit/oo-àm bu̍t-tsit/暗物質/dark matter
 • 【烏暗能量】o͘-àm lêng-liōng/o͘-àm lêng-liōng/暗能量/dark energy
 • 【像數】siōng-sò͘/siōng-sòo/像數/pixel

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:那捲踅那走過去 ê 火星風沙暴 明仔載 ê 圖:M1:毛蟹星雲