Schwassmann-Wachmann 3 號彗星 ê 碎片

Page(/daily/2023/09/20230903)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Schwassmann-Wachmann 3 號彗星 ê 碎片

週期性 彗星 73P,嘛叫做 Schwassmann-Wachmann 3 號彗星,已經崩 2 擺以上矣。 這粒彗星是 ùi 早期太陽系留落來 ê 冰 kah 塗粉做–ê 宇宙舒芙蕾。 伊 tī 1995 年 行到太陽附近 ê 時陣,頭一擺去 hŏng 看著伊 崩做幾若塊。 毋過 2006 年閣轉來 ê 時陣,伊煞崩做幾若十塊,散 tī 天頂幾若度闊 ê 範圍。 彗星 是磕袂著就崩去 ê 物件,熱能、重力、噴氣 造成 ê 壓力,攏有可能 tī in 倚 太陽 ê 時陣,崩做 壯觀 ê 景色。 這張清楚 ê 影像是 2006 年 Hubble 太空望遠鏡 翕–ê。 有紀錄著 崩做幾若十塊 ê 彗星 ê 其中一塊:碎片 B。 伊後壁閣綴一大陣細塊彗星屑仔,逐塊攏有伊家己 ê 彗鬚 kah 彗尾。 這張相片翕–著 ê 彗星 是 tī 離 地球 3200 萬公里遠 ê 所在,按呢相片翕–著 ê 範圍差不多有超過 3000 公里。

[POJ] Schwassmann Wachmann 3 hō Hūi-chheⁿ ê Chhùi-phìⁿ

Chiu-kî-sèng hūi-chheⁿ 73P, mā kiò-chò Schwassmann Wachmann 3 hō hūi-chheⁿ, í-keng pang 2 pái í-siōng–ah. Chit lia̍p hūi-chheⁿ sī ùi chá-kî Thài-iông-hē lâu–lo̍h-lâi ê peng kah thô͘-hún chò–ê ú-tiū su-hû-lê. I-tī 1995 nî kiâⁿ kàu Thài-iông hù-kīn ê sî-chūn, thâu-chi̍t-pái khì hőng khòaⁿ-tio̍h i pang chò kúi-nā tè. M̄-koh 2006 nî koh tńg-lâi ê sî-chūn, i soah pang chò kúi-nā-cha̍p tè, sòaⁿ tī thiⁿ-téng kúi-nā tō͘ khoah ê hoān-ûi. Hūi-chheⁿ sī kha̍p-bē-tio̍h tō pang–khì ê mi̍h-kiāⁿ, jia̍t-lêng, tiōng-le̍k, phùn khì chō-sêng ê ap-le̍k, lóng-ū khó-lêng tī in óa Thài-iông ê sî-chūn, pang chò chòng-koan ê kéng-sek. Chit-tiuⁿ chheng-chhó ê iáⁿ-siōng sī 2006 nî Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Ū kí-lo̍k tio̍h pang chò kúi-nā-cha̍p tè ê hūi-chheⁿ ê kî-tiong chi̍t-tè: Chhùi-phìⁿ B. I āu-piah koh tòe chi̍t-tōa-tīn sè tè hūi-chheⁿ sap-á, ta̍k tè lóng ū i ka-kī ê hūi-chhiu kah hūi-bóe. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ hip–tio̍h–ê hūi-chheⁿ sī tī lī Tē-kiû 3200 bān kong-lí hn̄g ê só͘-chāi, án-ne siòng-phìⁿ hip–tio̍h ê hoān-ûi chha-put-to ū chhiau-kòe 3000 kong-lí

[KIP] Schwassmann Wachmann 3 hō Huī-tshenn ê Tshuì-phìnn

Tsiu-kî-sìng huī-tshenn 73P, mā kiò-tsò Schwassmann Wachmann 3 hō huī-tshenn, í-king pang 2 pái í-siōng–ah. Tsit lia̍p huī-tshenn sī uì tsá-kî Thài-iông-hē lâu–lo̍h-lâi ê ping kah thôo-hún tsò–ê ú-tiū su-hû-lê. I-tī 1995 nî kiânn kàu Thài-iông hù-kīn ê sî-tsūn, thâu-tsi̍t-pái khì hőng khuànn-tio̍h i pang tsò kuí-nā tè. M̄-koh 2006 nî koh tńg-lâi ê sî-tsūn, i suah pang tsò kuí-nā-tsa̍p tè, suànn tī thinn-tíng kuí-nā tōo khuah ê huān-uî. Huī-tshenn sī kha̍p-bē-tio̍h tō pang–khì ê mi̍h-kiānn, jia̍t-lîng, tiōng-li̍k, phùn khì tsō-sîng ê ap-li̍k, lóng-ū khó-lîng tī in uá Thài-iông ê sî-tsūn, pang tsò tsòng-kuan ê kíng-sik. Tsit-tiunn tshing-tshó ê iánn-siōng sī 2006 nî Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê. Ū kí-lo̍k tio̍h pang tsò kuí-nā-tsa̍p tè ê huī-tshenn ê kî-tiong tsi̍t-tè: Tshuì-phìnn B. I āu-piah koh tuè tsi̍t-tuā-tīn sè tè huī-tshenn sap-á, ta̍k tè lóng ū i ka-kī ê huī-tshiu kah huī-bué. Tsit-tiunn siòng-phìnn hip–tio̍h–ê huī-tshenn sī tī lī Tē-kiû 3200 bān kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi, án-ne siòng-phìnn hip–tio̍h ê huān-uî tsha-put-to ū tshiau-kuè 3000 kong-lí.

[English] Comet Schwassmann-Wachmann 3 Fragments

Periodic comet 73P/Schwassmann-Wachmann 3 has broken up at least twice. A cosmic souffle of ice and dust left over from the early solar system, this comet was first seen to split into several large pieces during the close-in part of its orbit in 1995. However, in the 2006 passage, it disintegrated into dozens of fragments that stretched several degrees across the sky. Since comets are relatively fragile, stresses from heat, gravity and outgassing, for example, could be responsible for their tendency to break up in such a spectacular fashion when they near the hot Sun. The Hubble Space Telescope recorded, in 2006, the featured sharp view of prolific Fragment B, itself trailing a multitude of smaller pieces, each with its own cometary coma and tail. The picture spans over 3,000 kilometers at the comet’s distance of 32 million kilometers from planet Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【週期性彗星】chiu-kî-sèng hūi-chheⁿ/tsiu-kî-sìng huī-tshenn/週期性彗星/Periodic comet
 • 【彗星 73P】hūi-chheⁿ chhit-cha̍p-saⁿ P/huī-tshenn tshit-tsa̍p-sann P/彗星 73P/comet 73P
 • 【Schwassmann-Wachmann 3 號彗星】Schwassmann-Wachmann 3 hō hūi-chheⁿ/Schwassmann-Wachmann 3 hō hūi-chheⁿ/施瓦斯曼-瓦赫曼 3/Schwassmann-Wachmann 3
 • 【宇宙舒芙蕾】ú-tiū su-hû-lê/ú-tiū su-hû-lê/宇宙舒芙蕾/cosmic souffle
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/comeary coma
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/cometary tail
 • 【熱能】jia̍t-lêng/jia̍t-lîng/熱能/heat
 • 【重力】tiōng-le̍k/tiōng-li̍k/重力/gravity
 • 【噴氣】phùn-khì/phùn-khì/噴氣/outgassing

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 7023:尾蝶花星雲 明仔載 ê 圖:天鵝座 內底 ê 雪文泡星雲 kah 月眉星雲