NGC 7023:尾蝶花星雲

Page(/daily/2023/09/20230902)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7023:尾蝶花星雲

這寡宇宙雲花就開 tī 1300 光年遠 ê 仙王座 豐富 ê 星場內底。 伊就叫做 尾蝶花星雲,編號是 NGC 7023。 伊毋是天頂唯一一个生甲親像 ê 星雲。 這張深空望遠鏡景色 有翕出 尾蝶花星雲 kah 伊四箍圍仔 ê 星際塗粉。 咱看會著 尾蝶花星雲 大範圍 ê 色光 kah 對稱 ê 結構。 Tī 尾蝶花星雲內底,厚塗粉物質 ê 中央 有一粒高溫少年恆星。 反射星雲主要 ê 色光是藍色–ê,這是塗粉粒反射恆星光 ê 特殊色光。 Tī 反射星雲 中心 ê 雲絲,發出較暗 ê 紅光,這是一款 光致發光現象,就是物質吸收光子了後,重新輻射出光子 ê 結果。 這个結果,予塗粉粒 kā ùi 恆星發出來 看袂著 ê 紫外光輻射,有效率轉做 看會著 ê 紅光。 紅外線 觀測 表示講,這个星雲內底有一款足複雜 ê 炭素分子,叫做 PAHs 多環芳炭氫化合物。 這个有 藍色花瓣 厚塗粉 ê 尾蝶花星雲,差不多有 6 光年大。

[POJ] NGC 7023: Bué-ia̍h-hue Sing-hûn

Tsit kuá ú-tiū hûn-hue to̍h khui tī 1300 kng-nî hn̄g ê Sián-ông-tsō hong-hù ê sing-tiûnn lāi-té. I to̍h kiò-tsò Bué-ia̍h-hue Sing-hûn, pian-hō sī NGC 7023. I m̄-sī thinn-tíng uî-it tsi̍t-ê senn kah tshin-tshiūnn hue ê sing-hûn. Tsit-tiunn tshim-khong bōng-uán-kiànn kíng-sik ū hip tshut Bué-ia̍h-hue Sing-hûn kah i sì-khoo-uî-á ê sing-tsè thôo-hún. Lán khuànn-ē-tio̍h Bué-ia̍h-hue Sing-hûn tuā huān-uî ê sik-kng kah tuì-tsìng ê kiat-kòo. Tī Bué-ia̍h-hue Sing-hûn lāi-té, kāu thôo-hún bu̍t-tsit ê tiong-ng ū tsi̍t-lia̍p ko-un siàu-liân hîng-tshenn. Huán-siā sing-hûn tsú-iàu ê sik-kng sī nâ-sik–ê, tse-sī thôo-hún-lia̍p huán-siā hîng-tshenn-kng ê ti̍k-sû sik-kng. Tī huán-siā sing-hûn tiong-sim ê hûn-si, huat-tshut khah àm ê âng-kng, tse-sī tsi̍t-khuán kng tì huat-kng hiān-siōng, to̍h-sī bu̍t-tsit khip-siu kng-tsú liáu-āu, tiông-sin hok-siā tshut kng-tsú ê kiat-kó. Tsit-ê kiat-kó, hōo thôo-hún-lia̍p kā uì hîng-tshenn huat–tshut-lâi khuànn bē-tio̍h ê tsí-guā-kng hok-siā, ū hāu-lu̍t tsuán-tsò khuànn-ē-tio̍h ê âng-kng. Âng-guā-suànn kuan-tshik piáu-sī kóng, tsit-ê sing-hûn lāi-té ū tsi̍t-khuán tsiok ho̍k-tsa̍p ê thuànn-sòo hun-tsú, kiò-tsò PAHs to-khuân phang thuànn-khing huà-ha̍p-bu̍t. Tsit-ê ū nâ-sik hue-bān kāu thôo-hún ê Bué-ia̍h-hue Sing-hûn, tsha-put-to ū 6 kng-nî tuā.

[KIP] NGC 7023: Bué-ia̍h-hue Sing-hûn

Tsit kuá ú-tiū hûn-hue to̍h khui tī 1300 kng-nî hn̄g ê Sián-ông-tsō hong-hù ê sing-tiûnn lāi-té. I to̍h kiò-tsò Bué-ia̍h-hue Sing-hûn, pian-hō sī NGC 7023. I m̄-sī thinn-tíng uî-it tsi̍t-ê senn kah tshin-tshiūnn hue ê sing-hûn. Tsit-tiunn tshim-khong bōng-uán-kiànn kíng-sik ū hip tshut Bué-ia̍h-hue Sing-hûn kah i sì-khoo-uî-á ê sing-tsè thôo-hún. Lán khuànn-ē-tio̍h Bué-ia̍h-hue Sing-hûn tuā huān-uî ê sik-kng kah tuì-tsìng ê kiat-kòo. Tī Bué-ia̍h-hue Sing-hûn lāi-té, kāu thôo-hún bu̍t-tsit ê tiong-ng ū tsi̍t-lia̍p ko-un siàu-liân hîng-tshenn. Huán-siā sing-hûn tsú-iàu ê sik-kng sī nâ-sik–ê, tse-sī thôo-hún-lia̍p huán-siā hîng-tshenn-kng ê ti̍k-sû sik-kng. Tī huán-siā sing-hûn tiong-sim ê hûn-si, huat-tshut khah àm ê âng-kng, tse-sī tsi̍t-khuán kng tì huat-kng hiān-siōng, to̍h-sī bu̍t-tsit khip-siu kng-tsú liáu-āu, tiông-sin hok-siā tshut kng-tsú ê kiat-kó. Tsit-ê kiat-kó, hōo thôo-hún-lia̍p kā uì hîng-tshenn huat–tshut-lâi khuànn bē-tio̍h ê tsí-guā-kng hok-siā, ū hāu-lu̍t tsuán-tsò khuànn-ē-tio̍h ê âng-kng. Âng-guā-suànn kuan-tshik piáu-sī kóng, tsit-ê sing-hûn lāi-té ū tsi̍t-khuán tsiok ho̍k-tsa̍p ê thuànn-sòo hun-tsú, kiò-tsò PAHs to-khuân phang thuànn-kheng huà-ha̍p-bu̍t. Tsit-ê ū nâ-sik hue-bān kāu thôo-hún ê Bué-ia̍h-hue Sing-hûn, tsha-put-to ū 6 kng-nî tuā.

[English] NGC 7023: The Iris Nebula

These cosmic clouds have blossomed 1,300 light-years away in the fertile starfields of the constellation Cepheus. Called the Iris Nebula, NGC 7023 is not the only nebula to evoke the imagery of flowers. Still, this deep telescopic image shows off the Iris Nebula’s range of colors and symmetries embedded in surrounding fields of interstellar dust. Within the Iris itself, dusty nebular material surrounds a hot, young star. The dominant color of the brighter reflection nebula is blue, characteristic of dust grains reflecting starlight. Central filaments of the reflection nebula glow with a faint reddish photoluminescence as some dust grains effectively convert the star’s invisible ultraviolet radiation to visible red light. Infrared observations indicate that this nebula contains complex carbon molecules known as PAHs. The dusty blue petals of the Iris Nebula span about six light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 7023】NGC chhi̍t-khòng-jī-sam/NGC tshi̍t-khòng-jī-sam/NGC 7023/NGC 7023
 • 【尾蝶花星雲】Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn/Bué-ia̍h-hue sing-hûn/鳶尾花星雲/Iris Nebula
 • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/starfield
 • 【星際塗粉】seng-chè thô͘-hún/sing-tsè thôo-hún/星際塵埃/interstellar dust
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/huán-siā sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【光致發光】kng tì hoat-kng/kng tì huat-kng/光致發光/photoluminescence
 • 【光子】kng-chú/kng-tsú/光子/photon
 • 【塗粉粒】thô͘-hún-lia̍p/thôo-hún-lia̍p/灰塵粒/dust grain
 • 【多環芳炭氫化合物】To͘-khoân phang thòaⁿ-kēng hòa-ha̍p-bu̍t/Too-khuân phang thuànn-kīng huà-ha̍p-bu̍t/多環芳香碳氫化合物/Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filament
 • 【花瓣】hoe-bān/hue-bān/花瓣/petals

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:武仙座 ê 大型球形星團 明仔載 ê 圖:Schwassmann-Wachmann 3 號彗星 ê 碎片