Chhāi tī 氣體、塗粉、kah 恆星 內底 ê 鵜鶘星雲

Page(/daily/2023/08/20230807)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Chhāi tī 氣體、塗粉、kah 恆星 內底 ê 鵜鶘星雲

鵜鶘星雲沓沓仔 leh 改變。 伊正式 ê 名是 IC 5070。 伊 kah 大型 北美洲星雲 之間,去予一个 攏是烏暗 塗粉 ê 分子雲 kā 分–開。 是講,kah 鵜鶘星雲 有關 ê 研究是足濟–ê,因為伊是一个活動力足強 ê 區域,內底有 恆星形成活動 kah 演化氣體雲 相濫做伙。 這張圖 是三款特殊 ê 色光合成–ê:是 ùi 硫磺水素酸素 發出 ê 光。 這會當幫贊咱了解這區內底 ê 交互作用。 少年高能恆星 ê 光 沓沓仔 kā 冷氣體 變做 燒氣體。 兩團氣體之間 ê 邊界 就叫做 電離鋒面,就是正爿柑仔色 leh 發光 ê 部份。 特別厚 ê 冷氣體 猶 tī–lih。 幾若百萬年了後,這个去予烏暗星雲 LDN 935 包起來 ê 鵜鶘 星雲,可能袂閣叫做 鵜鶘星雲。 因為 恆星 kah 做恆星 ê 氣體 達成平衡了後,tī in 彼位 留落來 ê 物件,會 kah 進前看著 ê 完全無仝

[POJ] Chhāi tī khì-thé, thô͘-hún, kah hêng-chhiⁿ lāi-té ê Thê-ô͘ seng-hûn

Thê-ô͘ seng-hûn tau̍h-tau̍h-á leh kái-piàn. I chèng-sek ê miâ sī IC 5070. I kah tōa-hêng Pak-bí-chiu seng-hûn chi-kan, khì hō͘ chi̍t-ê lóng sī o͘-àm thô͘-hún ê hun-chú-hûn kā pun–khui. Sī-kóng, kah Thê-ô͘ seng-hûn ū-koan ê gián-kiù sī chiok chē–ê, in-ūi i sī chi̍t-ê oa̍h-tōng-le̍k chiok kiông ê khu-he̍k, lāi-té ū hêng-chhiⁿ hêng-sêng oa̍h-tāng kah ián-hòa khì-thé-hûn sio-lām chò-hóe. Chit-tiuⁿ tô͘ sī saⁿ khoán te̍k-sû ê sek-kng ha̍p-chiâⁿ–ê: sī ùi liû-hông, chúi-sò͘, sàng-sò͘ hoat-chhut ê kng. Che ē-tàng pang-chān lán liáu-kái chit khu lāi-té ê kau-hō͘-chok-iōng. Siàu-liân ko-lêng hêng-chhiⁿ ê kng tau̍h-tau̍h-á kā léng khì-thé piàn-chò sio khì-thé. Nn̄g thoân khì-thé chi-kan ê pian-kài tō kiò-chò tiān-lī hong-bīn, to̍h sī chiàⁿ-pêng kam-á-sek leh hoat-kng ê pō͘-hūn. Te̍k-pia̍t kāu ê léng khì-thé chhiu iáu tī–lih. Kúi-nā pah-bān nî liáu-āu, chit-ê khì hō͘ o͘-àm seng-hûn LDN 935 pau–khí-lâi ê Thê-ô͘ seng-hûn, khó-lêng bē koh kiò-chò Thê-ô͘ seng-hûn. In-ūi hêng-chhiⁿ kah chò hêng-chhiⁿ ê khì-thé ta̍t-sêng pêng-hêng liáu-āu, tī in hit-ūi lâu-lo̍h-lâi ê mi̍h-kiāⁿ, ē kah chìn-chêng khòaⁿ–tio̍h–ê oân-choân bô-kâng.

[KIP] Tshāi tī khì-thé, thôo-hún, kah hîng-tshinn lāi-té ê Thê-ôo sing-hûn

Thê-ôo sing-hûn ta̍uh-ta̍uh-á leh kái-piàn. I tsìng-sik ê miâ sī IC 5070. I kah tuā-hîng Pak-bí-tsiu sing-hûn tsi-kan, khì hōo tsi̍t-ê lóng sī oo-àm thôo-hún ê hun-tsú-hûn kā pun–khui. Sī-kóng, kah Thê-ôo sing-hûn ū-kuan ê gián-kiù sī tsiok tsē–ê, in-uī i sī tsi̍t-ê ua̍h-tōng-li̍k tsiok kiông ê khu-hi̍k, lāi-té ū hîng-tshinn hîng-sîng ua̍h-tāng kah ián-huà khì-thé-hûn sio-lām tsò-hué. Tsit-tiunn tôo sī sann khuán ti̍k-sû ê sik-kng ha̍p-tsiânn–ê: sī uì liû-hông, tsuí-sòo, sàng-sòo huat-tshut ê kng. Tse ē-tàng pang-tsān lán liáu-kái tsit khu lāi-té ê kau-hōo-tsok-iōng. Siàu-liân ko-lîng hîng-tshinn ê kng ta̍uh-ta̍uh-á kā líng khì-thé piàn-tsò sio khì-thé. Nn̄g thuân khì-thé tsi-kan ê pian-kài tō kiò-tsò tiān-lī hong-bīn, to̍h sī tsiànn-pîng kam-á-sik leh huat-kng ê pōo-hūn. Ti̍k-pia̍t kāu ê líng khì-thé tshiu iáu tī–lih. Kuí-nā pah-bān nî liáu-āu, tsit-ê khì hōo oo-àm sing-hûn LDN 935 pau–khí-lâi ê Thê-ôo sing-hûn, khó-lîng bē koh kiò-tsò Thê-ôo sing-hûn. In-uī hîng-tshinn kah tsò hîng-tshinn ê khì-thé ta̍t-sîng pîng-hîng liáu-āu, tī in hit-uī lâu-lo̍h-lâi ê mi̍h-kiānn, ē kah tsìn-tsîng khuànn–tio̍h–ê uân-tsuân bô-kâng.

[English] The Pelican Nebula in Gas, Dust, and Stars

The Pelican Nebula is slowly being transformed. IC 5070, the official designation, is divided from the larger North America Nebula by a molecular cloud filled with dark dust. The Pelican, however, receives much study because it is a particularly active mix of star formation and evolving gas clouds. The featured picture was produced in three specific colors – light emitted by sulfur, hydrogen, and oxygen – that can help us to better understand these interactions. The light from young energetic stars is slowly transforming the cold gas to hot gas, with the advancing boundary between the two, known as an ionization front, visible in bright orange on the right. Particularly dense tentacles of cold gas remain. Millions of years from now the Pelican nebula, bounded by dark nebula LDN 935, might no longer be known as the Pelican, as the balance and placement of stars and gas will surely leave something that appears completely different.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【鵜鶘星雲】Thê-ô͘ seng-hûn/Thê-ôo sing-hûn/鵜鶘星雲/Pelican Nebula
 • 【北美洲星雲】Pak-bí-chiu seng-hûn/Pak-bí-tsiu sing-hûn/北美洲星雲/North America Nebula
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【IC 5070】IC ngó͘-khòng-chhit-khòng/IC ngóo-khòng-tshit-khòng/IC 5070/IC 5070
 • 【電離鋒面】tiān-lī hong-bīn/tiān-lī hong-bīn/電離鋒面/ionization front
 • 【烏暗星雲】o͘-àm seng-hûn/oo-àm sing-hûn/暗星雲/dark nebula
 • 【LDN 935】LDN kiú-sam-ngó͘/LDN kiú-sam-ngóo/LDN 935/LDN 935

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:SN 1006:Hubble 翕--ê 超新星彩帶 明仔載 ê 圖:月娘 拄 木星