Arp 93:宇宙級 ê 攬牢牢

Page(/daily/2023/08/20230816)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Arp 93:宇宙級 ê 攬牢牢

這張清楚 ê 望遠鏡視野中央有兩个大型星系合併,產生這款 宇宙級 ê 攬牢牢。 這組交互作用系統 去 hŏng 編做 Arp 93,伊就 tī 寶瓶座 方向 2 億光年遠 ê 所在。 這兩粒星系分別是 NGC 7285 (正爿彼个) kah NGC 7284 (倒爿彼个)。 兩粒光爍爍 ê 星系核 距離猶差 2 萬光年,毋過 in 之間 因為 引力交互作用 產生 ê 大片 潮汐流,是伸 tùi 影像下底 20 萬光年遠 ê 所在去。 交互作用星系看起來攏 足特別–ê,毋過咱這馬已經知影 in tī 宇宙內底其實是足四常 ê 天體。 實際上,咱兜附近嘛有。大型捲螺仔星系 仙女座星系,就當 leh 倚近咱 ê 銀河。 Arp 93 真有可能就是 咱 kah 仙女座星系 tī 未來 變做 宇宙級攬牢牢 ê 結果

[POJ] Arp 93: Ú-tiū-kip ê lám-tiâu-tiâu

Chit-tiuⁿ chheng-chhó ê bōng-oán-kiàⁿ sī-iá tiong-ng ū nn̄g-ê tōa-hêng seng-hē ha̍p-pèng, sán-seng chit-khoán ú-tiū-kip ê lám-tiâu-tiâu. Chit cho͘ kau-hō͘-chok-iōng hē-thóng khì hőng pian-chò Arp 93, i to̍h tī Pó-pân-chō hong-hiòng 2 ek kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Chit nn̄g lia̍p seng-hē hun-pia̍t sī NGC 7285 (chiàⁿ-pêng hit-ê) kah NGC 7284 (tò-pêng hit-ê). Nn̄g-lia̍p kng-sih-sih ê seng-hē-he̍k kū-lī iáu chha 2 bān kng-nî, m̄-koh in chi-kan in-ūi ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng sán-seng ê tōa-phiàn tiâu-se̍k-liû, sī chhun tùi iáⁿ-siōng ē-té 20 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi khì. Kau-hō͘-chok-iōng seng-hē khòaⁿ–khí-lâi lóng chiok te̍k-pia̍t–ê, m̄-koh lán chit-má í-keng chai-iáⁿ in tī ú-tiū lāi-té kî-si̍t sī chiok sù-siông ê thian-thé. Si̍t-chè-siōng, lán tau hù-kīn mā ū. Tōa-hêng kńg-lê-á seng-hē Sian-lú-chō seng-hē, to̍h tng leh óa-kīn lán ê Gîn-hô. Arp 93 chin ū khó-lêng to̍h sī lán kah Sian-lú-chō seng-hē tī bī-lâi piàn chò ú-tiū-kip lám-tiâu-tiâu ê kiat-kó.

[KIP] Arp 93: Ú-tiū-kip ê lám-tiâu-tiâu

Tsit-tiunn tshing-tshó ê bōng-uán-kiànn sī-iá tiong-ng ū nn̄g-ê tuā-hîng sing-hē ha̍p-pìng, sán-sing tsit-khuán ú-tiū-kip ê lám-tiâu-tiâu. Tsit tsoo kau-hōo-tsok-iōng hē-thóng khì hőng pian-tsò Arp 93, i to̍h tī Pó-pân-tsō hong-hiòng 2 ik kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tsit nn̄g lia̍p sing-hē hun-pia̍t sī NGC 7285 (tsiànn-pîng hit-ê) kah NGC 7284 (tò-pîng hit-ê). Nn̄g-lia̍p kng-sih-sih ê sing-hē-hi̍k kū-lī iáu tsha 2 bān kng-nî, m̄-koh in tsi-kan in-uī ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng sán-sing ê tuā-phiàn tiâu-si̍k-liû, sī tshun tuì iánn-siōng ē-té 20 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi khì. Kau-hōo-tsok-iōng sing-hē khuànn–khí-lâi lóng tsiok ti̍k-pia̍t–ê, m̄-koh lán tsit-má í-king tsai-iánn in tī ú-tiū lāi-té kî-si̍t sī tsiok sù-siông ê thian-thé. Si̍t-tsè-siōng, lán tau hù-kīn mā ū. Tuā-hîng kńg-lê-á sing-hē Sian-lú-tsō sing-hē, to̍h tng leh uá-kīn lán ê Gîn-hô. Arp 93 tsin ū khó-lîng to̍h sī lán kah Sian-lú-tsō sing-hē tī bī-lâi piàn tsò ú-tiū-kip lám-tiâu-tiâu ê kiat-kó.

[English] Arp 93: A Cosmic Embrace

Locked in a cosmic embrace, two large galaxies are merging at the center of this sharp telescopic field of view. The interacting system cataloged as Arp 93 is some 200 million light-years distant toward the constellation Aquarius in planet Earth’s sky. Individually the galaxies are identified as NGC 7285 (right) and NGC 7284. Their bright cores are still separated by about 20,000 light-years or so, but a massive tidal stream, a result of their ongoing gravitational interaction, extends over 200,000 light-years toward the bottom of the frame. Interacting galaxies do look peculiar, but are now understood to be common in the Universe. In fact, closer to home, the large spiral Andromeda Galaxy is known to be approaching the Milky Way. Arp 93 may well present an analog of their distant future cosmic embrace.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星系合併】seng-hē ha̍p-pèng/sing-hē ha̍p-pìng/星系合併/galaxies merging
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【寶瓶座】Pó-pân-chō/Pó-pân-tsō/寶瓶座/Aquarius
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【引力交互作用】ín-le̍k kau-hō͘-chok-iōng/ín-li̍k kau-hōo-tsok-iōng/引力交互作用/gravitational interaction
 • 【潮汐流】tiâu-se̍k-liû/tiâu-si̍k-liû/潮汐流/tidal stream
 • 【交互作用星系】kau-hō͘-chok-iōng seng-hē/kau-hōo-tsok-iōng sing-hē/交互作用星系/interacting galaxies
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/ńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【仙女座星系】Sian-lú-chō seng-hē/Sian-lú-tsō sing-hē/仙女座星系/Andromeda Galaxy
 • 【Arp 93】Arp káu-cha̍p-saⁿ/Arp káu-tsa̍p-sann/Arp 93/Arp 93
 • 【NGC 7285】NGC chhit-jī-pat-ngó͘/NGC tshit-jī-pat-ngóo/NGC 7285/NGC 7285
 • 【NGC 7284】NGC chhit-jī-pat-sù/NGC tshit-jī-pat-sù/NGC 7284/NGC 7284

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:三重輝光 ê 冰島夜空 明仔載 ê 圖:仙王座 ê 宇宙動物園