Kā Bennu 小行星 磕一下就走

Page(/daily/2023/09/20230921)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kā Bennu 小行星 磕一下就走

這粒編號 101955 ê Bennu 小行星是一粒近地小行星,伊細細粒,表面攏是岩石。 OSIRIS-REx 太空船 tī 2020 年 10 月 20 細細膩飛倚到 這粒小行星了後,太空船 ê 機器手骨 伸手 kā 磕一下。 這个收集標本 ê 任務叫做「磕一下就走任務 (TAG)」。 Tī 太空船 ê 採樣相機 SamCam ê 特寫相片中,有翕著 TAG 採樣機制 (TAGSAM) 30 公分闊 ê 採樣頭,敢若是欲 kā 一寡岩石硩予破 ê 款。 這張速翕相片是 kah 離地球 3 億 2100 萬公里遠 ê 小行星 進行地表接觸 ê 時陣,紀錄落來–ê。 1 秒鐘了後,這台太空船 kā 氣體罐內底 ê 窒素氣體 發射出去,想欲 kā 大量 Bennu 小行星 風化層 ê 物質噴入去採樣頭內底,通予伊 kā 較鬆 ê 表面物質收集起來。 過了三年以後,ùi 小行星 Bennu 提著 ê 標本 按算欲 tī 今年 9 月 24 禮拜 轉來到地球OSIRIS-Rex 太空船 會 tī 伊飛倚地球 ê 時陣,kā 收集標本 ê 回航艙擲轉來地球。 擲了 20 分鐘了後,太空船會 kā 推進器點予著,飛離開地球,繼續飛去另外一粒近地 小行星 99942 Apophis,踅伊行。

[POJ] Kā Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ kha̍p chi̍t-ē tō Cháu

Chit lia̍p pian-hō 101955 ê Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ sī chi̍t-lia̍p kīn-tē sió-kiâⁿ-chhiⁿ, i sè-sè-lia̍p, piáu-bīn lóng sī giâm-chio̍h. OSIRIS-REx thài-khong-chûn tī 2020 nî 10 goe̍h 20 sè-sè-lī poe óa kàu chit lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ liáu-āu, thài-khong-chûn ê ki-khì chhiú-kut chhun-chhiú kā kha̍p chi̍t-ē. Chit-ê siu-chi̍p piau-pún ê jīm-bū kiò-chò “Kha̍p chi̍t-ē tō Cháu jīm-bū (TAG)”. Tī thài-khong-chûn ê chhái-iūⁿ siòng-ki SamCam ê te̍k-siá siòng-phìⁿ tiong, ū hip-tio̍h TAG chhái-iūⁿ ki-chè (TAGSAM) 30 kong-hun khoah ê chhái-iūⁿ-thâu, ká-ná sī beh kā chi̍t-kóa giâm-chio̍h teh hō͘ phòa ê khoán. Chit-tiuⁿ sok-hip siòng-phìⁿ sī kah lī Tē-kiû 3 ek 2100 bān kong-lí hn̄g ê sió-kiâⁿ-chhiⁿ chìn-hêng tē-piáu chiap-chhiok ê sî-chūn, kì-lo̍k lo̍h lâi–ê. 1 bió-cheng liáu-āu, chit tâi thài-khong-chûn kā khì-thé-koàn lāi-té ê chit-sò͘ khì-thé hoat-siā chhut-khì, siūⁿ-beh kā tōa-liōng Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ hong-hòa-chân ê bu̍t-chit phùn ji̍p-khì chhái-iūⁿ-thâu lāi-té, thang hō͘ i kā piáu-bīn bu̍t-chit khah sang ê bu̍t-chit siu-chi̍p–khí-lâi. Kòe-liáu saⁿ nî í-āu, ùi sió-kiâⁿ-chhiⁿ Bennu the̍h-tio̍h ê piau-pún àn-sǹg beh tī kin-nî 9 goe̍h 24 lé-pài tńg lâi kàu Tē-kiû. OSIRIS-REx thài-khong-chûn ē tī i poe óa Tē-kiû ê sî-chūn, kā siu-chi̍p piau-pún ê hôe-hâng-chhng tàn tńg-lâi Tē-kiû. Tàn liáu 20 hun-cheng liáu-āu, thài-khong-chûn ē kā thui-chìn-khì tiám hō͘ to̍h, poe lī-khui Tē-kiû, kè-sio̍k poe-khì lēng-gōa chi̍t-lia̍p kīn-tē sió-kiâⁿ-chhiⁿ 99942 Apophis, se̍h i kiâⁿ.

[KIP] Kā Bennu sió-kiânn-tshinn kha̍p tsi̍t-ē tō Tsáu

Tsit lia̍p pian-hō 101955 ê Bennu sió-kiânn-tshinn sī tsi̍t-lia̍p kīn-tē sió-kiânn-tshinn, i sè-sè-lia̍p, piáu-bīn lóng sī giâm-tsio̍h. OSIRIS-REx thài-khong-tsûn tī 2020 nî 10 gue̍h 20 sè-sè-lī pue uá kàu tsit lia̍p sió-kiânn-tshinn liáu-āu, thài-khong-tsûn ê ki-khì tshiú-kut tshun-tshiú kā kha̍p tsi̍t-ē. Tsit-ê siu-tsi̍p piau-pún ê jīm-bū kiò-tsò “Kha̍p tsi̍t-ē tō Tsáu jīm-bū (TAG)”. Tī thài-khong-tsûn ê tshái-iūnn siòng-ki SamCam ê ti̍k-siá siòng-phìnn tiong, ū hip-tio̍h TAG tshái-iūnn ki-tsè (TAGSAM) 30 kong-hun khuah ê tshái-iūnn-thâu, ká-ná sī beh kā tsi̍t-kuá giâm-tsio̍h teh hōo phuà ê khuán. Tsit-tiunn sok-hip siòng-phìnn sī kah lī Tē-kiû 3 ik 2100 bān kong-lí hn̄g ê sió-kiânn-tshinn tsìn-hîng tē-piáu tsiap-tshiok ê sî-tsūn, kì-lo̍k lo̍h lâi–ê. 1 bió-tsing liáu-āu, tsit tâi thài-khong-tsûn kā khì-thé-kuàn lāi-té ê tsit-sòo khì-thé huat-siā tshut-khì, siūnn-beh kā tuā-liōng Bennu sió-kiânn-tshinn hong-huà-tsân ê bu̍t-tsit phùn ji̍p-khì tshái-iūnn-thâu lāi-té, thang hōo i kā piáu-bīn bu̍t-tsit khah sang ê bu̍t-tsit siu-tsi̍p–khí-lâi. Kuè-liáu sann nî í-āu, uì sió-kiânn-tshinn Bennu the̍h-tio̍h ê piau-pún àn-sǹg beh tī kin-nî 9 gue̍h 24 lé-pài tńg lâi kàu Tē-kiû. OSIRIS-REx thài-khong-tsûn ē tī i pue uá Tē-kiû ê sî-tsūn, kā siu-tsi̍p piau-pún ê huê-hâng-tshng tàn tńg-lâi Tē-kiû. Tàn liáu 20 hun-tsing liáu-āu, thài-khong-tsûn ē kā thui-tsìn-khì tiám hōo to̍h, pue lī-khui Tē-kiû, kè-sio̍k pue-khì līng-guā tsi̍t-lia̍p kīn-tē sió-kiânn-tshinn 99942 Apophis, se̍h i kiânn.

[English] Tagging Bennu

The OSIRIS-REx spacecraft’s arm reached out and touched asteroid 101955 Bennu on October 20, 2020, after a careful approach to the small, near-Earth asteroid’s boulder-strewn surface. Dubbed a Touch-And-Go (TAG) sampling event, the 30 centimeter wide sampling head (TAGSAM) appears to crush some of the rocks in this close-up recorded by the spacecraft’s SamCam. The image was snapped just after surface contact some 321 million kilometers from planet Earth. One second later, the spacecraft fired nitrogen gas from a bottle intended to blow a substantial amount of Bennu’s regolith into the sampling head, collecting the loose surface material. And now, nearly three years later, on Sunday, September 24, that sample of asteroid Bennu is scheduled to arrive on planet Earth. The sample return capsule will be dropped off by the OSIRIS-Rex spacecraft as it makes a close flyby of Earth. Twenty minutes after the drop-off, the spacecraft will fire its thrusters to divert past Earth and continue on to orbit near-Earth asteroid 99942 Apophis.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Bennu 小行星】Bennu sió-kiâⁿ-chheⁿ/Bennu sió-kiânn-tshenn/小行星 101955 貝努/asteroid 101955 Bennu
 • 【近地小行星】kīn-tē sió-kiâⁿ-chheⁿ/kīn-tē sió-kiânn-tshenn/近地小行星/near-Earth asteroid
 • 【OSIRIS-REx 太空船】OSIRIS-REx thài-khong-chûn/OSIRIS-REx thài-khong-tsûn/OSIRIS-REx 太空船/OSIRIS-REx spacecraft
 • 【磕一下就走任務】Kha̍p-chi̍t-ē to̍h Cháu jīm-bū/Kha̍p-tsi̍t-ē to̍h Tsáu jīm-bū/輕觸即走任務/Touch-And-Go (TAG)
 • 【TAG 採樣機制】TAG chhái-iūⁿ ki-chè/TAG tshái-iūnn ki-tsè/即觸即走樣品採集機制/Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM)
 • 【機器手骨】kè-khì chhiú-kut/kè-khì tshiú-kut/機器手臂/spacecraft’s arm
 • 【採樣頭】chhái-iūⁿ-thâu/tshái-iūnn-thâu/採樣頭/sampling head
 • 【採樣相機】chhái-iūⁿ siòng-ki/tshái-iūnn siòng-ki/採樣相機/SamCam
 • 【氣體罐】khì-thé-koàn/khì-thé-kuàn/氣瓶/gas bottle
 • 【特寫相片】te̍k-siá siòng-phìⁿ/ti̍k-siá siòng-phìnn/特寫相片/close-up photo
 • 【窒素】chi̍t-sò͘/tsi̍t-sòo/氮/nitrogen
 • 【風化層】hong-hòa-chân/hong-huà-tsân/風化層/regolith
 • 【回航艙】hôe-hâng-chhng/huê-hâng-tshng/返回艙/return capsule
 • 【小行星 99942 Apophis】sió-kiâⁿ-chheⁿ kiú-kiú-kiú-sù-jī Apophis/sió-kiânn-tshenn kiú-kiú-kiú-sù-jī Apophis/小行星 99942 阿波羅斯/asteroid 99942 Apophis
 • 【推進器】thui-chìn-khì/thui-tsìn-khì/推進器/thrusters

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī 遙遠系外行星揣著 ê 甲烷 明仔載 ê 圖:宇宙 ê 倒影