Juno 太空船翕--ê 木衛一 Io

Page(/daily/2023/10/20231023)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Juno 太空船翕–ê 木衛一 Io

閣翕著一張新 ê 相片矣! 衛一 Io ê 火山是一直咧噴。 為著欲了解這个現象,NASA ê Juno 機器人太空船開始連紲拜訪這粒 奇怪 ê 衛星。 Io kah 咱 ê 月球是差不多大細,毋過因為木星 kah 其他木衛 ê 重力搝搦,伊 ê 內部去予熁燒,表面變甲全火山。 這張相片是 頂禮拜 Juno 太空船 ùi Io 頂懸 1 萬 2000 公里懸 ê 所在飛過翕–ê,下底是危險 ê 活跳世界。 Io ê 表面 去予硫磺 kah 堅凍 ê 二酸化硫 kā 變做黃色、柑仔色、kah 咖啡色。 Juno 飛過火山 ê 時陣伊 當咧 噴煙,就是相片頂懸暗暗 ê 雲煙。 研究 Io ê 火山 kah 雲煙,會當幫贊咱人類閣較了解 木星這个複雜 ê 系統,包括伊 ê 衛星、木星環、極光,是按怎產生交互作用。 Juno 太空船按算欲 tī 紲落來幾若個月,用 10 倍近 ê 距離飛過 Io 2 擺。 一擺 tī 12 月,另外一擺 tī 2024 年 2 月。

[POJ] Juno Thài-khong-chûn hip–ê Bo̍k-ūi-it Io

Koh hip-tio̍h chi̍t-tiuⁿ sin ê siòng-phìⁿ–ah! Bo̍k-ūi-it Io ê hóe-soaⁿ sī it-ti̍t leh phùn. Ūi-tio̍h beh liáu-kái chit-ê hiān-siōng, NASA ê Juno Ki-khì-lâng Thài-khong-chûn khai-sí liân-sòa pài-hóng chit lia̍p chiok kî-koài ê ūi-chheⁿ. Io kah lán ê Goe̍h-kiû sī chha-put-to tōa-sè, m̄-koh in-ūi Bo̍k-chheⁿ kah kî-thaⁿ Bo̍k-ūi ê tiōng-le̍k giú-la̍k, i ê lōe-pō͘ khì hō͘ haⁿh-sio, piáu-bīn piàn-kah choân hóe-soaⁿ. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng-lé-pài Juno Thài-khong-chûn ùi Io téng-koân 1 bān 2000 kong-lí koân ê só͘-chāi poe–kòe hip–ê, ē-té sī gûi-hiám ê oa̍h-thiàu sè-kài. Io ê piáu-bīn khì hō͘ liû-hông kah kian-tàng ê jī-sng-hòa-liû kā piàn-chò n̂g-sek, kam-á-sek, kah ka-pi-sek. Juno poe-kòe hóe-soaⁿ ê sî-chūn i tng-leh phùn ian, to̍h-sī siòng-phìⁿ téng-koân àm-àm ê hûn-ian. Gián-kiù Io ê hóe-soaⁿ kah hûn-ian, ē-tàng pang-chān lán jîn-lūi koh-khah liáu-kái Bo̍k-chheⁿ chit-ê ho̍k-cha̍p ê hē-thóng, pau-koat i ê ūi-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ-khoân, ke̍k-kng, sī-án-chóaⁿ sán-seng kau-hō͘-chok-iōng. Juno Thài-khong-chûn àn-sǹg beh tī sòa–lo̍h-lâi kúi-nā kò goe̍h, iōng 10 pōe kīn ê kū-lî poe-kòe Io 2 pái. Chi̍t-pái tī 12 goe̍h, lēng-gōa chi̍t-pái tī 2024 nî 2 goe̍h.

[KIP] Juno Thài-khong-tsûn hip–ê Bo̍k-uī-it Io

Koh hip-tio̍h tsi̍t-tiunn sin ê siòng-phìnn–ah! Bo̍k-uī-it Io ê hué-suann sī it-ti̍t leh phùn. Uī-tio̍h beh liáu-kái tsit-ê hiān-siōng, NASA ê Juno Ki-khì-lâng Thài-khong-tsûn khai-sí liân-suà pài-hóng tsit lia̍p tsiok kî-kuài ê uī-tshenn. Io kah lán ê Gue̍h-kiû sī tsha-put-to tuā-sè, m̄-koh in-uī Bo̍k-tshenn kah kî-thann Bo̍k-uī ê tiōng-li̍k giú-la̍k, i ê luē-pōo khì hōo hannh-sio, piáu-bīn piàn-kah tsuân hué-suann. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tíng-lé-pài Juno Thài-khong-tsûn uì Io tíng-kuân 1 bān 2000 kong-lí kuân ê sóo-tsāi pue–kuè hip–ê, ē-té sī guî-hiám ê ua̍h-thiàu sè-kài. Io ê piáu-bīn khì hōo liû-hông kah kian-tàng ê jī-sng-huà-liû kā piàn-tsò n̂g-sik, kam-á-sik, kah ka-pi-sik. Juno pue-kuè hué-suann ê sî-tsūn i tng-leh phùn ian, to̍h-sī siòng-phìnn tíng-kuân àm-àm ê hûn-ian. Gián-kiù Io ê hué-suann kah hûn-ian, ē-tàng pang-tsān lán jîn-luī koh-khah liáu-kái Bo̍k-tshenn tsit-ê ho̍k-tsa̍p ê hē-thóng, pau-kuat i ê uī-tshenn, Bo̍k-tshenn-khuân, ki̍k-kng, sī-án-tsuánn sán-sing kau-hōo-tsok-iōng. Juno Thài-khong-tsûn àn-sǹg beh tī suà–lo̍h-lâi kuí-nā kò gue̍h, iōng 10 puē kīn ê kū-lî pue-kuè Io 2 pái. Tsi̍t-pái tī 12 gue̍h, līng-guā tsi̍t-pái tī 2024 nî 2 gue̍h.

[English] Moon Io from Spacecraft Juno

There goes another one! Volcanoes on Jupiter’s moon Io keep erupting. To investigate, NASA’s robotic Juno spacecraft has begun a series of visits to this very strange moon. Io is about the size of Earth’s moon, but because of gravitational flexing by Jupiter and other moons, Io’s interior gets heated and its surface has become covered with volcanoes. The featured image is from last week’s flyby, passing within 12,000 kilometers above the dangerously active world. The surface of Io is covered with sulfur and frozen sulfur dioxide, making it appear yellow, orange and brown. As hoped, Juno flew by just as a volcano was erupting – with its faint plume visible near the top of the featured image. Studying Io’s volcanoes and plumes helps humanity better understand how Jupiter’s complex system of moons, rings, and auroras interact. Juno is scheduled to make two flybys of Io during the coming months that are almost 10 times closer: one in December and another in February 2024.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Juno 太空船】Juno Thài-khong-chûn/Juno Thài-khong-tsûn/朱諾太空船/Spacecraft Juno
 • 【木衛一 Io】Bo̍k-ūi-it Io/Bo̍k-uī-it Io/木衛一埃歐/Io
 • 【重力搝搦】tiōng-le̍k giú-la̍k/tiōng-li̍k giú-la̍k/重力拉扯/gravitational flexing
 • 【熁燒】haⁿh-sio/hannh-sio/加熱/heat
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【二酸化硫】jī-sng-hòa-liû/jī-sng-huà-liû/二氧化硫/sulfur dioxide
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【木星環】Bo̍k-chheⁿ-khoân/Bo̍k-tshenn-khuân/木星環/Jupiter’s ring
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:加拿大天頂 ê 極光幽靈 明仔載 ê 圖:Arp 87:Hubble 翕--ê 合併星系