Antikythera 機械

Page(/daily/2023/07/20230723)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Antikythera 機械

彼是啥?無人知影 tī 2000 年前,咱敢有技術會當製造這款機械? 相片內底 ê Antikythera 機械,這馬予人認為是人類史上 頭一台 電腦。 伊是 tī 海底一隻 àu–khì ê 希臘 船頂予人揣著 ê。 因為伊足複雜 ê,煞予人 kā 伊研究幾若十冬。 到今,這台猶有幾若个部份,無人知影 伊 ê 功能是啥物。 毋閣,ùi 這台機械 ê X-光 影像來 kā 看,伊內底有足濟 kah 時鐘相-siâng ê 狗齒仔。 這上主要 ê 作用是欲製造一个好紮 ê、手發動 ê、以地球為中心 ê 太陽系儀。 這台會當提來預測恆星 kah 行星紲落來欲行去佗位,嘛會當預測 月食 kah 日食 當時會發生。 是講,咱看會著 Antikythera 機械 上大 ê 狗齒仔芯已經漚去矣! 這粒芯有 13 公分闊。 毋閣這 規台機械 有 33 公分懸,kah 一本冊欲平大。 最近,現代 ê 電腦模擬 這台面頂欠缺 ê 零件。 予咱會當 ùi 這台古早時代 遮爾厲害 ê 機械,做一台閣較完整 ê 複製品。

[POJ] Antikythera ki-hâi

He sī siannh? Bô-lâng chai-iáⁿ tī 2000 nî-chêng, lán kám-ū ki-su̍t ē-tàng chè-chō chit-khoán ki-hâi? Siòng-phìⁿ lāi-té ê Antikythera ki-hâi, chit-má hō͘ lâng jīn-ûi sī jîn-lūi-sù-siông thâu-chi̍t-tâi tiān-náu. I sī tī hái-té chi̍t-chiah àu–khì ê Hi-la̍h chûn-téng hō͘ lâng chhōe-tio̍h–ê. In-ūi i chiok ho̍k-cha̍p–ê, soah hō͘ lâng kā i gián-kiù kúi-ā-tang. Kàu-taⁿ, chit-tâi iáu-ū kúi-ā-ê pō͘-hūn, bô-lâng chai-iáⁿ i ê kong-lêng sī siáⁿ-mih. M̄-koh, ùi chit-tâi ki-hâi ê X-kng iáⁿ-siōng lâi kā khòaⁿ, i lāi-té ū chiok-chōe kah sî-cheng sio-siâng ê káu-khí-á. Che siōng chú-iàu ê chok-iōng sī beh chè-chō chi̍t-ê hó-chah–ê, chhiut hoat-tōng–ê, í Tē-kiû ûi tiong-sim ê Thài-iông-hē-gî. Chit-tâi ē-tàng the̍h-lâi ī-chhek hêng-chhiⁿ kah kiâⁿ-chhiⁿ sòa-lo̍h-lâi beh kiâⁿ–khì tó-ūi, mā ē-tàng ī-chhek goe̍h-si̍t kah ji̍t-sit tang-sî ê hoat-seng. Sī-kóng, lán khòaⁿ-ē-tio̍h Antikythera ki-hâi siōng-tōa–ê káu-khí-á-sim í-keng àu–khì ah! Chi̍t-lia̍p sim ū 13 kong-hun khoah. M̄-koh che kui-tâi ki-hâi ū 33 kong-hun koân, kah chit-pún chheh beh pêⁿ-tōa. chòe-kīn, hiān-tāi ê tiān-náu bô͘-gí chi̍t-tâi bīn-téng khiàm-khoeh ê lêng-kiāⁿ. Hō͘ lán ē-tàng ùi chit-tâi kó͘-chá-sî-tāi chiah-nī-lī-hāi ê ki-hâi, chò chit-tâi koh-khah oân-chéng ê ho̍k-chè-phín.

[KIP] Antikythera ki-hâi

He sī siannh? Bô-lâng tsai-iánn tī 2000 nî-tsîng, lán kám-ū ki-su̍t ē-tàng tsè-tsō tsit-khuán ki-hâi? Siòng-phìnn lāi-té ê Antikythera ki-hâi, tsit-má hōo lâng jīn-uî sī jîn-luī-sù-siông thâu-tsi̍t-tâi tiān-náu. I sī tī hái-té tsi̍t-tsiah àu–khì ê Hi-la̍h tsûn-tíng hōo lâng tshuē-tio̍h–ê. In-uī i tsiok ho̍k-tsa̍p–ê, suah hōo lâng kā i gián-kiù kuí-ā-tang. Kàu-tann, tsit-tâi iáu-ū kúi-ā-ê pōo-hūn, bô-lâng tsai-iánn i ê kong-lîng sī siánn-mih. M̄-koh, uì tsit-tâi ki-hâi ê X-kng iánn-siōng lâi kā khuànn, i lāi-té ū tsiok-tsuē kah sî-tsing sio-siâng ê káu-khí-á. Tse siōng tsú-iàu ê tsok-iōng sī beh tsè-tsō tsi̍t-ê hó-tsah–ê, tshiut huat-tōng–ê, í Tē-kiû uî tiong-sim ê Thài-iông-hē-gî. Tsit-tâi ē-tàng the̍h-lâi ī-tshik hîng-tshinn kah kiânn-tshinn suà-lo̍h-lâi beh kiânn–khì tó-uī, mā ē-tàng ī-tshik gue̍h-si̍t kah ji̍t-sit tang-sî ê huat-sing. Sī-kóng, lán khuànn-ē-tio̍h Antikythera ki-hâi siōng-tuā–ê káu-khí-á-sim í-king àu–khì ah! Tsi̍t-lia̍p sim ū 13 kong-hun khuah. M̄-koh tse kui-tâi ki-hâi ū 33 kong-hun kuân, kah tsit-pún tsheh beh pênn-tuā. tsuè-kīn, hiān-tāi ê tiān-náu bôo-gí tsi̍t-tâi bīn-tíng khiàm-khueh ê lîng-kiānn. Hōo lán ē-tàng uì tsit-tâi kóo-tsá-sî-tāi tsiah-nī-lī-hāi ê ki-hâi, tsò tsit-tâi koh-khah uân-tsíng ê ho̍k-tsè-phín.

[English] The Antikythera Mechanism

It does what? No one knew that 2,000 years ago, the technology existed to build such a device. The Antikythera mechanism, pictured, is now widely regarded as the first computer. Found at the bottom of the sea aboard a decaying Greek ship, its complexity prompted decades of study, and even today some of its functions likely remain unknown. X-ray images of the device, however, have confirmed that a main function of its numerous clock-like wheels and gears is to create a portable, hand-cranked, Earth-centered, orrery of the sky, predicting future star and planet locations as well as lunar and solar eclipses. The corroded core of the Antikythera mechanism’s largest gear is featured, spanning about 13 centimeters, while the entire mechanism was 33 centimeters high, making it similar in size to a large book. Recently, modern computer modeling of missing components is allowing for the creation of a more complete replica of this surprising ancient machine.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【太陽系儀】Thài-iông-hē-gî/Thài-iông-hē-gî/太陽系儀/Orrey
  • 【月食】goe̍h-si̍t/gue̍h-si̍t/月食/lunar eclipse
  • 【日食】ji̍t-si̍t/ji̍t-si̍t/日食/solar eclipse
  • 【狗齒仔】káu-khí-á/káu-khí-á/齒輪/gear

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:阿波羅 11 號:Armstrong ê 月球自翕 明仔載 ê 圖:流星崩去 會發出化學光