Encke 彗星 kah 肚胿仔星雲

Page(/daily/2023/10/20231027)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Encke 彗星 kah 肚胿仔星雲

人類歷史上知影 ê 第二粒彗星是 Encke 彗星,編號 2P/Encke。 Encke 彗星飛到 內太陽系 ê 時陣,伊就 ùi 木星軌道以內 ê 遠日點,行到金星軌道以內 ê 近日點。 伊每 3.3 年會轉來近日點一擺,是 太陽系內底週期上短 ê 主要彗星。 Encke 彗星 上無 kah 地球 ê 2 个逐年攏會拄著 ê 流星雨有關係,北金牛座流星雨 kah 南金牛座流星雨。 2 个流星雨 ê 活跳期出現 tī 10 月底 kah 11 月初。 In 2 个 ê 輻射點分別 tī 頭足大粒 ê 金牛座 內底 較光 ê 星,畢宿五附近。 這張 tī 8 月 24 翕–ê 望遠鏡景色 有翕著暗暗 ê Encke 彗星。 伊美麗 ê 青色彗鬚 tī 天頂行到 發射星雲 IC 410 內底 ê 少年星團 kah 幾若光年長 ê 肚胿仔形 恆星形成雲 附近。 5 工前 ê 10 月 22,伊拄經過近日點,這馬行到室女座內底一粒足光 ê 角宿一附近矣

[POJ] Encke Hūi-chheⁿ kah Tō͘-koai-á Seng-hûn

Jîn-lūi le̍k-sú-siōng chai-iáⁿ ê tē-jī lia̍p Hūi-chheⁿ sī Encke Hūi-chheⁿ, pian-hō 2P/Encke. Encke Hūi-chheⁿ poe-kàu Lāi-thài-iông-hē ê sî-chūn, i to̍h ùi Bo̍k-chheⁿ kúi-tō í-lāi ê oán-ji̍t-tiám, kiâⁿ kàu Kim-chheⁿ kúi-tō í-lāi ê kīn-ji̍t-tiám. I múi 3.3 nî ē tńg-lâi kīn-ji̍t-tiám chi̍t-pái,sī Thài-iông-hē lāi-té chiu-kî siōng té ê chú-iàu hūi-chheⁿ. Encke Hūi-chheⁿ siōng-bô kah tē kiû-ê 2 ê ta̍k-nî lóng ē tú-tio̍h ê liû-chhiⁿ-hō͘ ū koan-hē,pak kim-gû-chō liû-chhiⁿ-hō͘ kah lâm kim-gû-chō liû-chhiⁿ-hō͘. 2 ê liû-chheⁿ-hō͘ ê oa̍h-thiàu-kî chhut-hiān tī 10 goe̍h-té kah 11 goe̍h-chhe. In 2 ê ê hok-siā-tiám hun-pia̍t tī thâu chiok tōa-lia̍p ê Kim-gû-chō lāi-té khah kng ê chheⁿ, Pit-siù-ngó͘ hù-kīn. Chit-tiuⁿ tī 8 goe̍h 24 hip–ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek ū hip-tio̍h àm-àm ê Encke Hūi-chheⁿ. I bí-lē ê chheⁿ-sek hūi-chhiu tī thiⁿ-téng kiâⁿ kàu hoat-siā seng-hûn IC 410 lāi-té ê siàu-liân seng-thoân kah kúi-nā kng-nî tn̂g ê tō͘-koai-á hêng hêng-chheⁿ hêng-sêng-hûn hù-kīn. 5 kang chêng ê 10 goe̍h 22, i tú keng-kòe kīn-ji̍t-tiám, chit-má kiâⁿ kàu Sek-lú-chō lāi-té chi̍t-lia̍p chiok kng ê Kak-siù-it hù-kīn–ah.

[KIP] Encke Huī-tshenn kah Tōo-kuai-á Sing-hûn

Jîn-luī li̍k-sú-siōng tsai-iánn ê tē-jī lia̍p Huī-tshenn sī Encke Huī-tshenn, pian-hō 2P/Encke. Encke Huī-tshenn pue-kàu Lāi-thài-iông-hē ê sî-tsūn, i to̍h uì Bo̍k-tshenn kuí-tō í-lāi ê uán-ji̍t-tiám, kiânn kàu Kim-tshenn kuí-tō í-lāi ê kīn-ji̍t-tiám. I muí 3.3 nî ē tńg-lâi kīn-ji̍t-tiám tsi̍t-pái,sī Thài-iông-hē lāi-té tsiu-kî siōng té ê tsú-iàu huī-tshenn. Encke Huī-tshenn siōng-bô kah tē kiû-ê 2 ê ta̍k-nî lóng ē tú-tio̍h ê liû-tshinn-hōo ū kuan-hē,pak kim-gû-tsō liû-tshinn-hōo kah lâm kim-gû-tsō liû-tshinn-hōo. 2 ê liû-tshenn-hōo ê ua̍h-thiàu-kî tshut-hiān tī 10 gue̍h-té kah 11 gue̍h-tshe. In 2 ê ê hok-siā-tiám hun-pia̍t tī thâu tsiok tuā-lia̍p ê Kim-gû-tsō lāi-té khah kng ê tshenn, Pit-siù-ngóo hù-kīn. Tsit-tiunn tī 8 gue̍h 24 hip–ê bōng-uán-kiànn kíng-sik ū hip-tio̍h àm-àm ê Encke Huī-tshenn. I bí-lē ê tshenn-sik huī-tshiu tī thinn-tíng kiânn kàu huat-siā sing-hûn IC 410 lāi-té ê siàu-liân sing-thuân kah kuí-nā kng-nî tn̂g ê tōo-kuai-á hîng hîng-tshenn hîng-sîng-hûn hù-kīn. 5 kang tsîng ê 10 gue̍h 22, i tú king-kuè kīn-ji̍t-tiám, tsit-má kiânn kàu Sik-lú-tsō lāi-té tsi̍t-lia̍p tsiok kng ê Kak-siù-it hù-kīn–ah.

[English] Encke and the Tadpoles

History’s second known periodic comet is Comet Encke (2P/Encke). As it swings through the inner Solar System, Encke’s orbit takes it from an aphelion, its greatest distance from the Sun, inside the orbit of Jupiter to a perihelion just inside the orbit of Mercury. Returning to its perihelion every 3.3 years, Encke has the shortest period of the Solar System’s major comets. Comet Encke is also associated with at least two annual meteor showers on planet Earth, the North and South Taurids. Both showers are active in late October and early November. Their two separate radiants lie near bright star Aldebaran in the head-strong constellation Taurus. A faint comet, Encke was captured in this telescopic field of view imaged on the morning of August 24. Then, Encke’s pretty greenish coma was close on the sky to the young, embedded star cluster and light-years long, tadpole-shaped star-forming clouds in emission nebula IC 410. Now near bright star Spica in Virgo Comet Encke passed its 2023 perihelion only five days ago, on October 22.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Encke 彗星】/Encke Hui-tshenn/恩克彗星/Comet Encke
 • 【肚胿仔星雲】Tō͘-koai-á Seng-hûn/Tōo-kuai-á Sing-hûn/蝌蚪星雲/Tadpoles Nebula
 • 【內太陽系】Lāi-thài-iông-hē/Lāi-thài-iông-hē/內太陽系/Inner Solar System
 • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/Inner Solar System
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【金星】Kim-chheⁿ/Kim-tshenn/金星/Mercury
 • 【遠日點】oán-ji̍t-tiám/uán-ji̍t-tiám/遠日點/aphelion
 • 【近日點】kīn-ji̍t-tiám/kīn-ji̍t-tiám/近日點/perihelion
 • 【輻射點】hok-siā-tiám/hok-siā-tiám/輻射點/radiant
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【金牛座流星雨】Kim-gû-chō liû-chheⁿ-hō͘/Kim-gû-tsō liû-tshenn-hōo/金牛座流星雨/Taurids
 • 【金牛座】Kim-gû-chō/Kim-gû-tsō/金牛座/Taurus
 • 【畢宿五】Pit-siù-ngó͘/Pit-siù-ngóo/畢宿五/Aldebaran
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【IC 410】IC sù-it-khong/IC sù-it-khong/IC 410/IC 410
 • 【恆星形成雲】hêng-chheⁿ hêng-sêng-hûn/hîng-tshenn hîng-sîng-hûn/恆星形成雲/star-forming cloud
 • 【室女座】Sek-lú-chō/Sik-lú-tsō/室女座/Virgo
 • 【角宿一】Kak-siù-it/Kak-siù-it/角宿一/Spica

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:金牛座 ê 獵戶座流星雨 明仔載 ê 圖:仙后座 γ ê 幽靈