SN 1006:Hubble 翕--ê 超新星彩帶

Page(/daily/2023/08/20230806.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SN 1006:Hubble 翕–ê 超新星彩帶

是啥物創作這條特別 ê 太空彩帶? 這个答案是:一擺上 激烈 ê 爆炸。這古早時代 ê 人嘛捌 看過。 西元 1006 ê 時陣,豺狼座 內底有一粒 恆星爆炸,伊 ê 光行到咱地球,tī 咱天頂變做一粒「客星」。 伊 tī 天頂有超過 2 年 ê 時間,是比 金星 閣較光。 這粒超新星這馬 ê 編號是 SN 1006,tī 7000 光年遠 ê 所在,而且伊留足濟超新星殘骸落來。 這寡殘骸 湠甲愈來愈開,到今是變甲愈來愈暗。 這張相片 是這个超新星 殘骸 湠開 ê 一部份,主要是一重 薄薄、向外徙動 ê 衝擊波前,kā 四箍圍仔氣體 ê 溫度變懸、離子化。 是講 超新星殘骸 SN 1006 這馬 ê 直徑差不多是 60 光年 長。

[POJ] SN 1006: Hubble hip–ê Chhiau-sin-seng Chhái-tòa

Sī siáⁿ-mih chhòng-chok chit tiâu te̍k-pa̍t ê thài-khong chhái-tòa? Chit-ê tap-àn sī: Chi̍t-pái siōng kek-lia̍t ê po̍k-chà. Che kó͘-chá sî-tāi ê lâng mā bat khòaⁿ–kòe. Se-goân 1006 ê sî-chūn, Chhâi-lông-chō lāi-té ū chi̍t-lia̍p hêng-chhiⁿ po̍k-chà, i ê kng kiâⁿ kàu lán Tē-kiû, tī lán thiⁿ-téng piàn-chò chi̍t-lia̍p “kheh chheⁿ”. I tī thiⁿ-téng ū chhiau-kòe 2 nî ê sî-kan, sī pí Kim-chheⁿ koh-khah kng. Chit lia̍p chhiau-sin-seng chit-má ê pian-hō sī SN 1006, tī 7000 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, jî-chhiáⁿ i lâu chiok chē chhiau-sin-seng chân-hâi lo̍h-lâi. Chit kóa chân-hâi thòaⁿ kah lú-lâi-lú khui, kàu-taⁿ sī piàn-kah lú-lâi-lú àm. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chit-ê chhiau-sin-seng chân-hâi thòaⁿ-khui ê chi̍t-pō͘-hūn, chú-iàu sī chi̍t têng po̍h-po̍h, hiòng gōa sóa-tāng ê chhiong-kek pho-chêng, kā sì-kho͘-ûi-á khì-thé ê un-tō͘ piàn koân, lî-chú-hòa. Sī-kóng chhiau-sin-seng chân-hâi SN 1006 chit-má ê ti̍t-kèng chha-put-to sī 60 kng-nî tn̂g.

[KIP] SN 1006: Hubble hip–ê Tshiau-sin-sing Tshái-tuà

Sī siánn-mih tshòng-tsok tsit tiâu ti̍k-pa̍t ê thài-khong tshái-tuà? Tsit-ê tap-àn sī: Tsi̍t-pái siōng kik-lia̍t ê po̍k-tsà. Tse kóo-tsá sî-tāi ê lâng mā bat khuànn–kuè. Se-guân 1006 ê sî-tsūn, Tshâi-lông-tsō lāi-té ū tsi̍t-lia̍p hîng-tshinn po̍k-tsà, i ê kng kiânn kàu lán Tē-kiû, tī lán thinn-tíng piàn-tsò tsi̍t-lia̍p “kheh tshenn”. I tī thinn-tíng ū tshiau-kuè 2 nî ê sî-kan, sī pí Kim-tshenn koh-khah kng. Tsit lia̍p tshiau-sin-sing tsit-má ê pian-hō sī SN 1006, tī 7000 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, jî-tshiánn i lâu tsiok tsē tshiau-sin-sing tsân-hâi lo̍h-lâi. Tsit kuá tsân-hâi thuànn kah lú-lâi-lú khui, kàu-tann sī piàn-kah lú-lâi-lú àm. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsit-ê tshiau-sin-sing tsân-hâi thuànn-khui ê tsi̍t-pōo-hūn, tsú-iàu sī tsi̍t tîng po̍h-po̍h, hiòng guā suá-tāng ê tshiong-kik pho-tsîng, kā sì-khoo-uî-á khì-thé ê un-tōo piàn kuân, lî-tsú-huà. Sī-kóng tshiau-sin-sing tsân-hâi SN 1006 tsit-má ê ti̍t-kìng tsha-put-to sī 60 kng-nî tn̂g.

[English] SN 1006: A Supernova Ribbon from Hubble

What created this unusual space ribbon? The answer: one of the most violent explosions ever witnessed by ancient humans. Back in the year 1006 AD, light reached Earth from a stellar explosion in the constellation of the Wolf (Lupus), creating a “guest star” in the sky that appeared brighter than Venus and lasted for over two years. The supernova, now cataloged at SN 1006, occurred about 7,000 light years away and has left a large remnant that continues to expand and fade today. Pictured here is a small part of that expanding supernova remnant dominated by a thin and outwardly moving shock front that heats and ionizes surrounding ambient gas. The supernova remnant SN 1006 now has a diameter of nearly 60 light years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【SN 1006】SN it-khòng-khòng-lio̍k/SN it-khòng-khòng-lio̍k/SN 1006/SN 1006
  • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
  • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
  • 【客星】kheh-chheⁿ/kheh-tshenn/客星/guest star
  • 【豺狼座】Châi-lông-chō/Tsâi-lông-tsō/豺狼座/Lupus
  • 【金星】Kim-chheⁿ/Kim-tshenn/金星/Venus
  • 【衝擊波前】chhiong-kek pho-chiân/tshiong-kik pho-tsiân/衝擊波前/shock front

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1360:花眉仔卵星雲 明仔載 ê 圖:Chhāi tī 氣體、塗粉、kah 恆星 內底 ê 鵜鶘星雲