NGC 1360:花眉仔卵星雲

Page(/daily/2023/08/20230805)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1360:花眉仔卵星雲

這个美麗 ê 星雲 是 tī 1500 光年遠 ê 所在。 Tī 這个望遠鏡景色內底,伊 ê 形體 kah 色光,予人感覺伊看起來 敢若是花眉仔卵。 這个宇宙雲有 3 光年闊,就 tī 南方星座 天爐座 ê 邊界內底。 NGC 1360 是行星形星雲,是卵形–ê,毋過伊毋是恆星拄開始 ê 階段。 伊是一粒 較老 ê 恆星,是恆星演化到上尾一个足短 ê 階段。 實際上,咱會當 tī 這張圖 ê 中心看著一粒中心恆星,伊是一个雙星系統,應該是有 2 粒演化尾期 ê 白矮星 組成–ê。 In ê 紫外光輻射 足強–ê,這 tī 可見光看袂著。 輻射能 kā 包 tī 白矮星外口 幾若層氣體內 ê 原子 ê 電子 擲出去。 NGC 1360 顯目 ê 青藍色,是電子 kah 雙離子化酸素原子 複合 ê 時陣 產生 ê 強輻射光。

譯者踅踅唸:「花眉仔卵星雲」ê 英語原文是 Robin’s Egg Nebula,中文是『知更鳥卵星雲』,主要是咧形容這个星雲 ê 色光 Tiffiny 藍,kah『知更鳥蛋』ê 色水仝款 。 毋過『知更鳥』毋是台灣本地 ê 鳥仔,kah「出外講台語」ê 阿廷老師討論了後,伊建議用台灣本地 ê 鳥仔「花眉仔」(華語『台灣畫眉』)來翻。

[POJ] NGC 1360: Hoe-bî-á-nn̄g Seng-hûn

Chit-ê bí-lē ê seng-hûn sī tī 1500 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Tī chit-ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek lāi-té, i ê hêng-thé kah sek-kng, hō͘ lâng kám-kak i khòaⁿ–khí-lâi káⁿ-ná sī hoe-bî-á-nn̄g. Chit-ê ú-tiū-hûn ū 3 kng-nî khoah, to̍h tī lâm-hong seng-chō Thian-lô͘-chō ê pian-kài lāi-té. NGC 1360 sī kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn, sī nn̄g-hêng–ê, m̄-koh i m̄-sī hêng-chhiⁿ tú-khai-sí ê kai-tōaⁿ. I sī chi̍t-lia̍p khah lāu ê hêng-chhiⁿ, sī hêng-chhiⁿ ián-hòa kàu siōng-bóe chi̍t-ê chiok té ê kai-tōaⁿ. Si̍t-chè-siōng, lán ē-tàng tī chit-tiuⁿ tô͘ ê tiong-sim khòaⁿ-tio̍h chi̍t-lia̍p tiong-sim hêng-chhiⁿ, i sī chi̍t-ê siang-chhiⁿ hē-thóng, eng-kai sī ū 2 lia̍p ián-hòa bóe-kî ê pe̍h-é-chhiⁿ cho͘-sêng–ê. In ê chí-gōa-kng hok-siā chiok kiông–ê, che tī khó-kiàn-kng khòaⁿ bē-tio̍h. Hok-siā-lêng kā pau tī pe̍h-é-chhiⁿ gōa-kháu kúi-nā chân khì-thé lāi ê goân-chú ê tiān-chú tàn–chhut-khì. NGC 1360 hiáⁿ-ba̍k ê chhiⁿ-nâ-sek, sī tiān-chú kah siang-lī-chú-hòa sàng-sò͘ goân-chú ho̍k-ha̍p ê sî-chūn sán-seng ê kiông hok-siā-kng.

[KIP] NGC 1360: Hue-bî-á-nn̄g Sing-hûn

Tsit-ê bí-lē ê sing-hûn sī tī 1500 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tī tsit-ê bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té, i ê hîng-thé kah sik-kng, hōo lâng kám-kak i khuànn–khí-lâi kánn-ná sī hue-bî-á-nn̄g. Tsit-ê ú-tiū-hûn ū 3 kng-nî khuah, to̍h tī lâm-hong sing-tsō Thian-lôo-tsō ê pian-kài lāi-té. NGC 1360 sī kiânn-tshinn-hîng sing-hûn, sī nn̄g-hîng–ê, m̄-koh i m̄-sī hîng-tshinn tú-khai-sí ê kai-tuānn. I sī tsi̍t-lia̍p khah lāu ê hîng-tshinn, sī hîng-tshinn ián-huà kàu siōng-bué tsi̍t-ê tsiok té ê kai-tuānn. Si̍t-tsè-siōng, lán ē-tàng tī tsit-tiunn tôo ê tiong-sim khuànn-tio̍h tsi̍t-lia̍p tiong-sim hîng-tshinn, i sī tsi̍t-ê siang-tshinn hē-thóng, ing-kai sī ū 2 lia̍p ián-huà bué-kî ê pe̍h-é-tshinn tsoo-sîng–ê. In ê tsí-guā-kng hok-siā tsiok kiông–ê, tse tī khó-kiàn-kng khuànn bē-tio̍h. Hok-siā-lîng kā pau tī pe̍h-é-tshinn guā-kháu kuí-nā tsân khì-thé lāi ê guân-tsú ê tiān-tsú tàn–tshut-khì. NGC 1360 hiánn-ba̍k ê tshinn-nâ-sik, sī tiān-tsú kah siang-lī-tsú-huà sàng-sòo guân-tsú ho̍k-ha̍p ê sî-tsūn sán-sing ê kiông hok-siā-kng.

[English] NGC 1360: The Robin’s Egg Nebula

This pretty nebula lies some 1,500 light-years away, its shape and color in this telescopic view reminiscent of a robin’s egg. The cosmic cloud spans about 3 light-years, nestled securely within the boundaries of the southern constellation Fornax. Recognized as a planetary nebula, egg-shaped NGC 1360 doesn’t represent a beginning though. Instead it corresponds to a brief and final phase in the evolution of an aging star. In fact, visible at the center of the nebula, the central star of NGC 1360 is known to be a binary star system likely consisting of two evolved white dwarf stars, less massive but much hotter than the Sun. Their intense and otherwise invisible ultraviolet radiation has stripped away electrons from the atoms in their mutually surrounding gaseous shroud. The predominant blue-green hue of NGC 1360 seen here is the strong emission produced as electrons recombine with doubly ionized oxygen atoms.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1360】NGC it-sam-lio̍k-khòng/NGC it-sam-lio̍k-khòng/NGC 1360/NGC 1360
 • 【花眉仔卵星雲】Hoe-bî-á-nn̄g Seng-hûn/Hue-bî-á-nn̄g Sing-hûn/知更鳥蛋星雲/Robin’s Egg Nebula
 • 【天爐座】Thian-lô-chō/Thian-lô-tsō/天爐座/Fornax
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
 • 【雙星系統】siang-chhiⁿ hē-thóng/siang-tshinn hē-thóng/雙星系統/binary star system
 • 【白矮星】peh-é-chhiⁿ/peh-é-tshinn/白矮星/white dwarf star
 • 【原子】goân-chú/guân-tsú/原子/atom
 • 【電子】tiān-chú/tiān-tsú/電子/electron
 • 【雙離子化】siang-lī-chú-hòa/siang-lī-tsú-huà/雙離子化/doubly ionized
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【復合】ho̍k-ha̍p/ho̍k-ha̍p/復合/recombine

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:八月 ê 月光 明仔載 ê 圖:SN 1006:Hubble 翕--ê 超新星彩帶