Nishimura 彗星 leh 發光

Page(/daily/2023/09/20230909)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Nishimura 彗星 leh 發光

Nishimura 彗星 leh 發光。 講較精確 leh,是 彗星 C/2023 P1 (Nishimura 彗星) 倚近太陽 ê 時陣 leh 發光。 這粒 彗星 是頂個月才發現–ê,伊已經行到地球軌道內底矣,這馬是光甲直接用目睭就看會著。 後禮拜這粒彗星會行到 kah 地球 上倚 ê 所在。 毋過欲行到 kah 太陽上倚 ê 所在,愛閣一禮拜,9 月 7 號彼工。 科學家推測講,Nishimura 彗星 頂擺來咱 內太陽系 坐 ê 時陣,有留一寡 噴出來 ê 冰 kah 塗粉,這可能就變做 長蛇座 Sigma 流星雨,伊 ê 高峰期是發生 tī 逐年 ê 12 月。 若是按呢生,這擺彗星閣轉來,就會 留閣較濟 彗星屑仔,按呢這个 流星雨 就有可能會變閣較活跳。 相片內底 ê Nishimura 彗星 是 4 工前 tī 美國 新墨西哥州 Edgewood 市 翕–ê。 有翕著 kah 太陽風 交互作用 產生 ê 長離子尾溜。 咱會當 tī 紲落來幾若工 ê 日出進前,tiàm 東爿地平線附近,抑是 tī 後禮拜 日落了後,tiàm 西爿地平線附近 揣著 這粒彗星。 伊 ê 彗鬚 會一直遮爾光,伊 ê 尾溜嘛會繼續 發光。

[POJ] Nishimura Hūi-chheⁿ leh Hoat-kng

Nishimura Hūi-chheⁿ leh hoat-kng. Kóng khah cheng-khak leh, sī Hūi-chheⁿ C/2023 P1 (Nishimura Hūi-chheⁿ) óa-kīn Thài-iông ê sî-chūn leh hoat-kng. Chit lia̍p hūi-chheⁿ sī téng kò goe̍h chiah hoat-hiān–ê, i í-keng kiâⁿ kàu Tē-kiû kúi-tō lāi-té ah, chit-má sī kng kah ti̍t-chiap iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h. Āu-lé-pài chit lia̍p hūi-chheⁿ ē kiâⁿ kàu kah Tē-kiû siōng óa ê só͘-chāi. M̄-koh beh kiâⁿ kàu kah Thài-iông siōng óa ê só͘-chāi, ài koh chi̍t lé-pài, 9 goe̍h 7 hō hit-kang. Kho-ha̍k-ka thui-chhek kóng, Nishimura Hūi-chheⁿ téng-pái lâi lán Lōe Thài-iông hē chē ê sî-chūn, ū lâu chi̍t-kóa phùn–chhut-lâi ê peng kah thô͘-hún, che khó-lêng to̍h piàn-chò Tn̂g-Siâ-chō Sigma Liû-chheⁿ-hō͘, i ê ko-hong-kî sī hoat-seng tī ta̍k-nî ê 12 goe̍h. Nā-sī án-ne-seⁿ, chit pái hūi-chheⁿ koh tńg-lâi, to̍h ē lâu koh khah-chè hūi-chheⁿ sap-á, án-ne chit-ê liû-chhiⁿ-hō͘ to̍h ū khó-lêng ē piàn koh-khah oa̍h-thiàu. Siòng-phìⁿ lāi-té ê Nishimura Hūi-chheⁿ sī 4 kang chêng tī Bí-kok Sin Be̍k-se-ko chiu Edgewood chhī hip–ê. Ū hip-tio̍h kah thài-iông-hong kau-hō͘ chok-iōng sán-seng ê tn̂g lī-chú bóe-liu. Lán ē-tàng tī sòa-lo̍h-lâi kúi-nā kang ê ji̍t-chhut chìn-chêng, tiàm tang-pêng tē-pêng-sòaⁿ hù-kīn, ia̍h-sī tī āu-lé-pài ji̍t-lo̍h liáu-āu, tiàm sai-pêng tē-pêng-sòaⁿ hù-kīn chhōe-tio̍h chit lia̍p hūi-chheⁿ. I ê hūi-chhiu ē it-ti̍t chiah-nī kng, i ê bóe-liu mā ē kè-sio̍k hoat-kng.

[KIP] Nishimura Huī-tshenn leh Huat-kng

Nishimura Huī-tshenn leh huat-kng. Kóng khah tsing-khak leh, sī Huī-tshenn C/2023 P1 (Nishimura Huī-tshenn) uá-kīn Thài-iông ê sî-tsūn leh huat-kng. Tsit lia̍p huī-tshenn sī tíng kò gue̍h tsiah huat-hiān–ê, i í-king kiânn kàu Tē-kiû kuí-tō lāi-té ah, tsit-má sī kng kah ti̍t-tsiap iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h. Āu-lé-pài tsit lia̍p huī-tshenn ē kiânn kàu kah Tē-kiû siōng uá ê sóo-tsāi. M̄-koh beh kiânn kàu kah Thài-iông siōng uá ê sóo-tsāi, ài koh tsi̍t lé-pài, 9 gue̍h 7 hō hit-kang. Kho-ha̍k-ka thui-tshik kóng, Nishimura Huī-tshenn tíng-pái lâi lán Luē Thài-iông hē tsē ê sî-tsūn, ū lâu tsi̍t-kuá phùn–tshut-lâi ê ping kah thôo-hún, tse khó-lîng to̍h piàn-tsò Tn̂g-Siâ-tsō Sigma Liû-tshenn-hōo, i ê ko-hong-kî sī huat-sing tī ta̍k-nî ê 12 gue̍h. Nā-sī án-ne-senn, tsit pái huī-tshenn koh tńg-lâi, to̍h ē lâu koh khah-tsè huī-tshenn sap-á, án-ne tsit-ê liû-tshinn-hōo to̍h ū khó-lîng ē piàn koh-khah ua̍h-thiàu. Siòng-phìnn lāi-té ê Nishimura Huī-tshenn sī 4 kang tsîng tī Bí-kok Sin Bi̍k-se-ko tsiu Edgewood tshī hip–ê. Ū hip-tio̍h kah thài-iông-hong kau-hōo tsok-iōng sán-sing ê tn̂g lī-tsú bué-liu. Lán ē-tàng tī suà-lo̍h-lâi kuí-nā kang ê ji̍t-tshut tsìn-tsîng, tiàm tang-pîng tē-pîng-suànn hù-kīn, ia̍h-sī tī āu-lé-pài ji̍t-lo̍h liáu-āu, tiàm sai-pîng tē-pîng-suànn hù-kīn tshuē-tio̍h tsit lia̍p huī-tshenn. I ê huī-tshiu ē it-ti̍t tsiah-nī kng, i ê bué-liu mā ē kè-sio̍k huat-kng.

[English] Comet Nishimura Grows

Comet Nishimura is growing. More precisely, the tails C/2023 P1 (Nishimura) are growing as it nears the Sun. Discovered only last month, the comet is already near naked eye brightness as it now moves inside the Earth’s orbit. The comet will be nearest the Earth next week, but nearest the Sun the week after – on September 17. Speculation holds that expelled ice and dust from Comet Nishimura’s last visit to the inner Solar System may have created the Sigma Hydrids meteor shower which peaks yearly in December. If so, then this meteor shower may become more active, refreshed with new comet debris. Pictured, Comet Nishimura was captured from Edgewood, New Mexico, USA four nights ago, showing a long ion tail structured by interactions with the Sun’s wind. Look for this comet near your eastern horizon just before sunrise for the next few mornings, but very near your western horizon just after sunset next week – as its coma continues to brighten and its tails continue to grow.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Nishimura 彗星】Nishimura Hūi-chheⁿ/Nishimura Huī-tshenn/西村彗星/Comet Nishimura
 • 【彗星 C/2023 P1】Hūi-chheⁿ C jī-khòng-jī-sam P-one/Huī-tshenn C jī-khòng-jī-sam P-one/ 彗星 C/2023 P1 / Comet C/2023 P1
 • 【長蛇座 Sigma 流星雨】Tn̂g-Siâ-chō Sigma Liû-chheⁿ-hō͘/Tn̂g-Siâ-tsō Sigma Liû-tshenn-hōo/長蛇座 Sigma 流星雨/
 • 【彗星屑仔】hūi-chheⁿ sap-á/huī-tshenn sap-á/彗星碎片/comet debris
 • 【太陽風】thài-iông-hong/thài-iông-hong/太陽風/solar wind
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-tsú bué-liu/離子尾/ion tail
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet tail
 • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
 • 【內太陽系】Lōe Thài-iông-hē/Luē Thài-iông-hē/內太陽系/Inner Solar System

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:恆星工場 Messier 17 明仔載 ê 圖:新墨西哥州 天頂 ê 金環日食