Dinkinesh 小行星 ê 月出

Page(/daily/2023/11/20231104)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Dinkinesh 小行星 ê 月出

頂禮拜三,旅行中 ê Lucy 太空船 頭一擺 拄著 一粒小行星,編號 152830 ê Dinkinesh,而且發現這粒 內沿主小行星帶 ê 小行星有一粒衛星。 Lucy 長距離偵察影像儀 tī 400 外公里遠 ê 所在,翕著這个雙小行星系統 ê 特寫,伊 ê 速度是 一秒鐘 4.5 公里。 Dinkinesh 小行星是一个奇妙 ê 世界,伊是一粒細細粒 ê 小行星,上闊嘛無夠 800 公尺闊。 Ùi 太空船 ê 角度來看,伊 ê 衛星是 ùi 主小行星 ê 後壁出現。 小行星 ê 衛星,照估算應該差不多才 220 公尺闊爾爾。

[POJ] Dinkinesh Sió-kiânn-tshenn ê Gue̍h-tshut

Tíng lé-pài-sann, lú-hîng tiong ê Lucy Thài-khong-tsûn thâu-tsi̍t-pái tú-tio̍h tsi̍t-lia̍p sió-kiânn-tshenn, pian-hō 152830 ê Dinkinesh, jî-tshiánn huat-hiān tsit lia̍p lāi-iân tsú-sió-kiânn-tshenn-tuà ê sió-kiânn-tshenn ū tsi̍t-lia̍p uī-tshenn. Lucy Tn̂g-kū-lî tsing-tshat Iánn-siōng-gî tī 400 guā kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi, hip-tio̍h tsit-ê siang-sió-kiânn-tshenn hē-thóng ê ti̍k-siá, i ê sok-tōo sī tsi̍t bió-tsing 4.5 kong-lí. Dinkinesh sió-kiânn-tshenn sī tsi̍t-ê kî-miāu ê sè-kài, i sī tsi̍t-lia̍p sè-sè-lia̍p ê sió-kiânn-tshenn, siōng khuah mā bô-kàu 800 kong-tshioh khuah. Uì thài-khong-tsûn ê kak-tōo lâi-khuànn, i ê uī-tshenn sī uì tsú-sió-kiânn-tshenn ê āu-piah tshut-hiān. Sió-kiânn-tshenn ê uī-tshenn, tsiàu kóo-sǹg ìng-kai tsha-put-to tsiah 220 kong-tshioh khuah niā-niā.

[KIP] Dinkinesh Sió-kiânn-tshenn ê Gue̍h-tshut

Tíng lé-pài-sann, lú-hîng tiong ê Lucy Thài-khong-tsûn thâu-tsi̍t-pái tú-tio̍h tsi̍t-lia̍p sió-kiânn-tshenn, pian-hō 152830 ê Dinkinesh, jî-tshiánn huat-hiān tsit lia̍p lāi-iân tsú-sió-kiânn-tshenn-tuà ê sió-kiânn-tshenn ū tsi̍t-lia̍p uī-tshenn. Lucy Tn̂g-kū-lî tsing-tshat Iánn-siōng-gî tī 400 guā kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi, hip-tio̍h tsit-ê siang-sió-kiânn-tshenn hē-thóng ê ti̍k-siá, i ê sok-tōo sī tsi̍t bió-tsing 4.5 kong-lí. Dinkinesh sió-kiânn-tshenn sī tsi̍t-ê kî-miāu ê sè-kài, i sī tsi̍t-lia̍p sè-sè-lia̍p ê sió-kiânn-tshenn, siōng khuah mā bô-kàu 800 kong-tshioh khuah. Uì thài-khong-tsûn ê kak-tōo lâi-khuànn, i ê uī-tshenn sī uì tsú-sió-kiânn-tshenn ê āu-piah tshut-hiān. Sió-kiânn-tshenn ê uī-tshenn, tsiàu kóo-sǹg ìng-kai tsha-put-to tsiah 220 kong-tshioh khuah niā-niā.

[English] Dinkinesh Moonrise

Last Wednesday the voyaging Lucy spacecraft encountered its first asteroid, 152830 Dinkinesh, and discovered the inner-main belt asteroid has a moon. From a distance of just over 400 kilometers, Lucy’s Long-Range Reconnaissance Imager captured this close-up of the binary system during a flyby at 4.5 kilometer per second or around 10,000 miles per hour. A marvelous world, Dinkinesh itself is small, less than 800 meters (about 0.5 miles) across at its widest. Its satellite is seen from the spacecraft’s perspective to emerge from behind the primary asteroid. The asteroid moon is estimated to be only about 220 meters wide.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Dinkinesh 小行星】Dinkinesh sió-kiâⁿ-chheⁿ/Dinkinesh sió-kiânn-tshenn/丁基內什小行星/asteroid 152830 Dinkinesh
  • 【雙小行星系統】siang sió-kiâⁿ-chheⁿ hē-thóng/siang sió-kiânn-tshenn hē-thóng/雙小行星系統/binary asteroid system
  • 【內沿主小行星帶小行星】lāi-iân chú-sió-kiâⁿ-chheⁿ-tòa sió-kiâⁿ-chheⁿ/lāi-iân tsú-sió-kiânn-tshenn-tuà sió-kiânn-tshenn/內主小行星帶小行星/inner-main belt asteroid
  • 【主小行星】chú-sió-kiâⁿ-chheⁿ/tsú-sió-kiânn-tshenn/主小行星/primary asteroid
  • 【Lucy 長距離偵察影像儀】Lucy Tn̂g-kū-lî Cheng-chhat Iáⁿ-siōng-gî/Lucy Tn̂g-kū-lî Tsing-tshat Iánn-siōng-gî/露西長距離偵察成像儀/Lucy’s Long-Range Reconnaissance Imager

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:月光下 ê 木星 明仔載 ê 圖:挪威天頂 ê 極光生物