Uì Bennu 小行星轉來

Page(/daily/2023/09/20230929)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Uì Bennu 小行星轉來

這張相片是 9 月 24 頂禮拜 ê 拜日 tī 美國 鹽湖城 附近 ê 國防部 猶他州 測驗訓練場翕–ê。 這个 50 公斤重、79 公分闊 ê 標本回航艙 ùi 小行星 編號 101955 ê Bennu 小行星 轉來矣,就停 tī 地球表面 ê 沙漠內底。 這个回航艙是去予 OSIRIS-Rex 太空船擲落來–ê。 伊看起來臭火焦矣,應該是伊迵過地球實密大氣層 ê 時陣,去拄著傷過懸 ê 溫度矣。 OSIRIS-Rex 是 ùi 2021 年 5 月 ê 時陣開始飛轉來–ê。 這个太空艙 ê 罐仔 按算欲 tī 9 月 25 ê 時陣 送到 美國 Houston ê NASA Johnson 太空中心。 內底有貯 250 公克 Bennu 小行星 風化層 無去予汙染著 ê 標本。 科學家 kah 工程師 攏 tī 為著 OSIRIS-REx 任務設計 ê 新 ê 實驗室內底 進行罐仔 ê 解體工程,嘛計畫欲 tī 10 月 11 公佈 近地小行星 ê 標本。

[POJ] Ùi Bennu Sió-kiâⁿ-chhiⁿ Tńg–lâi

Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī 9 goe̍h 24 téng-lé-pài ê pài-ji̍t tī Bí-kok Iâm-ô͘-siâⁿ hù-kīn ê kok-hông-pō͘ Iû-tha-chiu chhek-giām hùn-liān-tiûⁿ hip–ê. Chit-ê 50 kong-kin tāng, 79 kong-hun khoah ê piau-pún hôe-hâng-chhng ùi sió-kiâⁿ-chhiⁿ pian-hō 101955 ê Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ tńg–lâi–ah, to̍h thêng tī Tē-kiû piáu-bīn ê soa-bo̍k lāi-té. Chit-ê hôe-hâng-chhng sī khì hō͘ OSIRIS-Rex thài-khong-chûn tàn–lo̍h lâi–ê. I khòaⁿ–khí-lâi chhàu-hóe-ta–ah, eng-kai sī i thàng-kòe Tē-kiû cha̍t-ba̍t tāi-khì-chân ê sî-chūn, khì tú-tio̍h siuⁿ-kòe koân ê un-tō͘–ah. OSIRIS-Rex sī ùi 2021 nî 5 goe̍h ê sî-chūn khai-sí poe–tńg-lâi–ê. Chit-ê thài-khong-chhng ê koàn-á àn-sǹg beh tī 9 goe̍h 25 ê sî-chūn sàng kàu Bí-kok Houston ê NASA Johnson Thài-khong tiong-sim. Lāi-té ū té 250 kong-khek Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ hong-hòa-chân bô-khì hō͘ u-jiám-tio̍h ê piau-pún. Kho-ha̍k-ka kah kang-têng-su lóng tī ūi-tio̍h OSIRIS-Rex jīm-bū siat-kè ê sin ê si̍t-giām-sek lāi-té chìn-hêng koàn-á ê kái-thé kang-têng, mā kè-ōe beh tī 10 goe̍h 11 kong-pò͘ kīn-tē sió-kiâⁿ-chhiⁿ ê piau-pún.

[KIP] Uì Bennu Sió-kiânn-tshinn Tńg–lâi

Tsit-tiunn siòng-phìnn sī 9 gue̍h 24 tíng-lé-pài ê pài-ji̍t tī Bí-kok Iâm-ôo-siânn hù-kīn ê kok-hông-pōo Iû-tha-tsiu tshik-giām hùn-liān-tiûnn hip–ê. Tsit-ê 50 kong-kin tāng, 79 kong-hun khuah ê piau-pún huê-hâng-tshng uì sió-kiânn-tshinn pian-hō 101955 ê Bennu sió-kiânn-tshinn tńg–lâi–ah, to̍h thîng tī Tē-kiû piáu-bīn ê sua-bo̍k lāi-té. Tsit-ê huê-hâng-tshng sī khì hōo OSIRIS-Rex thài-khong-tsûn tàn–lo̍h lâi–ê. I khuànn–khí-lâi tshàu-hué-ta–ah, ing-kai sī i thàng-kuè Tē-kiû tsa̍t-ba̍t tāi-khì-tsân ê sî-tsūn, khì tú-tio̍h siunn-kuè kuân ê un-tōo–ah. OSIRIS-Rex sī uì 2021 nî 5 gue̍h ê sî-tsūn khai-sí pue–tńg-lâi–ê. Tsit-ê thài-khong-tshng ê kuàn-á àn-sǹg beh tī 9 gue̍h 25 ê sî-tsūn sàng kàu Bí-kok Houston ê NASA Johnson Thài-khong tiong-sim. Lāi-té ū té 250 kong-khik Bennu sió-kiânn-tshinn hong-huà-tsân bô-khì hōo u-jiám-tio̍h ê piau-pún. Kho-ha̍k-ka kah kang-tîng-su lóng tī uī-tio̍h OSIRIS-Rex jīm-bū siat-kè ê sin ê si̍t-giām-sik lāi-té tsìn-hîng kuàn-á ê kái-thé kang-tîng, mā kè-uē beh tī 10 gue̍h 11 kong-pòo kīn-tē sió-kiânn-tshinn ê piau-pún.

[English] Back from Bennu

Back from asteroid 101955 Bennu, a 110-pound, 31-inch wide sample return capsule rests in a desert on planet Earth in this photo, taken at the Department of Defense Utah Test and Training Range near Salt Lake City last Sunday, September 24. Dropped off by the OSIRIS-Rex spacecraft, the capsule looks charred from the extreme temperatures experienced during its blistering descent through Earth’s dense atmosphere. OSIRIS-Rex began its home-ward journey from Bennu in May of 2021. Delivered to NASA’s Johnson Space Center in Houston on September 25, the capsule’s canister is expected to contain an uncontaminated sample of about a half pound (250 grams) of Bennu’s loosely packed regolith. Working in a new laboratory designed for the OSIRIS-REx mission, scientists and engineers will complete the canister disassembly process, and plan to unveil the sample of the near-Earth asteroid in a broadcast event on October 11.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Bennu 小行星】Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ/Bennu sió-kiânn-tshinn/貝努小行星/asteroid 101955 Bennu
  • 【標本回航艙】piau-pún hôe-hâng-chhng/piau-pún huê-hâng-tshng/樣品返回艙/sample return capsule
  • 【風化層】hong-hòa-chân/hong-huà-tsân/風化層/regolith
  • 【近地小行星】kīn-tē sió-kiâⁿ-chhiⁿ/kīn-tē sió-kiânn-tshinn/近地小行星/near-Earth asteroid
  • 【OSIRIS-Rex 太空船】OSIRIS-Rex Thài-khong-chûn/OSIRIS-Rex Thài-khong-tsûn/OSIRIS-Rex 太空船/OSIRIS-Rex spacecraft

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:內海仔星雲 ê 深空影像 明仔載 ê 圖:意大利 Tuscany 天頂 ê 收冬月