IC 2118:尪姨頭星雲

Page(/daily/2023/10/20231004)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 2118:尪姨頭星雲

這个星雲看起來敢有成尪姨 ê 頭? 逐家 kā 這个星雲叫做尪姨頭星雲,就是因為伊 ê 形體就敢若是 萬聖節風格 bàng-kà 內底 ê 尪姨 ê 頭。 是講這个形體到底是按怎來–ê?這就是一个愛靠想像力來臆 ê 主題矣。 咱知影 ê 部份是 IC 2118 大細差不多 50 光年 大,是氣體 kah 塗粉組成–ê。 所以咱會使臆講,這个形體因為有一部份去予附近 ê 參宿七 侵蝕去矣。 參宿七 是 獵戶座 內底較光 ê 一粒恆星,就 tī 這張影像 下底閣出去 ê 所在。 尪姨頭星雲 ê 藍光毋但是因為 參宿七 有足強 ê 藍光,嘛是因為 塗粉粒 散射 藍光 ê 效率比紅光較好。 仝款這个 物理機制,造成地球日時 ê 天空是藍色–ê。 毋過 tī 地球大氣 內底 ê 散射源,是 窒素 分子 kah 酸素 分子。

[POJ] IC 2118: Ang-î-thâu Seng-hûn

Chit-ê seng-hûn khòaⁿ–khí-lâi kám-ū sêng ang-î ê thâu? Ta̍k-ke kā chit-ê seng-hûn kiò-chò Ang-î-thâu Seng-hûn, to̍h-sī in-ūi i ê hêng-thé to̍h ká-ná sī Bān-sèng-cheh hong-keh bàng-kà lāi-té ê ang-î ê thâu. Sī-kóng chit-ê hêng-thé tàu-té sī-án-chóaⁿ lâi–ê? Che to̍h sī chi̍t-ê ài khò sióng-siōng-le̍k lâi ioh ê chú-tê–ah. Lán chai-iáⁿ ê pō͘-hūn sī IC 2118 tōa-sè chha-put-to 50 kng-nî tōa, sī khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng–ê. Só͘-í lán ē-sái ioh kóng, chit-ê hêng-thé in-ūi ū chi̍t-pō͘-hūn khì hō͘ hù-kīn ê Chham-siù-chhit chhim-sit khì–ah. Chham-siù-chhit sī La̍h-hō͘-chō lāi-té khah kng ê chi̍t-lia̍p hêng-chheⁿ, to̍h tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng ē-té koh chhut-khì ê só͘-chāi. Ang-î-thâu Seng-hûn ê nâ-kng m̄-nā sī in-ūi Chham-siù-chhit ū chiok kiông ê nâ-kng, mā-sī in-ūi thô͘-hún-lia̍p sàn-siā nâ-kng ê hāu-lu̍t pí âng-kng khah-hó. Kāng-khoán chit-ê bu̍t-lí ki-chè, chō-sêng Tē-kiû ji̍t-sî ê thian-khong sī nâ-sek–ê. M̄-koh tī Tē-kiû tāi-khì lāi-té ê sàn-siā-goân, sī chit-sò͘ hun-chú kah sàng-sò͘ hun-chú.

[KIP] IC 2118: Ang-î-thâu Sing-hûn

Tsit-ê sing-hûn khuànn–khí-lâi kám-ū sîng ang-î ê thâu? Ta̍k-ke kā tsit-ê sing-hûn kiò-tsò Ang-î-thâu Sing-hûn, to̍h-sī in-uī i ê hîng-thé to̍h ká-ná sī Bān-sìng-tseh hong-keh bàng-kà lāi-té ê ang-î ê thâu. Sī-kóng tsit-ê hîng-thé tàu-té sī-án-tsuánn lâi–ê? Tse to̍h sī tsi̍t-ê ài khò sióng-siōng-li̍k lâi ioh ê tsú-tê–ah. Lán tsai-iánn ê pōo-hūn sī IC 2118 tuā-sè tsha-put-to 50 kng-nî tuā, sī khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng–ê. Sóo-í lán ē-sái ioh kóng, tsit-ê hîng-thé in-uī ū tsi̍t-pōo-hūn khì hōo hù-kīn ê Tsham-siù-tshit tshim-sit khì–ah. Tsham-siù-tshit sī La̍h-hōo-tsō lāi-té khah kng ê tsi̍t-lia̍p hîng-tshenn, to̍h tī tsit-tiunn iánn-siōng ē-té koh tshut-khì ê sóo-tsāi. Ang-î-thâu Sing-hûn ê nâ-kng m̄-nā sī in-uī Tsham-siù-tshit ū tsiok kiông ê nâ-kng, mā-sī in-uī thôo-hún-lia̍p sàn-siā nâ-kng ê hāu-lu̍t pí âng-kng khah-hó. Kāng-khuán tsit-ê bu̍t-lí ki-tsè, tsō-sîng Tē-kiû ji̍t-sî ê thian-khong sī nâ-sik–ê. M̄-koh tī Tē-kiû tāi-khì lāi-té ê sàn-siā-guân, sī tsit-sòo hun-tsú kah sàng-sòo hun-tsú.

[English] IC 2118: The Witch Head Nebula

Does this nebula look like the head of a witch? The nebula is known popularly as the Witch Head Nebula because, it is said, the nebula’s shape resembles a Halloween-style caricature of a witch’s head. Exactly how, though, can be a topic of imaginative speculation. What is clear is that IC 2118 is about 50 light-years across and made of gas and dust that points to – because it has been partly eroded by – the nearby star Rigel. One of the brighter stars in the constellation Orion, Rigel lies below the bottom of the featured image. The blue color of the Witch Head Nebula and is caused not only by Rigel’s intense blue starlight but because the dust grains scatter blue light more efficiently than red. The same physical process causes Earth’s daytime sky to appear blue, although the scatterers in planet Earth’s atmosphere are molecules of nitrogen and oxygen.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 2118】IC jī-it-it-pat/IC jī-it-it-pat/IC 2118/IC 2118
 • 【尪姨頭星雲】Ang-î-thâu Seng-hûn/Ang-î-thâu Sing-hûn/巫婆頭星雲/Witch Head Nebula
 • 【參宿七】Chham-siù-chhit/Tsham-siù-tshit/參宿七/Rigel
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【散射】sàn-siā/sàn-siā/散射/scatter
 • 【散射源】sàn-siā-goân/sàn-siā-guân/散射源/scatterers
 • 【窒素】chit-sò͘/tsit-sòo/氮/nitrogen
 • 【窒素】chek-sò͘/tsik-sòo/氮/nitrogen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【bàng-kà】bàng-kà/bàng-kà/漫畫/caricature
 • 【塗粉粒】thô͘-hún-lia̍p/thôo-hún-lia̍p/灰塵粒/dust grain

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:行星形星雲 MyCn 18:沙漏星雲 明仔載 ê 圖:紀念碑谷 天頂 ê 火環日食