Webb 太空望遠鏡 翕--ê 無四常 ê 捲螺仔星系 M66

Page(/daily/2023/08/20230829)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 無四常 ê 捲螺仔星系 M66

是按怎這个捲螺仔星系 M66 無對稱? 一般講來,氣體、塗粉、新形成 ê 恆星 ê 密度波 是 踅 捲螺仔星系 ê 中心 leh 行,星系應該會誠做 對稱 ê 形體。 M66 ê 捲螺仔手骨 kah 星系核 會徙位,可能是伊進前捌發生 kah 其他星系產生交互作用,引潮力 kā 附近 ê 厝邊星系 M65 kah NGC 3628 搝過來。 這張星系相片James Webb 太空望遠鏡紅外線 翕–ê。 伊有 10 萬 光年 闊,chhāi tī 3500 光年 遠 ê 所在,是 獅仔座三生仔 內底上大粒 ê 星系。 M66 kah 足濟 捲螺仔星系 仝款,攏有長閣複雜 ê 塗粉帶。 Tī 伊 ê 捲螺仔手骨頂懸,有足濟 光爍爍 ê 恆星 kah 星系間塗粉

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê bô sù-siông ê Kńg-lê-á Seng-hē M66

Sī-án-chóaⁿ chit-ê kńg-lê-á seng-hē M66 bô tùi-chhèng? It-poaⁿ kóng-lâi, khì-thé, thô͘-hún, sin hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ ê bi̍t-tō͘-pho sī se̍h kńg-lê-á seng-hē ê tiong-sim leh kiâⁿ, seng-hē eng-kai ē chiâⁿ chò tùi-chhèng ê hêng-thé. M66 ê kńg-lê-á chhiú-kut kah seng-hē-he̍k ē sóa-ūi, khó-lêng sī i chìn-chêng pat hoat-seng kah kî-thaⁿ seng-hē sán-seng kau-hō͘-chok-iōng, ín-tiau-le̍k kā hù-kīn ê chhù-piⁿ seng-hē M65 kah NGC 3628 khiú–kòe-lâi. Chit-tiuⁿ seng-hē siòng-phìⁿ sī James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ hip–ê. I ū 10 bān kng-nî khoah, chhāi tī 3500 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, sī Sai-á-chō Saⁿ-siⁿ-á lāi-té siōng tōa-lia̍p ê seng-hē. M66 kah chiok chē kńg-lê-á seng-hē kāng-khoán, lóng-ū tn̂g koh ho̍k-cha̍p ê thô͘-hún-tòa. Tī i ê kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân, ū chiok chē kng-sih-sih ê hêng-chhiⁿ kah seng-hē-kan thô͘-hún.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê bô sù-siông ê Kńg-lê-á Sing-hē M66

Sī-án-tsuánn tsit-ê kńg-lê-á sing-hē M66 bô tuì-tshìng? It-puann kóng-lâi, khì-thé, thôo-hún, sin hîng-sîng ê hîng-tshinn ê bi̍t-tōo-pho sī se̍h kńg-lê-á sing-hē ê tiong-sim leh kiânn, sing-hē ing-kai ē tsiânn tsò tuì-tshìng ê hîng-thé. M66 ê kńg-lê-á tshiú-kut kah sing-hē-hi̍k ē suá-uī, khó-lîng sī i tsìn-tsîng pat huat-sing kah kî-thann sing-hē sán-sing kau-hōo-tsok-iōng, ín-tiau-li̍k kā hù-kīn ê tshù-pinn sing-hē M65 kah NGC 3628 khiú–kuè-lâi. Tsit-tiunn sing-hē siòng-phìnn sī James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn tī âng-guā-suànn hip–ê. I ū 10 bān kng-nî khuah, tshāi tī 3500 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, sī Sai-á-tsō Sann-sinn-á lāi-té siōng tuā-lia̍p ê sing-hē. M66 kah tsiok tsē kńg-lê-á sing-hē kāng-khuán, lóng-ū tn̂g koh ho̍k-tsa̍p ê thôo-hún-tuà. Tī i ê kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân, ū tsiok tsē kng-sih-sih ê hîng-tshinn kah sing-hē-kan thôo-hún.

[English] Unusual Spiral Galaxy M66 from Webb

Why isn’t spiral galaxy M66 symmetric? Usually, density waves of gas, dust, and newly formed stars circle a spiral galaxy’s center and create a nearly symmetric galaxy. The differences between M66’s spiral arms and the apparent displacement of its nucleus are all likely caused by previous close interactions and the tidal gravitational pulls of nearby galaxy neighbors M65 and NGC 3628. The galaxy, featured here in infrared light taken by the James Webb Space Telescope, spans about 100,000 light years, lies about 35 million light years distant, and is the largest galaxy in a group known as the Leo Triplet. Like many spiral galaxies, the long and intricate dust lanes of M66 are seen intertwined with the bright stars and intergalactic dust that follow the spiral arms.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯·韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared light
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【密度波】bi̍t-tō͘-pho/bi̍t-tōo-pho/密度波/density waves
 • 【對稱】tùi-chhèng/tuì-tshìng/對稱/symmetric
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic nucleus
 • 【交互作用】kau-hō͘-chok-iōng/kau-hōo-tsok-iōng/交互作用/interaction
 • 【引潮力】ín-tiâu-le̍k/ín-tiâu-li̍k/引潮力/tidal gravitational force
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/鄰居星系/neighbor galaxy
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【星系間塗粉】seng-hē-kan thô͘-hún/sing-hē-kan thôo-hún/星系際灰塵/intergalactic dust
 • 【獅仔座三生仔】Sai-á-chō Saⁿ-siⁿ-á/Sai-á-tsō Sann-sinn-á/獅子座三胞胎/Leo Triplet
 • 【M66】M la̍k-cha̍p-la̍k/M la̍k-tsa̍p-la̍k/M66/M66
 • 【M65】M la̍k-cha̍p-gō͘/M la̍k-tsa̍p-gōo/M65/M65
 • 【NGC 3628】NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC 3628/NGC 3628

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:小精靈星雲 ê 恆星形成活動 明仔載 ê 圖:八月 ê 月圓