M82:有超級星系風 ê 星系

Page(/daily/2023/08/20230802)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M82:有超級星系風 ê 星系

是按怎這个大管薰星系 leh 衝紅煙? 這个叫做 M82 ê 星爆發星系 是去予 最近 ùi 伊邊仔行過 ê 大型 捲螺仔 星系 M81 kā 激–ê。 毋過這無法度完全解說 這粒天體 是按怎 會有發紅光 ê 氣體 kah 塗粉 噴–出來。 有證據 暗示講,這寡氣體 kah 塗粉是去予 足濟恆星 聯合製造 ê 粒子風 kā 擲出來,做伙形成星系級 ê 超級星系風。 塗粉粒 去 hŏng 認為講是 ùi M82 ê 星際媒介物 來–ê,而且實際上 in ê 寸尺 kah 大管薰 ê 薰粒 大細是差不多大這張拼鬥相片 上明顯 ê 部份是 水素 離子氣體 發出足強 ê 特殊 紅光,咱才看會著氣體塗粉雲絲 ê 細節。 這个雲絲湠到超過 1 萬 光年 遠 ê 所在去。 這个 1200 萬光年遠 ê 大管薰星系紅外線 波段 上光 ê 星系,而且咱嘛會當用細台 望遠鏡 tī 可見光波段 tiàm 大熊 方向 揣著伊。

[POJ] M82: Ū chhiau-kip Seng-hē-hong ê Seng-hē

Sī-án-chóaⁿ chit-ê Tōa-kóng-hun seng-hē leh chhiong âng-ian? Chit-ê kiò-chò M82 ê chheⁿ-po̍k-hoat seng-hē sī khì hō͘ chòe-kīn ùi i piⁿ-á kiâⁿ-kòe ê tōa-hêng kńg-lê-á seng-hē M81 kā kek–ê. M̄-koh che bô-hoat-tō͘ oân-choân kái-soeh chit lia̍p thian-thé sī-án-chóaⁿ ē ū hoat âng-kng ê khì-thé kah thô͘-hún phùn–chhut-lâi. Ū chèng-kù àm-sī kóng, chit kóa khì-thé kah thô͘-hún sī khì hō͘ chiok chē hêng-chheⁿ liân-ha̍p chè-chō ê lia̍p-chú-hong kā tàn–chhut-lâi, chò-hóe hêng-sêng seng-hē-kip ê chhiau-kip seng-hē-hong. Thô͘-hún-lia̍p khì hőng jīn-ûi kóng sī ùi M82 ê seng-chè mûi-kài-bu̍t lâi–ê, jî-chhiáⁿ si̍t-chè-siōng in ê chhùn-chhioh kah tōa-kóng-hun ê hun-lia̍p tōa-sè sī chha-put-to tōa. Chit-tiuⁿ pheng-tàu siòng-phìⁿ siōng bêng-hián ê pō͘-hūn sī chúi-sò͘ lī-chú khì-thé hoat-chhut chiok kiông ê te̍k-sû âng-kng, lán chiah khòaⁿ-ē-tio̍h khì-thé thô͘-hún hûn-si ê sè-chiat. Chit ê hûn-si thòaⁿ kàu chhiau-kòe 1 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi khì. Chit ê 1200 bān kng-nî hn̄g ê Tōa-kóng-hun seng-hē sī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ siōng kng ê seng-hē, jî-chhiáⁿ lán mā ē-tàng iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ tī khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ tiàm Tāi-hîm-chō hong-hiòng chhōe-tio̍h i.

[KIP] M82: Ū tshiau-kip Sing-hē-hong ê Sing-hē

Sī-án-tsuánn tsit-ê Tuā-kóng-hun sing-hē leh tshiong âng-ian? Tsit-ê kiò-tsò M82 ê tshenn-po̍k-huat sing-hē sī khì hōo tsuè-kīn uì i pinn-á kiânn-kuè ê tuā-hîng kńg-lê-á sing-hē M81 kā kik–ê. M̄-koh tse bô-huat-tōo uân-tsuân kái-sueh tsit lia̍p thian-thé sī-án-tsuánn ē ū huat âng-kng ê khì-thé kah thôo-hún phùn–tshut-lâi. Ū tsìng-kù àm-sī kóng, tsit kuá khì-thé kah thôo-hún sī khì hōo tsiok tsē hîng-tshenn liân-ha̍p tsè-tsō ê lia̍p-tsú-hong kā tàn–tshut-lâi, tsò-hué hîng-sîng sing-hē-kip ê tshiau-kip sing-hē-hong. Thôo-hún-lia̍p khì hőng jīn-uî kóng sī uì M82 ê sing-tsè muî-kài-bu̍t lâi–ê, jî-tshiánn si̍t-tsè-siōng in ê tshùn-tshioh kah tuā-kóng-hun ê hun-lia̍p tuā-sè sī tsha-put-to tuā. Tsit-tiunn phing-tàu siòng-phìnn siōng bîng-hián ê pōo-hūn sī tsuí-sòo lī-tsú khì-thé huat-tshut tsiok kiông ê ti̍k-sû âng-kng, lán tsiah khuànn-ē-tio̍h khì-thé thôo-hún hûn-si ê sè-tsiat. Tsit ê hûn-si thuànn kàu tshiau-kuè 1 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi khì. Tsit ê 1200 bān kng-nî hn̄g ê Tuā-kóng-hun sing-hē sī âng-guā-suànn pho-tuānn siōng kng ê sing-hē, jî-tshiánn lán mā ē-tàng iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tī khó-kiàn-kng pho-tuānn tiàm Tāi-hîm-tsō hong-hiòng tshuē-tio̍h i.

[English] M82: Galaxy with a Supergalactic Wind

Why is the Cigar Galaxy billowing red smoke? M82, as this starburst galaxy is also known, was stirred up by a recent pass near large spiral galaxy M81. This doesn’t fully explain the source of the red-glowing outwardly expanding gas and dust, however. Evidence indicates that this gas and dust is being driven out by the combined emerging particle winds of many stars, together creating a galactic superwind. The dust particles are thought to originate in M82’s interstellar medium and are actually similar in size to particles in cigar smoke. The featured photographic mosaic highlights a specific color of red light strongly emitted by ionized hydrogen gas, showing detailed filaments of this gas and dust. The filaments extend for over 10,000 light years. The 12-million light-year distant Cigar Galaxy is the brightest galaxy in the sky in infrared light and can be seen in visible light with a small telescope towards the constellation of the Great Bear (Ursa Major).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星爆發星系】chheⁿ-po̍k-hoat seng-hē/tshenn-po̍k-huat sing-hē/星爆星系/starburst galaxy
 • 【大管薰星系】Tōa-kóng-hun seng-hē/Tuā-kóng-hun sing-hē/雪茄星系/Cigar Galaxy
 • 【超級星系風】chhiau-kip seng-hē-hong/tshiau-kip sing-hē-hong/超級星系風/supergalactic wind
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【粒子風】lia̍p-chú-hong/lia̍p-tsú-hong/粒子風/particle wind
 • 【星際媒介物】seng-chè mûi-kài-bu̍t/sing-tsè muî-kài-bu̍t/星際介質/interstellar medium
 • 【水素離子】chúi-sò͘ lī-chú/tsuí-sòo lī-tsú/離子氫/ionized hydrogen
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filament
 • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Ursa Major

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太陽日珥怪獸 明仔載 ê 圖:獵鷹火箭 kah 紅石火箭