冰島枋塊分界線 天頂 ê 捲螺仔極光

Page(/daily/2023/07/20230730)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 冰島枋塊分界線 天頂 ê 捲螺仔極光

愛欣賞冰島 ê 美麗,毋過嘛驚有野獸出現。 美麗–ê 是 天頂 ê 極光,伊是青色 ê 大型 捲螺仔 極光。 咱會當 tī 足媠 ê 雲中央看著伊,邊仔是 足光 ê 月娘,背景有足濟天星。 野獸 是紮電 ê 粒子波,是 極光 製造出來–ê,這有一工有可能會破壞咱 ê 文明。 1859 年 ê 時陣,全球攏看會著 明顯 ê 極光。 受著 太陽爍光 影響 ê 日冕物質噴出事件 (CME) 會產生 紮電粒子脈衝波,這 tùi 地球 磁層 ê 影響是足大–ê,會引發 Carrington 事件。 這个 ùi 太陽來 ê 攻擊,會出足大力 來 壓縮 地球 ê 磁場,造成 電報 leh 用 ê 電線 產生 高電流 kah 火屎,kā 足濟 電報員 驚著。 今仔日若是 Carrington 級–ê 事件 影響著咱地球,按呢可能會發生 咱毋捌拄過 ê 超大規模 ê 全球電力網 kah 電子設備 ê 損害。 這張極光圖是 2016 年 ê 時陣 tī 冰島 Thingvallavatn 湖 翕–ê 天色。 Tī 遮,地球表面 分做 歐亞枋塊 kah 北美 枋塊,斷層有一部份就浸 tī 湖水內底。

[POJ] Peng-tó Pang-tè Hun-kái-sòaⁿ thiⁿ-téng ê Kńg-lê-á Ke̍k-kng

Ài him-sióng Peng-tó ê bí-lē, m̄-koh mā kiaⁿ ū iá-siù chhut-hiān. Bí-lē ê sī thiⁿ-téng ê ke̍k-kng, i sī chhiⁿ-sek ê tōa-hêng kńg-lê-á ke̍k-kng. Lán ē-tàng tī chiok súi ê hûn tiong-ng khòaⁿ-tio̍h i, piⁿ-á sī chiok kng ê goe̍h-niû, pōe-kéng ū chiok chē thiⁿ-chhiⁿ. Iá-siù sī chah-tiān ê lia̍p-chú-pho, sī ke̍k-kng chè-chō chhut-lâi–ê, che ū chi̍t-kang ū khó-lêng ē phò-hāi lán ê bûn-bêng. 1859 nî ê sî-chūn, choân-kiû lóng khòaⁿ-ē-tio̍h bêng-hián ê ke̍k-kng. Siū-tio̍h Thài-iông sih-kng eng-hiông ê Ji̍t-bián Bu̍t-chit Phùn-chhut Sū-kiāⁿ (CME) ē sán-seng chah-tiān lia̍p-chú me̍h-chhiong-pho, che tùi Tē-kiû chû-chân ê éng-hióng sī chiok tōa–ê, ē ín-hoat Carrington sū-kiāⁿ. Chit-ê ùi Thài-iông lâi ê kong-kek, ē chhut chok tōa-la̍t lâi ap-sok Tē-kiû ê chû-tiûⁿ, chō-sêng tiān-pò leh iōng ê tiān-sòaⁿ sán-seng ko tiān-liû kah hóe-sái, kā chiok chē tiān-pò-oân kiaⁿ–tio̍h. Kin-á-ji̍t nā-sī Carrington kip–ê sū-kiāⁿ éng-hióng-tio̍h lán Tē-kiû, án-ne khó-lêng ē hoat-seng lán m̄-bat tú-kòe ê chhiau-tōa kui-bô͘ ê choân-kiû tiān-le̍k-bāng kah tiān-chú siat-pī ê sún-hāi. Chit-tiuⁿ ke̍k-kng tô͘ sī 2016 nî ê sî-chūn tī Peng-tó Thingvallavatn ô͘ hip–ê thiⁿ-sek. Tī chia, Tē-kiû piáu-bīn pun-chò Au-a-pang-tè kah Pak-bí-pang-tè, tn̄g-chân ū chi̍t-pō͘-hūn tō chìm tī ô͘-chúi lāi-té.

[KIP] Ping-tó Pang-tè Hun-kái-suànn thinn-tíng ê Kńg-lê-á Ki̍k-kng

Ài him-sióng Ping-tó ê bí-lē, m̄-koh mā kiann ū iá-siù tshut-hiān. Bí-lē ê sī thinn-tíng ê ki̍k-kng, i sī tshinn-sik ê tuā-hîng kńg-lê-á ki̍k-kng. Lán ē-tàng tī tsiok suí ê hûn tiong-ng khuànn-tio̍h i, pinn-á sī tsiok kng ê gue̍h-niû, puē-kíng ū tsiok tsē thinn-tshinn. Iá-siù sī tsah-tiān ê lia̍p-tsú-pho, sī ki̍k-kng tsè-tsō tshut-lâi–ê, tse ū tsi̍t-kang ū khó-lîng ē phò-hāi lán ê bûn-bîng. 1859 nî ê sî-tsūn, tsuân-kiû lóng khuànn-ē-tio̍h bîng-hián ê ki̍k-kng. Siū-tio̍h Thài-iông sih-kng ing-hiông ê Ji̍t-bián Bu̍t-tsit Phùn-tshut Sū-kiānn (CME) ē sán-sing tsah-tiān lia̍p-tsú me̍h-tshiong-pho, tse tuì Tē-kiû tsû-tsân ê íng-hióng sī tsiok tuā–ê, ē ín-huat Carrington sū-kiānn. Tsit-ê uì Thài-iông lâi ê kong-kik, ē tshut tsok tuā-la̍t lâi ap-sok Tē-kiû ê tsû-tiûnn, tsō-sîng tiān-pò leh iōng ê tiān-suànn sán-sing ko tiān-liû kah hué-sái, kā tsiok tsē tiān-pò-uân kiann–tio̍h. Kin-á-ji̍t nā-sī Carrington kip–ê sū-kiānn íng-hióng-tio̍h lán Tē-kiû, án-ne khó-lîng ē huat-sing lán m̄-bat tú-kuè ê tshiau-tuā kui-bôo ê tsuân-kiû tiān-li̍k-bāng kah tiān-tsú siat-pī ê sún-hāi. Tsit-tiunn ki̍k-kng tôo sī 2016 nî ê sî-tsūn tī Ping-tó Thingvallavatn ôo hip–ê thinn-sik. Tī tsia, Tē-kiû piáu-bīn pun-tsò Au-a-pang-tè kah Pak-bí-pang-tè, tn̄g-tsân ū tsi̍t-pōo-hūn tō tsìm tī ôo-tsuí lāi-té.

[English] Spiral Aurora over Icelandic Divide

Admire the beauty but fear the beast. The beauty is the aurora overhead, here taking the form of a great green spiral, seen between picturesque clouds with the bright Moon to the side and stars in the background. The beast is the wave of charged particles that creates the aurora but might, one day, impair civilization. In 1859, following notable auroras seen all across the globe, a pulse of charged particles from a coronal mass ejection (CME) associated with a solar flare impacted Earth’s magnetosphere so forcefully that it created the Carrington Event. This assault from the Sun compressed the Earth’s magnetic field so violently that it created high currents and sparks along telegraph wires, shocking many telegraph operators. Were a Carrington-class event to impact the Earth today, speculation holds that damage might occur to global power grids and electronics on a scale never yet experienced. The featured aurora was imaged in 2016 over Thingvallavatn Lake in Iceland, a lake that partly fills a fault that divides Earth’s large Eurasian and North American tectonic plates.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【冰島枋塊分界線】Peng-tó Pang-tè Hun-kái-sòaⁿ/Ping-tó Pang-tè Hun-kái-suànn/冰島板塊分界線/Icelandic Divide
 • 【捲螺仔極光】kńg-lê-á ke̍k-kng/kńg-lê-á ki̍k-kng/螺旋極光/spiral aurora
 • 【磁層】chû-chân/tsû-tsân/磁層/magnetosphere
 • 【磁場】chû-tiûⁿ/tsû-tiûnn/磁場/magnetic field
 • 【紮電粒子】chah-tiān lia̍p-chú/tsah-tiān lia̍p-tsú/帶電粒子/charged particle
 • 【脈衝波】me̍h-chhiong-pho/me̍h-tshiong-pho/脈衝波/pulse
 • 【粒子波】lia̍p-chú-pho/lia̍p-tsú-pho/粒子波/particle wave
 • 【日冕物質噴出事件】Ji̍t-bián Bu̍t-chit Phùn-chhut Sū-kiāⁿ/Ji̍t-bián Bu̍t-tsit Phùn-tshut Sū-kiānn/日冕物質拋射/coronal mass ejection (CME)
 • 【Carrington 事件】Carrington Sū-kiāⁿ/Carrington Sū-kiānn/卡靈頓事件/Carrington Event
 • 【太陽爍光】Thài-iông sih-kng/Thài-iông sih-kng/太陽閃焰/solar flare
 • 【電報】tiān-pò/tiān-pò/電報/telegraph
 • 【電報員】tiān-pò-oân/tiān-pò-uân/電報員/telegraph operators
 • 【火屎】hóe-sái/hué-sái/火花/sparks
 • 【電力網】tiān-le̍k-bāng/tiān-li̍k-bāng/電力網/power grids
 • 【歐亞枋塊】Āu-A pang-tè/Āu-A pang-tè/歐亞板塊/Eurasian tectonic plates
 • 【北美枋塊】Pak-bí pang-tè/Pak-bí pang-tè/北美板塊/North American tectonic plates
 • 【斷層】tn̄g-chân/tn̄g-tsân/斷層/fault

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:阿波羅 11 號:有去予日光照著 明仔載 ê 圖:火星 頂懸 ê 火衛一 Phobos