幾若粒星系 kah 一粒彗星

Page(/daily/2023/10/20231020)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 幾若粒星系 kah 一粒彗星

這張 星系滿四界 ê 清楚望遠鏡影像 是 10 月 12 tī 美國加州六月湖天頂翕–ê。 這个天景有 2 度闊,就 tī 北天星座 獵犬座 ê 邊界。 Tī 倒爿頂懸彼个顯目 ê 星系是 NGC 4258,伊 to̍h chhāi tī 2350 萬光年遠 ê 所在,是一个大型捲螺仔星系,嘛叫做 Messier 106。 中央正爿頂懸彼个吸引咱目睭 ê 是側向捲螺仔星系 NGC 4217,伊就 tī 6000 光年遠 ê 所在。 編號 C/2023 H2 ê Lemmon 彗星 拄仔好行過 這个美麗 ê 視野,這是舊年 4 月 ùi Lemmon 山巡天計畫 ê 影像資料內底揣著 ê 彗星。 這粒彗星有顯目 ê 青色彗鬚,kah 一條狹狹暗暗 ê 離子尾溜,伸 tùi 這幅圖頂懸去。 這位 內太陽系 ê 人客 離咱才無夠 7 光分遠,用雙筒望遠鏡欲看猶真困難,毋過伊是愈來愈光矣。 編號 C/2023 H2 ê Lemmon 彗星 會 tī 10 月 29 行到近日點,就是離太陽上倚彼點,tī 11 月 10 號行到近地點,就是離咱地球上倚彼點。 伊 tī 北半球天頂出現 ê 時間嘛會 ùi 透早 變做暗暝。

[POJ] Kúi-nā lia̍p Seng-hē kah chi̍t-lia̍p Hūi-chheⁿ

Chit-tiuⁿ seng-hē móa-sì-kè ê chheng-chhó bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng sī 10 goe̍h 12 tī Bí-kok Ka-chiu La̍k-goe̍h-ô͘ thiⁿ-téng hip–ê. Chit-ê thian-kéng ū 2 tō͘ khoah, to̍h tī pak-thian seng-chō La̍h-khián-chō ê pian-kài. Tī tò-pêng téng-koân hit-ê hiáⁿ-ba̍k ê seng-hē sī NGC 4258, i to̍h chhāi tī 2350 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, sī chi̍t-ê tōa-hêng kńg-lê-á seng-hē, mā kiò-chò Messier 106. Tiong-ng chiàⁿ-pêng téng-koân hit-ê khip-ín lán ba̍k-chiu ê sī chhek-hiòng kńg-lê-á seng-hē NGC 4217, i to̍h tī 6000 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Pian-hō C/2023 H2 ê Lemmon hūi-chheⁿ tú-á-hó kiâⁿ-kòe chit-ê bí-lē ê sī-iá, Che-sī kū-nî 4 goe̍h tī Lemmon soaⁿ sûn thiⁿ kè-ōe ê iáⁿ-siōng chu-liāu lāi-té chhōe-tio̍h ê hūi-chheⁿ. Chit lia̍p hūi-chheⁿ ū hiáⁿ-ba̍k ê chheⁿ-sek hūi-chhiu, kah chi̍t tiâu e̍h-e̍h àm-àm ê lī-chú bóe-liu, chhun tùi chit pak tô͘ téng-koân khì. Chit-ūi Lōe-thài-iông-hē ê lâng-kheh lī lán chiah bô-kàu 7 kng-hun hn̄g, iōng siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ beh khòaⁿ iáu chin khùn-lân, m̄-koh i sī lú-lâi-lú-kng–ah. Pian-hō C/2023 H2 ê Lemmon hūi-chheⁿ ē tī 10 goe̍h 29 kiâⁿ kàu kīn-ji̍t-tiám, to̍h-sī lī thài-iông siōng óa hit tiám, tī 11 goe̍h 10 hō kiâⁿ kàu kīn-tē-tiám, to̍h-sī lī lán Tē-kiû siōng óa hit tiám. I tī Pak-pòaⁿ-kiû thiⁿ-téng chhut-hiān ê sî-kan mā ē ùi thàu-chá piàn-chò àm-mê.

[KIP] Kuí-nā lia̍p Sing-hē kah tsi̍t-lia̍p Huī-tshenn

Tsit-tiunn sing-hē muá-sì-kè ê tshing-tshó bōng-uán-kiànn iánn-siōng sī 10 gue̍h 12 tī Bí-kok Ka-tsiu La̍k-gue̍h-ôo thinn-tíng hip–ê. Tsit-ê thian-kíng ū 2 tōo khuah, to̍h tī pak-thian sing-tsō La̍h-khián-tsō ê pian-kài. Tī tò-pîng tíng-kuân hit-ê hiánn-ba̍k ê sing-hē sī NGC 4258, i to̍h chhāi tī 2350 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, sī tsi̍t-ê tuā-hîng kńg-lê-á sing-hē, mā kiò-tsò Messier 106. Tiong-ng tsiànn-pîng tíng-kuân hit-ê khip-ín lán ba̍k-tsiu ê sī tshik-hiòng kńg-lê-á sing-hē NGC 4217, i to̍h tī 6000 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Pian-hō C/2023 H2 ê Lemmon huī-tshenn tú-á-hó kiânn-kuè tsit-ê bí-lē ê sī-iá, Tse-sī kū-nî 4 gue̍h tī Lemmon suann sûn thinn kè-uē ê iánn-siōng tsu-liāu lāi-té tshuē-tio̍h ê huī-tshenn. Tsit lia̍p huī-tshenn ū hiánn-ba̍k ê tshenn-sik huī-tshiu, kah tsi̍t tiâu e̍h-e̍h àm-àm ê lī-tsú bué-liu, tshun tuì tsit pak tôo tíng-kuân khì. Tsit-uī Lōe-thài-iông-hē ê lâng-kheh lī lán tsiah bô-kàu 7 kng-hun hn̄g, iōng siang-tâng bōng-uán-kiànn beh khuànn iáu tsin khùn-lân, m̄-koh i sī lú-lâi-lú-kng–ah. Pian-hō C/2023 H2 ê Lemmon huī-tshenn ē tī 10 gue̍h 29 kiânn kàu kīn-ji̍t-tiám, to̍h-sī lī thài-iông siōng uá hit tiám, tī 11 gue̍h 10 hō kiânn kàu kīn-tē-tiám, to̍h-sī lī lán Tē-kiû siōng uá hit tiám. I tī Pak-puànn-kiû thinn-tíng tshut-hiān ê sî-kan mā ē uì thàu-tsá piàn-tsò àm-mê.

[English] Galaxies and a Comet

Galaxies abound in this sharp telescopic image recorded on October 12 in dark skies over June Lake, California. The celestial scene spans nearly 2 degrees within the boundaries of the well-trained northern constellation Canes Venatici. Prominent at the upper left 23.5 million light-years distant is big, beautiful spiral galaxy NGC 4258, known to some as Messier 106. Eye-catching edge-on spiral NGC 4217 is above and right of center about 60 million light-years away. Just passing through the pretty field of view is comet C/2023 H2 Lemmon, discovered last April in image data from the Mount Lemmon Survey. Here the comet sports more of a lime green coma though, along with a faint, narrow ion tail stretching toward the top of the frame. This visitor to the inner Solar System is presently less than 7 light-minutes away and still difficult to spot with binoculars, but it’s growing brighter. Comet C/2023 H2 Lemmon will reach perihelion, its closest point to the Sun, on October 29 and perigee, its closest to our fair planet, on November 10 as it transitions from morning to evening northern skies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【Lemmon 彗星】Lemmon Hūi-chhiⁿ/Lemmon Huī-tshenn/萊蒙彗星/Lemmon comet
 • 【彗星 C/2023 H2】Hūi-chheⁿ C jī-khòng-jī-sam H two/Huī-tshenn C jī-khòng-jī-sam H two/ 彗星 C/2023 H2 / Comet C/2023 H2
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【Lemmon 山巡天計畫】Lemmon soaⁿ Sûn-thian Kè-ōe/Lemmon suann Sûn-thian Kè-uē/萊蒙山巡天計畫/Mount Lemmon Survey
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-tsú bué-liu/離子尾/ion tail
 • 【雙筒望遠鏡】siang-tâng bōng-oán-kiàⁿ/siang-tâng bōng-uán-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/inner Solar System
 • 【內太陽系】Lāi-thài-iông-hē/Lāi-thài-iông-hē/內太陽系/inner Solar System
 • 【光分】kng-hun/kng-hun/光分/light-minute
 • 【光年】kng-nî/kng-nî/光年/light-year
 • 【近日點】kīn-ji̍t-tiám/kīn-ji̍t-tiám/近日點/perihelion
 • 【近地點】kīn-tē-tiám/kīn-tē-tiám/近地點/perigee
 • 【NGC 4258】NGC/NGC sù-jī-ngó͘-pat/NGC 4258/NGC 4258
 • 【Messier 106】Messier it-khòng-lio̍k/Messier it-khòng-lio̍k/Messier 106/Messier 106 (M106)
 • 【NGC 4217】NGC sù-jī-it-chhit/NGC sù-jī-it-tshit/NGC 4217/NGC 4217

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:日落點 ê 日出 明仔載 ê 圖:半月