Ghirigori - 恆星畫符仔

Page(/daily/2023/08/20230812)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ghirigori - 恆星畫符仔

Kā 夜空當做 畫布,tī 面頂畫圖 是足好耍 ê 代誌。 你會當用一款有創意 ê 攝影技術,就是 tī 翕相 leh 感光 ê 時陣,小可仔出力敲望遠鏡,按呢就會予恆星 ê 光點 tī 數位影像看起來敢若 leh 跳舞。 這个結果會出現一條恆星畫 ê 海湧線(若是雙星畫 ê 就是兩條海湧線),而且閣會當看出恆星是啥物色。 這張藝術拼鬥圖有翕著 北天星座 牧夫座、北冕座、蛇夫座、kah 后鬃座 ê 恆星 畫出來 ê 彩色線,這就叫做 Ghirigori。 遮有 25 粒恆星畫出無仝款多彩 ê 海湧線,in 是佗一粒星,有標 tī 圖 ê 邊界。 是講,恆星是啥物色,kah 伊 ê 溫度有關係。 白色 ê 恆星 kah 咱太陽 ê 溫度差不多,藍色恆星 ê 溫度較懸,黃色 kah 紅色恆星 ê 溫度是 比太陽 較低。

[POJ] Ghirigori - Hêng-chhiⁿ Ōe-hû-á

Kā iā-khong tòng-chò ōe-pò͘, tī bīn-téng ōe-tô͘ sī chiok hó-sńg ê tāi-chì. Lí ē-tàng iōng chi̍t-khoán ū chhòng-ì ê liap-iáⁿ ki-su̍t, to̍h sī tī hip-siōng leh kám-kng ê sî-chūn, sió-khóa-á chhut-la̍t khà bōng-oán-kiàⁿ, án-ne to̍h ē hō͘ hêng-chhiⁿ ê kng-tiám tī sò͘-ūi iáⁿ-siōng khòaⁿ-khí-lâi káⁿ-ná leh thiàu-bú. Chit-ê kiat-kó ē chhut-hiān chi̍t tiâu hêng-chhiⁿ ōe ê hái-éng-sòaⁿ (nā-sī siang-chhiⁿ ōe ê to̍h sī nn̄g-tiâu hái-éng-sòaⁿ), jî-chhiáⁿ koh ē-tàng khòaⁿ-chhut hêng-chhiⁿ sī siáⁿ-mih sek. Chit-tiuⁿ gē-su̍t pheng-tàu-tô͘ ū hip-tio̍h pak-thian seng-chō Bo̍k-hu-chō, Pak-bián-chō, Siâ-hu-chō, kah Hiō-chang-chō ê hêng-chhiⁿ ōe–chhut-lâi ê chhái-sek sòaⁿ, che to̍h kiò-chò Ghirigori. Chia ū 25 lia̍p hêng-chhiⁿ ōe chhut bô-kâng-khoán to-chhái ê hái-éng-sòaⁿ, in sī toh chi̍t-lia̍p chhiⁿ, ū pio tī tô͘ ê pian-kài. Sī-kóng, hêng-chhiⁿ sī siáⁿ-mih sek, kah i ê un-tō͘ ū koan-hē. Pe̍h-sek ê hêng-chhiⁿ kah lán Thài-iông ê un-tō͘ chha-put-to, nâ-sek hêng-chhiⁿ ê un-tō͘ khah koân, n̂g-sek kah âng-sek hêng-chhiⁿ ê un-tō͘ sī pí Thài-iông khah kē.

[KIP] Ghirigori - Hîng-tshinn Uē-hû-á

Kā iā-khong tòng-tsò uē-pòo, tī bīn-tíng uē-tôo sī tsiok hó-sńg ê tāi-tsì. Lí ē-tàng iōng tsi̍t-khuán ū tshòng-ì ê liap-iánn ki-su̍t, to̍h sī tī hip-siōng leh kám-kng ê sî-tsūn, sió-khuá-á tshut-la̍t khà bōng-uán-kiànn, án-ne to̍h ē hōo hîng-tshinn ê kng-tiám tī sòo-uī iánn-siōng khuànn-khí-lâi kánn-ná leh thiàu-bú. Tsit-ê kiat-kó ē tshut-hiān tsi̍t tiâu hîng-tshinn uē ê hái-íng-suànn (nā-sī siang-tshinn uē ê to̍h sī nn̄g-tiâu hái-íng-suànn), jî-tshiánn koh ē-tàng khuànn-tshut hîng-tshinn sī siánn-mih sik. Tsit-tiunn gē-su̍t phing-tàu-tôo ū hip-tio̍h pak-thian sing-tsō Bo̍k-hu-tsō, Pak-bián-tsō, Siâ-hu-tsō, kah Hiō-tsang-tsō ê hîng-tshinn uē–tshut-lâi ê tshái-sik suànn, tse to̍h kiò-tsò Ghirigori. Tsia ū 25 lia̍p hîng-tshinn uē tshut bô-kâng-khuán to-tshái ê hái-íng-suànn, in sī toh tsi̍t-lia̍p tshinn, ū pio tī tôo ê pian-kài. Sī-kóng, hîng-tshinn sī siánn-mih sik, kah i ê un-tōo ū kuan-hē. Pe̍h-sik ê hîng-tshinn kah lán Thài-iông ê un-tōo tsha-put-to, nâ-sik hîng-tshinn ê un-tōo khah kuân, n̂g-sik kah âng-sik hîng-tshinn ê un-tōo sī pí Thài-iông khah kē.

[English] Ghirigori - Star Scribbles

It’s fun to scribble on the canvas of the sky. You can use a creative photographic technique to cause the light of point-like stars to dance across a digital image by tapping lightly on the telescope while making an exposure. The result will be a squiggly line traced by the star (or two squiggles traced by binary stars) that can reveal the star’s color. Colorful lines, dubbed Ghirigori, made from stars found in the northern sky constellations Bootes, Corona Borealis, Ophiucus, and Coma Berenices, are captured in this artistic mosaic. The 25 stars creating the varied and colorful squiggles are identified around the border. Of course, temperature determines the color of a star. While whitish stars tend to be close to the Sun’s temperature, stars with bluer hues are hotter, and yellow and red colors are cooler than the Sun.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【畫符仔】ōe-hû-á/uē-hû-á/塗鴉/scribbles
 • 【雙星】siang-chhiⁿ/siang-tshinn/雙星/binary stars
 • 【海湧線】hái-éng-sòaⁿ/hái-íng-suànn/波浪線/squiggly line
 • 【牧夫座】Bo̍k-hu-chō/Bo̍k-hu-tsō/牧夫座/Bootes
 • 【北冕座】Pak-bián-chō/Pak-bián-tsō/北冕座/Corona Borealis
 • 【蛇夫座】Siâ-hū-chō/Siâ-hū-tsō/蛇夫座/Ophiucus
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/Coma Berenices
 • 【拼鬥圖】pheng-tàu-tô͘/phing-tàu-tôo/馬賽克圖/mosaic

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:感光 255 點鐘 ê Messier 51 明仔載 ê 圖:草帽仔星系 ê 紅外線影像