HESS 望遠鏡 探索 高能天空

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] HESS 望遠鏡 探索 高能天空

In 看起來可能有成現代機器恐龍,毋過 in 其實是 leh 監看天空 會轉踅 ê 大目睭。 高能立體視野望遠鏡 (H.E.S.S.) 天文台 是一組望遠鏡。 中央 較大台彼台 是直徑 28 公尺大,邊仔閣有 4 台直徑 12 公尺大 ê 反射式望遠鏡 踅大台一輾。 In 是設計欲偵測 一款叫做 Cherenkov 輻射 ê 奇怪藍色爍光,這是 紮電粒子 tī 空氣內底 走甲比 光速 較緊,所產生 ê 輻射。 這款光輻射是 ùi 遙遠天體 發–出 ê gamma 光 挵著 地球大氣 內底分子 ê 時陣,造成 ê 紮電粒子雨H.E.S.S. 是一台 tùi 宇宙內底 ê 足懸能量 (TeV 遮爾懸) ê 高能光子 較敏感 ê 望遠鏡。 H.E.S.S. 望遠鏡 自 2003 年開始 tī Namibia 共和國 運作,伊 ê 任務是 揣 烏暗物質到今已經揣著超過 50 粒 會發出高能輻射 ê 天體,包括 超新星殘骸 kah 內底有藏 烏洞 ê 星系核。 相片是 6 月份翕–ê H.E.S.S. 望遠鏡 leh 轉踅 kah 觀測夜空 ê 縮時攝影影片。 背景是咱 ê 銀河系 kah 大小麥哲倫星雲,有當時仔閣有踅地球 ê 人造衛星飛過。

[POJ] HESS Bōng-oán-kiàⁿ Thàm-soh Ko-lêng thian-khong

In khòaⁿ–khí-lâi khó-lêng ū sêng hiān-tāi ki-khì khióng-liông, m̄-koh in kî-si̍t sī leh kàm-khòaⁿ thian-khong ē tńg-se̍h ê tōa ba̍k-chiu. Ko-lêng Li̍p-thé Sī-iá Bōng-oán-kiàⁿ (H.E.S.S.) sī chi̍t cho͘ bōng-oán-kiàⁿ. Tiong-ng khah tōa tâi hit-tâi sī ti̍t-kèng 28 kong-chhioh tōa, piⁿ-á koh-ū 4 tâi ti̍t-kèng 12 kong-chhioh tōa ê hoán-siā-sek bōng-oán-kiàⁿ se̍h tōa tâi chi̍t liàn. In sī siat-kè beh cheng-chhek chi̍t-khoán kiò-chò Cherenkov hok-siā ê kî-koài nâ-sek sih-kng, che-sī chah-tiān lia̍p-chú tī khong-khì lāi-té cháu-kah pí kng-sok khah-kín, só͘ sán-seng ê hok-siā. Chit-khoán kng hok-siā sī ùi iâu-oán thian-thé hoat–chhut ê gamma kng lòng-tio̍h tē-kiû tāi-khì lāi-té hun-chú ê sî-chūn, chō-sêng ê chah-tiān lia̍p-chú hō͘. H.E.S.S. sī chi̍t tâi tùi ú-tiū lāi-té ê chiok koân lêng-liōng (TeV chiah-nī koân) ê ko-lêng kng-chú khah bín-kám ê bōng-oán-kiàⁿ. H.e.S.S. Bōng-oán-kiàⁿ chū 2003 nî khai-sí tī Namibia kiōng-hô-kok ūn-chok, i ê jīm-bū sī chhōe o͘-àm bu̍t-chit, kàu-taⁿ í-keng chhōe-tio̍h chhiau-kòe 50 lia̍p ē hoat-chhut ko-lêng hok-siā ê thian-thé, pau-koat chhiau-sin-seng chân-hâi kah lāi-té ū chhàng o͘-tōng ê seng-hē-he̍k. Siòng-phìⁿ sī 6 goe̍h-hūn hip–ê H.E.S.S. Bōng-oán-kiàⁿ leh tńg-se̍h kah koan-chhek iā-khong ê sok-sî liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ. Pōe-kéng sī lán ê Gîn-hô-hē kah Tōa Sió Be̍h-tiat-lûn seng-hûn, ū-tang-sî-á koh-ū se̍h Tē-kiû ê jîn-chō ūi-chheⁿ poe–kòe.

[KIP] HESS Bōng-uán-kiànn Thàm-soh Ko-lîng thian-khong

In khuànn–khí-lâi khó-lîng ū sîng hiān-tāi ki-khì khióng-liông, m̄-koh in kî-si̍t sī leh kàm-khuànn thian-khong ē tńg-se̍h ê tuā ba̍k-tsiu. Ko-lîng Li̍p-thé Sī-iá Bōng-uán-kiànn (H.E.S.S.) sī tsi̍t tsoo bōng-uán-kiànn. Tiong-ng khah tuā tâi hit-tâi sī ti̍t-kìng 28 kong-tshioh tuā, pinn-á koh-ū 4 tâi ti̍t-kìng 12 kong-tshioh tuā ê huán-siā-sik bōng-uán-kiànn se̍h tuā tâi tsi̍t liàn. In sī siat-kè beh tsing-tshik tsi̍t-khuán kiò-tsò Cherenkov hok-siā ê kî-kuài nâ-sik sih-kng, tse-sī tsah-tiān lia̍p-tsú tī khong-khì lāi-té tsáu-kah pí kng-sok khah-kín, sóo sán-sing ê hok-siā. Tsit-khuán kng hok-siā sī uì iâu-uán thian-thé huat–tshut ê gamma kng lòng-tio̍h tē-kiû tāi-khì lāi-té hun-tsú ê sî-tsūn, tsō-sîng ê tsah-tiān lia̍p-tsú hōo. H.E.S.S. sī tsi̍t tâi tuì ú-tiū lāi-té ê tsiok kuân lîng-liōng (TeV tsiah-nī kuân) ê ko-lîng kng-tsú khah bín-kám ê bōng-uán-kiànn. H.e.S.S. Bōng-uán-kiànn tsū 2003 nî khai-sí tī Namibia kiōng-hô-kok ūn-tsok, i ê jīm-bū sī tshuē oo-àm bu̍t-tsit, kàu-tann í-king tshuē-tio̍h tshiau-kuè 50 lia̍p ē huat-tshut ko-lîng hok-siā ê thian-thé, pau-kuat tshiau-sin-sing tsân-hâi kah lāi-té ū tshàng oo-tōng ê sing-hē-hi̍k. Siòng-phìnn sī 6 gue̍h-hūn hip–ê H.E.S.S. Bōng-uán-kiànn leh tńg-se̍h kah kuan-tshik iā-khong ê sok-sî liap-iánn iánn-phìnn. Puē-kíng sī lán ê Gîn-hô-hē kah Tuā Sió Be̍h-tiat-lûn sing-hûn, ū-tang-sî-á koh-ū se̍h Tē-kiû ê jîn-tsō uī-tshenn pue–kuè.

[English] HESS Telescopes Explore the High-Energy Sky

They may look like modern mechanical dinosaurs, but they are enormous swiveling eyes that watch the sky. The High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) Observatory is composed of four 12-meter reflecting-mirror telescopes surrounding a larger telescope housing a 28-meter mirror. They are designed to detect strange flickers of blue light – Cherenkov radiation –emitted when charged particles move slightly faster than the speed of light in air. This light is emitted when a gamma ray from a distant source strikes a molecule in Earth’s atmosphere and starts a charged-particle shower. H.E.S.S. is sensitive to some of the highest energy photons TeV crossing the universe. Operating since 2003 in Namibia, H.E.S.S. has searched for dark matter and has discovered over 50 sources emitting high energy radiation including supernova remnants and the centers of galaxies that contain supermassive black holes. Pictured in June, H.E.S.S. telescopes swivel and stare in time-lapse sequences shot in front of our Milky Way Galaxy and the Magellanic Clouds – as the occasional Earth-orbiting satellite zips by.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【高能立體視野望遠鏡】Ko-lêng Li̍p-thé Sī-iá Bōng-oán-kiàⁿ/Ko-lîng Li̍p-thé Sī-iá Bōng-uán-kiànn/高能立體視野望遠鏡/High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.)
 • 【Cherenkov 輻射】Cherenkov hok-siā/Cherenkov hok-siā/切倫科夫輻射/Cherenkov radiation
 • 【紮電粒子】chah-tiān lia̍p-chú/tsah-tiān lia̍p-tsú/帶電粒子/charged particles
 • 【紮電粒子雨】chah-tiān lia̍p-chú-hō͘/tsah-tiān lia̍p-tsú-hōo/帶電粒子簇射/charged-particle shower
 • 【反射式望遠鏡】hoán-siā-sek/huán-siā-sik/反射式望遠鏡/reflection telescope
 • 【烏暗物質】o͘-àm bu̍t-chit/oo-àm bu̍t-tsit/暗物質/dark matter
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnants
 • 【烏洞】o͘-tōng/oo-tōng/黑洞/black hole
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic nucleus
 • 【縮時攝影】sok-sî liap-iáⁿ/sok-sî liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
 • 【大小麥哲倫星雲】Tōa Sió Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn/Tuā Sió Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn/大小麥哲倫星雲/Magellanic Clouds
 • 【gamma 光】gamma kng/gamma kng/伽馬射線/gamma ray
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Syracuse 市 後壁 ê 超級藍月 明仔載 ê 圖:大麥哲倫星雲