Tī 庄跤小路天頂 ê STEVE 極光 kah 銀河

Page(/daily/2023/09/20230927)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 庄跤小路天頂 ê STEVE 極光 kah 銀河

毋是逐條路攏迵 tùi STEVE 極光去。 頂禮拜,有一个夜空愛好者 leh 旅行,伊 ê 目標是欲翕 Huron 湖 天頂 ê 極光。 伊駛車行過 加拿大 Ontario 庄跤小路 ê 時陣,預報講 ê 景色 煞提早出現,予這个攝影師 tī 伊駛到美麗 ê 五大湖 進前就愛提早停車。 結果伊翕著 ê 極光是 tī 北方,頭前是陸地,毋是海。 等第二擺極光出現 ê 時陣,西方煞出現一个 特別 ê 光帶。 過一站仔,攝影師 kah 伊 ê 朋友發現講,這个西方 ê 光帶真有可能是一款特別形態 ê 極光,叫做 STEVE,速度增加的強熱輻射。 而且,這个 STEVE 極光 嘛 leh 表演予咱看:伊 kah 咱 銀河系 ê 中央帶交叉,閣 kah 庄跤路尾附近 ê 地平線交叉。 攝影師用 kha-mé-lah 翕著 這个 宇宙 X 影像了後,伊就暫時停落來欣賞這个 tī 平凡環境中 意外發現 ê 美麗景色

[POJ] Tī chng-kha sió-lō͘ thiⁿ-téng ê STEVE ke̍k-kng kah Gîn-hô

M̄-sī ta̍k tiâu lō͘ lóng thàng tùi STEVE ke̍k-kng khì. Téng-lé-pài, ū chi̍t-ê iā-khong ài-hó-chiá leh lí-hêng, i ê bo̍k-piau sī beh hip Huron ô͘ ê ke̍k-kng. I sái-chhia kiâⁿ-kòe Ka-ná-tà Ontario chng-kha sió-lō͘ ê sî-chūn, ū-pò kóng ê kéng-sek soah thê-chá chhut-hiān, hō͘ chit-ê liap-iáⁿ-su tī i sái kàu bí-lē ê Gō͘-tōa-ô͘ chìn-chêng to̍h ài thê-chá thêng-chhia. Kiat-kò͘ i hip-tio̍h ê ke̍k-kng sī tī pak-hong, thâu-chêng sī lio̍k-tē, m̄-sī hái. Tán tē-jī pái ke̍k-kng chhut-hiān ê sî-chūn, se-hong soah chhut-hiān chi̍t-ê te̍k-pa̍t ê kng-tòa. Kòe chi̍t-chām-á, liap-iáⁿ-su kah i ê pêng-iú hoat-hiān kong, chit-ê se-hong ê kng-tòa chin ū khó-lêng sī chi̍t-khoán te̍k-pia̍t hêng-thài ê ke̍k-kng, kiò-chò STEVE, Sok-tō͘ Cheng-ka ê Kiông Jia̍t-hok-siā. Jî-chhiáⁿ, chit-ê STEVE ke̍k-kng mā leh piáu-ián hō͘ lán khòaⁿ: I kah lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tòa kau-chhe, koh kah chng-kha lō͘-bóe hù-kīn ê tē-pêng-sòaⁿ kau-chhe. Liap-iáⁿ-su iōng kha-mé-lah hip-tio̍h chit-ê ú-tiū X iáⁿ-siōng liáu-āu, i to̍h chiām-sî thêng-lo̍h-lâi him-sióng chit-ê tī pêng-hoân khoân-kéng tiong ì-gōa hoat-hiān ê bí-lē kéng-sek.

[KIP] Tī tsng-kha sió-lōo thinn-tíng hip-tio̍h ê STEVE ki̍k-kng kah Gîn-hô

M̄-sī ta̍k tiâu lōo lóng thàng tuì STEVE ki̍k-kng khì. Tíng-lé-pài, ū tsi̍t-ê iā-khong ài-hó-tsiá leh lí-hîng, i ê bo̍k-piau sī beh hip Huron ôo ê ki̍k-kng. I sái-tshia kiânn-kuè Ka-ná-tà Ontario tsng-kha sió-lōo ê sî-tsūn, ū-pò kóng ê kíng-sik suah thê-tsá tshut-hiān, hōo tsit-ê liap-iánn-su tī i sái kàu bí-lē ê Gōo-tuā-ôo tsìn-tsîng to̍h ài thê-tsá thîng-tshia. Kiat-kòo i hip-tio̍h ê ki̍k-kng sī tī pak-hong, thâu-tsîng sī lio̍k-tē, m̄-sī hái. Tán tē-jī pái ki̍k-kng tshut-hiān ê sî-tsūn, se-hong suah tshut-hiān tsi̍t-ê ti̍k-pa̍t ê kng-tuà. Kuè tsi̍t-tsām-á, liap-iánn-su kah i ê pîng-iú huat-hiān kong, tsit-ê se-hong ê kng-tuà tsin ū khó-lîng sī tsi̍t-khuán ti̍k-pia̍t hîng-thài ê ki̍k-kng, kiò-tsò STEVE, Sok-tōo Tsing-ka ê Kiông Jia̍t-hok-siā. Jî-tshiánn, tsit-ê STEVE ki̍k-kng mā leh piáu-ián hōo lán khuànn: I kah lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tuà kau-tshe, koh kah tsng-kha lōo-bué hù-kīn ê tē-pîng-suànn kau-tshe. Liap-iánn-su iōng kha-mé-lah hip-tio̍h tsit-ê ú-tiū X iánn-siōng liáu-āu, i to̍h tsiām-sî thîng-lo̍h-lâi him-sióng tsit-ê tī pîng-huân khuân-kíng tiong ì-guā huat-hiān ê bí-lē kíng-sik.

[English] STEVE and Milky Way Cross over Rural Road

Not every road ends in a STEVE. A week ago, a sky enthusiast’s journey began with a goal: to photograph an aurora over Lake Huron. Driving through rural Ontario, Canada, the forecasted sky show started unexpectedly early, causing the photographer to stop before arriving at the scenic Great Lake. Aurora images were taken toward the north – but over land, not sea. While waiting for a second round of auroras, a peculiar band of light was noticed to the west. Slowly, the photographer and friends realized that this western band was likely an unusual type of aurora: a Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (STEVE). Moreover, this STEVE was putting on quite a show: appearing intertwined with the central band of our Milky Way Galaxy while intersecting the horizon just near the end of the country road. After capturing this cosmic X on camera, the photographer paused to appreciate the unexpected awesomeness of finding extraordinary beauty in an ordinary setting.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【STEVE 極光】STEVE ke̍k-kng/STEVE ki̍k-kng/STEVE 極光/STEVE
  • 【速度增加的強熱輻射】Sok-tō͘ Cheng-ka ê Kiông Jia̍t-hok-siā/Sok-tōo Tsing-ka ê Kiông Jia̍t-hok-siā/速度增加的強熱輻射/Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (STEVE)
  • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
  • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
  • 【中央帶】tiong-ng-tòa/tiong-ng-tuà/中央帶/the central band
  • 【光帶】kng-tòa/kng-tuà/光帶/band of light
  • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:IC 4592:藍色馬頭反射星雲 明仔載 ê 圖:內海仔星雲 ê 深空影像