IC 4592:藍色馬頭反射星雲

Page(/daily/2023/09/20230926)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 4592:藍色馬頭反射星雲

你敢有看著馬 ê 頭? 你看著–ê 毋是彼个有名 ê、tī 獵戶座 ê 馬頭星雲,是另外一个 tī 深空影像內底 看起來 kah 伊足成–ê 較暗 ê 星雲。 這張影像 內底 ê 分子雲 複合體 ê 主體,是 反射星雲 IC 4592。 反射星雲是足幼 ê 塗粉 組成–ê,一般看起來是較暗,毋過伊會因為反射附近能量較懸恆星 ê 可見光,所以看起來較藍。 像這个,予星雲反射發光 ê 恆星就 tī 這隻 ê 目睭 彼位。 這粒恆星是 天蠍座 ν ê 成員,是 天蠍座 內底較光 ê 恆星系統。 第 2 个 反射星雲 叫做 IC 4601,伊就 tī 影像中央正爿頂懸,kā 2 粒恆星 包起來。

[POJ] IC 4592: Nâ-sek Bé-thâu Hoán-siā Seng-hûn

Lí kám-ū khòaⁿ-tio̍h bé ê thâu? Lí khòaⁿ-tio̍h–ê m̄-sī hit-ê ū-miâ ê, tī La̍h-hō͘-chō ê Bé-thâu Seng-hûn, sī lēng-gōa chi̍t-ê tī chhim-khong iáⁿ-siōng lāi-té khòaⁿ–khí-lâi kah i chiok sêng–ê khah àm ê seng-hûn. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té ê hun-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê chú-thé, sī hoán-siā seng-hûn IC 4592. Hoán-siā seng-hûn sī chiok iù ê thô͘-hún cho͘-sêng–ê, it-poaⁿ khòaⁿ–khí-lâi sī khah àm, m̄-koh i ē in-ūi hoán-siā hù-kīn lêng-liōng khah koân hêng-chhiⁿ ê khó-kiàn-kng, só͘-í khòaⁿ-khí-lâi khah nâ. Chhiūⁿ chit-ê, hō͘ seng-hûn hoán-siā hoat-kng ê hêng-chhiⁿ to̍h tī chit chiah bé ê ba̍k-chiu hit ūi. Chit lia̍p hêng-chhiⁿ sī Thian-giat-chō ν ê sêng-oân, sī Thian-giat-chō lāi-té khah kng ê hêng-chhiⁿ hē-thóng. Tē 2 ê hoán-siā seng-hûn kiò-chò IC 4601, i to̍h tī iáⁿ-siōng tiong-ng chiàⁿ-pêng téng-koân, kā 2 lia̍p hêng-chhiⁿ pau–khí-lâi.

[KIP] IC 4592: Nâ-sik Bé-thâu Huán-siā Sing-hûn

Lí kám-ū khuànn-tio̍h bé ê thâu? Lí khuànn-tio̍h–ê m̄-sī hit-ê ū-miâ ê, tī La̍h-hōo-tsō ê Bé-thâu Sing-hûn, sī līng-guā tsi̍t-ê tī tshim-khong iánn-siōng lāi-té khuànn–khí-lâi kah i tsiok sîng–ê khah àm ê sing-hûn. Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té ê hun-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê tsú-thé, sī huán-siā sing-hûn IC 4592. Huán-siā sing-hûn sī tsiok iù ê thôo-hún tsoo-sîng–ê, it-puann khuànn–khí-lâi sī khah àm, m̄-koh i ē in-uī huán-siā hù-kīn lîng-liōng khah kuân hîng-tshinn ê khó-kìan-kng, sóo-í khuànn-khí-lâi khah nâ. Tshiūnn tsit-ê, hōo sing-hûn huán-siā huat-kng ê hîng-tshinn to̍h tī tsit tsiah bé ê ba̍k-tsiu hit uī. Tsit lia̍p hîng-tshinn sī Thian-giat-tsō ν ê sîng-uân, sī Thian-giat-tsō lāi-té khah kng ê hîng-tshinn hē-thóng. Tē 2 ê huán-siā sing-hûn kiò-tsò IC 4601, i to̍h tī iánn-siōng tiong-ng tsiànn-pîng tíng-kuân, kā 2 lia̍p hîng-tshinn pau–khí-lâi.

[English] IC 4592: The Blue Horsehead Reflection Nebula

Do you see the horse’s head? What you are seeing is not the famous Horsehead nebula toward Orion, but rather a fainter nebula that only takes on a familiar form with deeper imaging. The main part of the here-imaged molecular cloud complex is reflection nebula IC 4592. Reflection nebulas are made up of very fine dust that normally appears dark but can look quite blue when reflecting the visible light of energetic nearby stars. In this case, the source of much of the reflected light is a star at the eye of the horse. That star is part of Nu Scorpii, one of the brighter star systems toward the constellation of the Scorpion (Scorpius). A second reflection nebula dubbed IC 4601 is visible surrounding two stars above and to the right of the image center.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【藍色馬頭反射星雲】Nâ-sek Bé-thâu Hoán-siā Seng-hûn/Nâ-sik Bé-thâu Huán-siā Sing-hûn/藍色馬頭反射星雲/Blue Horsehead Reflection Nebula
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/huán-siā sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【天蠍座 ν】Thian-giat-chō Nu/Thian-giat-tsō Nu/天蠍座 ν/Nu Scorpii
 • 【天蠍座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蠍座/Scorpius
 • 【IC 4592】IC sù-ngó͘-kiú-jī/IC sù-ngóo-kiú-jī/IC 4592/IC 4592
 • 【IC 4601】IC sù-lio̍k-khòng-it/IC sù-lio̍k-khòng-it/IC 4601/IC 4601

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Arp 142:蜂仔鳥星系 明仔載 ê 圖:Tī 庄跤小路天頂 ê STEVE 極光 kah 銀河