Webb 太空望遠鏡翕--ê 環形星雲

Page(/daily/2023/08/20230814)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡翕–ê 環形星雲

環形星雲 (M57) 是比細台望遠鏡看著–ê 閣較複雜。 這个有名 ê 星雲,中央彼輪圓箍仔 tī 可見光是真好揣,差不多有 1 光年 闊。 毋過這張是 James Webb 太空望遠鏡紅外線 翕–ê,而且有 閣較深 ê 感光。 這張經過數位加強閣指定色水 ê 影像,予這寡氣體絲看起來 親像是 宇宙眼 ê 目睭毛。 這寡長長 ê 雲絲可能是 環頂懸較實密 ê 氣體丸 kā 內底發出 ê 高能光 閘牢,產生 ê 烏影。 環形星雲是一个搝長 ê 行星形星雲,是 太陽 這款恆星 演化做白矮星 ê 過程中,kā 外層大氣擲–出去 ê 氣體雲。 中央有卵形結構 ê 環形星雲 就 chhāi tī 2500 光年遠 ê 樂器星座,天琴座 遐。

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Khoân-hêng Seng-hûn

Khoân-hêng seng-hûn (M57) sī pí sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ-tio̍h–ê koh-khah ho̍k-cha̍p. Chit-ê ū-miâ ê seng-hûn, tiong-ng hit lián îⁿ-kho͘-á tī khó-kiàn-kng sī chin hó-chhōe, chha-put-to ū 1 kng-nî khoah. M̄-koh chit-tiuⁿ sī James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ tī âng-gōa-sòaⁿ hip–ê, jî-chhiáⁿ ū koh-khah chhim ê kám-kng. Chit-tiuⁿ keng-kòe sò͘-ūi ka-kiông koh chí-tēng sek-chúi ê iáⁿ-siōng, hō͘ chit kóa khì-thé-si khòaⁿ–khí-lâi chhin-chhiūⁿ sī ú-tiū-gán ê ba̍k-chiu-mn̂g. Chit kóa tn̂g-tn̂g ê hûn-si khó-lêng sī khoân téng-koân khah cha̍t-ba̍t ê khì-thé-oân kā lāi-té hoat–chhut–ê ko-lêng-kng cha̍h-tiâu, sán-seng ê o͘-iáⁿ. Khoân-hêng seng-hûn sī chi̍t-ê khiú-tn̂g ê kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn, sī Thài-iông chit-khoán hêng-chheⁿ ián-hòa chò pe̍h-é-chheⁿ ê kòe-têng-tiong, kā gōa-chân tāi-khì tàn–chhut-khì ê khì-thé-hûn. Tiong-ng ū nn̄g-hêng kiat-kò͘ ê khoân-hêng seng-hûn tō chhāi tī 2500 kng-nî hn̄g ê ga̍k-khì seng-chō, Thian-khîm-chō hiah.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Khuân-hîng Sing-hûn

Khuân-hîng sing-hûn (M57) sī pí sè-tâi bōng-uán-kiànn khuànn-tio̍h–ê koh-khah ho̍k-tsa̍p. Tsit-ê ū-miâ ê sing-hûn, tiong-ng hit lián înn-khoo-á tī khó-kiàn-kng sī tsin hó-tshuē, tsha-put-to ū 1 kng-nî khuah. M̄-koh tsit-tiunn sī James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn tī âng-guā-suànn hip–ê, jî-tshiánn ū koh-khah tshim ê kám-kng. Tsit-tiunn king-kuè sòo-uī ka-kiông koh tsí-tīng sik-tsuí ê iánn-siōng, hōo tsit kuá khì-thé-si khuànn–khí-lâi tshin-tshiūnn sī ú-tiū-gán ê ba̍k-tsiu-mn̂g. Tsit kuá tn̂g-tn̂g ê hûn-si khó-lîng sī khuân tíng-kuân khah tsa̍t-ba̍t ê khì-thé-uân kā lāi-té huat–tshut–ê ko-lîng-kng tsa̍h-tiâu, sán-sing ê oo-iánn. Khuân-hîng sing-hûn sī tsi̍t-ê khiú-tn̂g ê kiânn-tshenn-hîng sing-hûn, sī Thài-iông tsit-khuán hîng-tshenn ián-huà tsò pe̍h-é-tshenn ê kuè-tîng-tiong, kā guā-tsân tāi-khì tàn–tshut-khì ê khì-thé-hûn. Tiong-ng ū nn̄g-hîng kiat-kòo ê khuân-hîng sing-hûn tō tshāi tī 2500 kng-nî hn̄g ê ga̍k-khì sing-tsō, Thian-khîm-tsō hiah.

[English] The Ring Nebula from Webb

The Ring Nebula (M57), is more complicated than it appears through a small telescope. The easily visible central ring is about one light-year across, but this remarkable exposure by the James Webb Space Telescope explores this popular nebula with a deep exposure in infrared light. Strings of gas, like eyelashes around a cosmic eye, become evident around the Ring in this digitally enhanced featured image in assigned colors. These long filaments may be caused by shadowing of knots of dense gas in the ring from energetic light emitted within. The Ring Nebula is an elongated planetary nebula, a type of gas cloud created when a Sun-like star evolves to throw off its outer atmosphere to become a white dwarf star. The central oval in the Ring Nebula lies about 2,500 light-years away toward the musical constellation Lyra.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【環形星雲】Khoân-hêng seng-hûn/Khuân-hîng sing-hûn/環形星雲/Ring Nebula
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯·韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【氣體丸】khì-thé-oân/khì-thé-uân/氣體結/knots of gas
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filaments
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshenn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
 • 【白矮星】pe̍h-é-chheⁿ/pe̍h-é-tshenn/白矮星/white dwarf star
 • 【天琴座】Thian-khîm-chō/Thian-khîm-tsō/天琴座/Lyra
 • 【M57】M gō͘-cha̍p-chhit/M gōo-tsa̍p-tshit/M57/M57
 • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposure

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:草帽仔星系 ê 紅外線影像 明仔載 ê 圖:三重輝光 ê 冰島夜空