Syracuse 市 後壁 ê 超級藍月

Page(/daily/2023/09/20230905.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Syracuse 市 後壁 ê 超級藍月

頂個月 ê 月圓是兩倍 ê 無四常。 頭一个無四常 ê 理由是因為伊是 藍月。 照現代 ê 定義來講,藍月 是一个 曆日月 內底第二擺月圓。 2023 年有 13 擺 ê 月圓,其中一個月有 2 擺,就是 8 月 ê 時陣。 頭一个月圓是 8 月 1 號,叫做 鱘魚月。 第二个 無四常 ê 理由是因為第二个月圓是 超級月娘。 照現代 ê 定義來講,超級月娘 是月球 tī 月圓時 行到伊 kah 地球上倚附近,按呢伊 看起來就會比平常時較大粒嘛較光。 這張相片內底是 2023 年 ê 超級藍月就出現 tī 意大利 Sicily 島 Syracuse 市 歷史久長 ê 城堡 kah 燈塔 後壁。

[POJ] Syracuse chhī āu-piah ê Chhiau-kip Nâ-goe̍h

Téng kò goe̍h ê goe̍h-îⁿ sī nn̄g pōe ê bô sù-siông. Thâu-chi̍t-ê bô sù-siông ê lí-iû sī in-ūi i sī nâ-goe̍h. Chiàu hiān-tāi ê tēng-gī lâi-kóng, nâ-goe̍h sī chi̍t-ê la̍h-ji̍t-goe̍h lāi-té tē-jī pái goe̍h-îⁿ. 2023 nî ū 13 pái ê goe̍h-îⁿ, kî-tiong chi̍t kò goe̍h ū 2 pái, to̍h-sī 8 goe̍h ê sî-chūn. Thâu-chi̍t-ê goe̍h-îⁿ sī 8 goe̍h 1 hō, kiò-chò Sîm-hî-goe̍h. Tē-jī ê bô sù-siông ê lí-iû sī in-ūi tē-jī ê goe̍h-îⁿ sī chhiau-kip goe̍h-niû. Chiàu hiān-tāi ê tēng-gī lâi-kóng, chhiau-kip goe̍h-niû sī goe̍h-kiû tī goe̍h-îⁿ sî kiâⁿ kàu i kah Tē-kiû siōng óa hù-kīn, án-ne i khòaⁿ–khí-lâi tō ē pí pêng-siông-sî khah tōa-lia̍p mā khah kng. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té sī 2023 nî ê chhiau-kip nâ-goe̍h, to̍h chhut-hiān tī I-tá-lī Sicily tó Syracuse chhī le̍k-sú kú-tn̂g ê siâⁿ-pó kah teng-thah āu-piah.

[KIP] Syracuse tshī āu-piah ê Tshiau-kip Nâ-gue̍h

Tíng kò gue̍h ê gue̍h-înn sī nn̄g puē ê bô sù-siông. Thâu-tsi̍t-ê bô sù-siông ê lí-iû sī in-uī i sī nâ-gue̍h. Tsiàu hiān-tāi ê tīng-gī lâi-kóng, nâ-gue̍h sī tsi̍t-ê la̍h-ji̍t-gue̍h lāi-té tē-jī pái gue̍h-înn. 2023 nî ū 13 pái ê gue̍h-înn, kî-tiong tsi̍t kò gue̍h ū 2 pái, to̍h-sī 8 gue̍h ê sî-tsūn. Thâu-tsi̍t-ê gue̍h-înn sī 8 gue̍h 1 hō, kiò-tsò Sîm-hî-gue̍h. Tē-jī ê bô sù-siông ê lí-iû sī in-uī tē-jī ê gue̍h-înn sī tshiau-kip gue̍h-niû. Tsiàu hiān-tāi ê tīng-gī lâi-kóng, tshiau-kip gue̍h-niû sī gue̍h-kiû tī gue̍h-înn sî kiânn kàu i kah Tē-kiû siōng uá hù-kīn, án-ne i khuànn–khí-lâi tō ē pí pîng-siông-sî khah tuā-lia̍p mā khah kng. Tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té sī 2023 nî ê tshiau-kip nâ-gue̍h, to̍h tshut-hiān tī I-tá-lī Sicily tó Syracuse tshī li̍k-sú kú-tn̂g ê siânn-pó kah ting-thah āu-piah.

[English] Blue Supermoon Beyond Syracuse

The last full moon was doubly unusual. First of all, it was a blue moon. A modern definition of a blue moon is a second full moon to occur during one calendar month. Since there are 13 full moons in 2023, one month has to have two – and that month was August. The first full moon was on August 1 and named a Sturgeon Moon. The second reason that the last full moon was unusual was because it was a supermoon. A modern definition of supermoon is a moon that reaches its full phase when it is relatively close to Earth – and so appears a bit larger and brighter than average. Pictured, the blue supermoon of 2023 was imaged hovering far behind a historic castle and lighthouse in Syracuse, Sicily, Italy.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【超級藍月】chhiau-kip nâ-goe̍h/tshiau-kip nâ-gue̍h/超級藍月/blue supermoon
  • 【藍月】nâ-goe̍h/nâ-gue̍h/藍月/blue moon
  • 【超級月娘】chhiau-kip goe̍h-niû/tshiau-kip gue̍h-niû/超級月娘/supermoon
  • 【鱘魚月】Sîm-hî-goe̍h/Sîm-hî-gue̍h/鱘魚月/Sturgeon Moon
  • 【意大利】I-tà-lī/I-tà-lī/義大利/Italy

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:天鵝座 內底 ê 雪文泡星雲 kah 月眉星雲 明仔載 ê 圖:HESS 望遠鏡 探索 高能天空