Arp 142:蜂仔鳥星系

Page(/daily/2023/09/20230925)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Arp 142:蜂仔鳥星系

這个捲螺仔星系是發生啥物代誌? 幾若億年前,這張相片下底這兩个大型 星系 khah 頂懸彼个 NGC 2936,猶是 一般 ê 捲螺仔星系,伊 leh 自轉,leh 製造恆星,leh 無閒家己 ê 代誌。 毋過伊隨就 kah 下底彼个 大質量 長株圓星系 NGC 2937 行傷倚矣,煞改變伊 ê 方向。 NGC 2936 受著 近距離 ê 引力交互作用,毋但改變方向,嘛去予搝甲變形。 這个外形予伊嘛去 hŏng 叫做 蜂仔鳥 星系。 Tī 烏暗 星際塗粉 ê 雲絲後壁彼粒足光 ê 藍光星,就是蜂仔鳥 ê 鼻仔,捲螺仔星系 ê 中心就是目睭。 這組 星系對 做伙叫做 Arp 142,看起來就敢若 海豬仔 抑是 leh 保護卵 ê 徛鵝。 這張有 Arp 142 清楚細節 ê 相片是最近 Hubble 太空望遠鏡 翕–ê ,有 重新處理過。 Arp 142 就 chhāi tī 水蛇座 方向 3 億 光年 遠 ê 所在。 閣 10 億年左右,這兩个星系 有可能會合併 做一个較大型 ê 星系。

(感謝「出外講台語」ê 阿廷老師 tùi 提供「蜂仔鳥」ê 翻譯。)

[POJ] Arp 142: Phang-á-chiáu Seng-hē

Chit-ê kńg-lê-á seng-hē sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Kúi-nā ek nî-chêng, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ē-té chit nn̄g-ê tōa-hêng seng-hē khah téng-koân hit-ê NGC 2936, iáu-sī it-poaⁿ ê kńg-lê-á seng-hē, i leh chū-choán, leh chè-chō hêng-chhiⁿ, leh bô-êng ka-kī ê tāi-chì. M̄-koh i sûi to̍h kah ē-té hit-ê tōa chit-liōng tn̂g-tu-îⁿ seng-hē NGC 2937 kiâⁿ siuⁿ óa–ah, soah kái-piàn i ê hong-hiòng. NGC 2936 siū-to̍h kīn kū-lī ê ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng, m̄-nā kái-piàn hong-hiòng, mā khì hō͘ giú kah piàn-hêng. Chit-ê gōa-hêng hō͘ i mā khì hőng kiò-chò Phang-á-chiáu Seng-hē. Tī o͘-àm seng-chè thô͘-hún ê hûn-si āu-piah hit lia̍p chiok kng ê nâ kng chhiⁿ, to̍h-sī phang-á-chiáu ê phīⁿ-á, kńg-lê-á seng-hē ê tiong-sim to̍h-sī ba̍k-chiu. Chit cho͘ seng-hē-tùi chò-hóe kiò-chò Arp 142, khòaⁿ–khí-lâi to̍h káⁿ-ná hái-ti-á ia̍h-sī leh pó-hō͘ nn̄g ê khiā-gô. Chit-tiuⁿ ū Arp 142 chheng-chhó sè-chiat ê siòng-phìⁿ sī chòe-kīn Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê, ū tiông-sin chhú-lí kòe. Arp 142 to̍h chhāi tī Chúi-siâ-chō hong-hiòng 3 ek kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Koh 10 ek nî chó-iū, chit nn̄g-ê seng-hē ū khó-lêng ē ha̍p-pèng chò chi̍t-ê khah tōa-hêng ê seng-hē.

[KIP] Arp 142: Phang-á-tsiáu Sing-hē

Tsit-ê kńg-lê-á sing-hē sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Kuí-nā ik nî-tsîng, tsit-tiunn siòng-phìnn ē-té tsit nn̄g-ê tuā-hîng sing-hē khah tíng-kuân hit-ê NGC 2936, iáu-sī it-puann ê kńg-lê-á sing-hē, i leh tsū-tsuán, leh tsè-tsō hîng-tshinn, leh bô-îng ka-kī ê tāi-tsì. M̄-koh i suî to̍h kah ē-té hit-ê tuā tsit-liōng tn̂g-tu-înn sing-hē NGC 2937 kiânn siunn uá–ah, suah kái-piàn i ê hong-hiòng. NGC 2936 siū-to̍h kīn kū-lī ê ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng, m̄-nā kái-piàn hong-hiòng, mā khì hōo giú kah piàn-hîng. Tsit-ê guā-hîng hōo i mā khì hőng kiò-tsò Phang-á-tsiáu Sing-hē. Tī oo-àm sing-tsè thôo-hún ê hûn-si āu-piah hit lia̍p tsiok kng ê nâ kng tshinn, to̍h-sī phang-á-tsiáu ê phīnn-á, kńg-lê-á sing-hē ê tiong-sim to̍h-sī ba̍k-tsiu. Tsit tsoo sing-hē-tuì tsò-hué kiò-tsò Arp 142, khuànn–khí-lâi to̍h kánn-ná hái-ti-á ia̍h-sī leh pó-hōo nn̄g ê khiā-gô. Tsit-tiunn ū Arp 142 tshing-tshó sè-tsiat ê siòng-phìnn sī tsuè-kīn Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê, ū tiông-sin tshú-lí kuè. Arp 142 to̍h tshāi tī Tsuí-siâ-tsō hong-hiòng 3 ik kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Koh 10 ik nî tsó-iū, tsit nn̄g-ê sing-hē ū khó-lîng ē ha̍p-pìng tsò tsi̍t-ê khah tuā-hîng ê sing-hē.

[English] Arp 142: The Hummingbird Galaxy

What’s happening to this spiral galaxy? Just a few hundred million years ago, NGC 2936, the upper of the two large galaxies shown at the bottom, was likely a normal spiral galaxy – spinning, creating stars – and minding its own business. But then it got too close to the massive elliptical galaxy NGC 2937, just below, and took a turn. Sometimes dubbed the Hummingbird Galaxy for its iconic shape, NGC 2936 is not only being deflected but also being distorted by the close gravitational interaction. Behind filaments of dark interstellar dust, bright blue stars form the nose of the hummingbird, while the center of the spiral appears as an eye. Alternatively, the galaxy pair, together known as Arp 142, look to some like Porpoise or a penguin protecting an egg. The featured re-processed image showing Arp 142 in great detail was taken recently by the Hubble Space Telescope. Arp 142 lies about 300 million light years away toward the constellation of the Water Snake (Hydra). In a billion years or so the two galaxies will likely merge into one larger galaxy.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【蜂仔鳥星系】Phang-á-chiáu seng-hē/Phang-á-tsiáu sing-hē/蜂鳥星系/Hummingbird Galaxy
 • 【蜂鳥星系】Phang-chiáu seng-hē/Phang-tsiáu sing-hē/蜂鳥星系/Hummingbird Galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/捲螺仔星系/spiral galaxy
 • 【長株圓星系】tn̂g-tu-îⁿ seng-hē/tn̂g-tu-înn sing-hē/橢圓星系/elliptical galaxy
 • 【星際塗粉】seng-chè thô͘-hún/sing-tsè thôo-hún/星際塵埃/interstellar dust
 • 【水蛇座】Chúi-siâ-chō/Tsuí-siâ-tsō/水蛇座/Hydra
 • 【海豬仔】hái-ti-á/hái-ti-á/海豚/Porpoise
 • 【徛鵝】khiā-gô/khiā-gô/企鵝/penguin
 • 【引力交互作用】ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng/ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng/引力交互作用/gravitational interaction
 • 【星系對】seng-hē-tùi/sing-hē-tuì/星系對/galaxy pair
 • 【Arp 142】Arp it-sù-jī/Arp it-sù-jī/Arp 142/Arp 142
 • 【NGC 2936】NGC jī-kiú-sam-lio̍k/NGC jī-kiú-sam-lio̍k/NGC 2936/NGC 2936
 • 【NGC 2937】NGC jī-kiú-sam-chhit/NGC jī-kiú-sam-tshit/NGC 2937/NGC 2937

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火環日食 ê 日出 明仔載 ê 圖:IC 4592:藍色馬頭反射星雲