M33 ê 水素雲

Page(/daily/2023/10/20231013)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M33 ê 水素雲

壯麗 ê 捲螺仔星系 Messier 33 看起來是有過量 ê 水素氣體 leh 發光。 M33 是本星系群 ê 成員之一,嘛叫做 三角座星系,離咱有 300 萬 光年遠。 這張 清楚 ê 宇宙肖像,就是這个星系中心 3 萬光年 ê 範圍,是 leh 翕 M33 發紅光 ê HII 區,就是水素離子雲。 這寡 HII 區就綴 M33 鬆鬆 ê 捲螺仔手骨,踅入去星系核內底。 M33 ê 大片 HII 區 是目前咱知影 上大 ê 恆星誕生區,會生出足濟短命 ê 大質量恆星。 足光 ê 大質量恆星 發出強烈 ê 紫外光輻射,kā 邊仔 ê 水素氣體 離子化,予 in 發出特別 ê 紅光。 這張影像是 kā 闊頻資料 kah H-alpha (Hα) 濾鏡紀錄 ê 狹頻資料 疊出來 ê 結果。 H-alpha (Hα) 濾鏡是 tī 可見光波段,會當 kā 上強 ê 水素 發射線 ê 信號送過來。

[POJ] M33 ê Chúi-sò͘-hûn

Chòng-lē ê kńg-lê-á seng-hē Messier 33 khòaⁿ-khí-lâi sī ū kòe-liōng ê chúi-sò͘ khì-thé leh hoat-kng. M33 sī pún seng-hē kûn ê sêng-oân chi-it, mā kiò-chò Saⁿ-kak-chō Seng-hē, lī lán ū 300 bān kng-nî hn̄g. Chit-tiuⁿ chheng-chhó ê ú-tiū siàu-siōng, to̍h-sī chit-ê seng-hē tiong-sim 3 bān kng-nî ê hoān-ûi, sī leh hip M33 hoat âng-kng ê HII khu, to̍h-sī chúi-sò͘ lī-chú-hûn. Chit kóa HII khu to̍h tòe M33 sang-sang ê kńg-lê-á chhiú-kut, se̍h-ji̍p-khì seng-hē-he̍k lāi-té. M33 ê tōa-phìⁿ HII khu sī bo̍k-chêng lán chai-iáⁿ siōng-tōa ê hêng-chheⁿ tàn-seng khu, ē seⁿ-chhut chiok chē té-miā ê tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ. Chiok kng ê tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ hoat-chhut kiông-lia̍t ê chí-gōa-kng hok-siā, kā piⁿ-á ê chúi-sò͘ khì-thé lī-chú-hoa, hō͘ in hoat-chhut te̍k-pa̍t ê âng-kng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī kā khoah-pîn chu-liāu kah H-alpha lū-kiàⁿ kì-lio̍k ê e̍h-pîn chu-liāu tha̍h–chhut-lâi ê kiat-kó. H-alpha (Hα) lū-kiàⁿ sī tī khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ, ē-tàng kā siōng kiông ê chúi-sò͘ hoat-siā-sòaⁿ ê sìn-hō sàng–kòe-lâi.

[KIP] M33 ê Tsuí-sòo-hûn

Tsòng-lē ê kńg-lê-á sing-hē Messier 33 khuànn-khí-lâi sī ū kuè-liōng ê tsuí-sòo khì-thé leh huat-kng. M33 sī pún sing-hē kûn ê sîng-uân tsi-it, mā kiò-tsò Sann-kak-tsō Sing-hē, lī lán ū 300 bān kng-nî hn̄g. Tsit-tiunn tshing-tshó ê ú-tiū siàu-siōng, to̍h-sī tsit-ê sing-hē tiong-sim 3 bān kng-nî ê huān-uî, sī leh hip M33 huat âng-kng ê HII khu, to̍h-sī tsuí-sòo lī-tsú-hûn. Tsit kuá HII khu to̍h tuè M33 sang-sang ê kńg-lê-á tshiú-kut, se̍h-ji̍p-khì sing-hē-hi̍k lāi-té. M33 ê tuā-phìnn HII khu sī bo̍k-tsîng lán tsai-iánn siōng-tuā ê hîng-tshenn tàn-sing khu, ē senn-tshut tsiok tsē té-miā ê tuā-tsit-liōng hîng-tshenn. Tsiok kng ê tuā-tsit-liōng hîng-tshenn huat-tshut kiông-lia̍t ê tsí-guā-kng hok-siā, kā pinn-á ê tsuí-sòo khì-thé lī-tsú-hua, hōo in huat-tshut ti̍k-pa̍t ê âng-kng. Tsit-tiunn iánn-siōng sī kā khuah-pîn tsu-liāu kah H-alpha lū-kiànn kì-lio̍k ê e̍h-pîn tsu-liāu tha̍h–tshut-lâi ê kiat-kó. H-alpha (Hα) lū-kiànn sī tī khó-kiàn-kng pho-tuānn, ē-tàng kā siōng kiông ê tsuí-sòo huat-siā-suànn ê sìn-hō sàng–kuè-lâi.

[English] Hydrogen Clouds of M33

Gorgeous spiral galaxy Messier 33 seems to have more than its fair share of glowing hydrogen gas. A prominent member of the local group of galaxies, M33 is also known as the Triangulum Galaxy and lies a mere 3 million light-years away. The galaxy’s central 30,000 light-years or so are shown in this sharp galaxy portrait. The portrait features M33’s reddish ionized hydrogen clouds or HII regions. Sprawling along loose spiral arms that wind toward the core, M33’s giant HII regions are some of the largest known stellar nurseries, sites of the formation of short-lived but very massive stars. Intense ultraviolet radiation from the luminous, massive stars ionizes the surrounding hydrogen gas and ultimately produces the characteristic red glow. In this image, broadband data were combined with narrowband data recorded through a hydrogen-alpha filter. That filter transmits the light of the strongest visible hydrogen emission line.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M33】M saⁿ-cha̍p-saⁿ/M sann-tsa̍p-sann/M33/Messier 33
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【三角座星系】Saⁿ-kak-chō seng-hē/Sann-kak-tsō sing-hē/三角座星系/Triangulum Galaxy
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the local group of galaxies
 • 【HII 區】H two khu/H two khu/HII 區/HII region
 • 【闊頻】khoah-pîn/khuah-pîn/寬頻/broadband
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【濾鏡】lū-kiàⁿ/lū-kiànn/濾鏡/filter
 • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible
 • 【紫外光】chí-gōa-kng/tsí-guā-kng/紫外光/ultraviolet
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emission line
 • 【離子化】lī-chú-hòa/lī-tsú-huà/離子化/ionization

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:造父四 明仔載 ê 圖:圓形 ê 日觳