La Palma 天文台 天頂 ê 銀河

Page(/daily/2023/07/20230718)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] La Palma 天文台 天頂 ê 銀河

夜空是發生啥物代誌? 為著欲 揣出 這个答案,全球 ê 天文望遠鏡攏 看 tùi 深空去。 探索 ê 目標包括欲了解 早期宇宙搜揣追蹤會威脅地球 ê 小行星、揣 有外星性命 ê 系外行星、kah 監看恆星 來幫贊咱閣較了解咱 ê 太陽。 這張組合影像 ê 前景 kah 背景是 4 月 ê 時陣 tī 西班牙 Canary 群島 ê La Palma 島 翕–ê。 相片內底有幾若个 Roque de los Muchachos 天文台 ê 天文望遠鏡,背景是烏暗 ê 夜空。 前景 ê 望遠鏡,ùi 倒爿到正爿是 Magic 1, Galileo, Magic 2, Gran Canarian, kah LST。 背景 ê 天色 較 hŏng 注意–ê,是 銀河系 ê 中央帶人馬座蛇夫座 kah 天蝎座、發紅光 ê 鴟鴞星雲 kah 內海仔星雲、閣有 天淵三 kah 心宿二。 因為有 這寡天文台人類 才有法度 tī 過去 100 冬內,tùi 咱 夜空 ê 了解,比 人類過去 tùi 宇宙 ê 了解閣較濟。

[POJ] La Palma Thian-bûn-tâi thiⁿ-téng ê Gîn-hô

Iā-khong sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Ūi-tio̍h beh chhōe-chhut chit-ê tap-àn, choân-kiû ê thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ lóng khòaⁿ tùi chhim-khong khì. Thàm-soh ê bo̍k-piau pau-koat beh liáu-kái chá-kî ú-tiū, chhiau-chhōe tui-chong ē ui-hia̍p Tē-kiû ê sió-kiâⁿ-chhiⁿ, chhōe ū gōa-chhiⁿ-sìⁿ-miā ê hē-gōa kiâⁿ-chhiⁿ, kah kàm-khòaⁿ hêng-chhiⁿ lâi pang-chān lán koh-khah liáu-kái lán ê Thài-iông. Chit-tiuⁿ cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng ê chiân-kéng kah pōe-kéng sī 4 goe̍h ê sî-chūn tī Se-pan-gâ Canary kûn-tó ê La Palma tó hip–ê. Siòng-phìⁿ lāi-té ū kúi-nā ê Roque de los Muchachos Thian-bûn-tâi ê thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ, pōe-kéng sī o͘-àm ê iā-khong. Chiân-kéng ê bōng-oán-kiàⁿ, ùi tò-pêng kàu chiàⁿ-pêng sī Magic 1, Galileo, Magic 2, Gran Canarian, kah LST. Pōe-kéng ê thiⁿ-sek khah hőng chù-ì–ê, sī Gîn-hô-hē ê tiong-ng tòa, Jîn-má-chō, Siâ-hu-chō kah Thian-giat-chō, hoat âng-kng ê Bā-hio̍h seng-hûn kah Lāi-hái-á seng-hûn, koh-ū Thian-ian-saⁿ kah Sim-siù-jī. In-ūi ū chit kóa Thian-bûn-tâi, jîn-lūi chiah ū-hoat-tō͘ tī kòe-khì 100 tang lāi, tùi lán iā-khong ê liáu-kái, pí jîn-lūi kè-khì tùi ú-tiū ê liáu-kái koh khah chē.

[KIP] La Palma Thian-bûn-tâi thinn-tíng ê Gîn-hô

Iā-khong sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Uī-tio̍h beh tshuē-tshut tsit-ê tap-àn, tsuân-kiû ê thian-bûn bōng-uán-kiànn lóng khuànn tuì tshim-khong khì. Thàm-soh ê bo̍k-piau pau-kuat beh liáu-kái tsá-kî ú-tiū, tshiau-tshuē tui-tsong ē ui-hia̍p Tē-kiû ê sió-kiânn-tshinn, tshuē ū guā-tshinn-sìnn-miā ê hē-guā kiânn-tshinn, kah kàm-khuànn hîng-tshinn lâi pang-tsān lán koh-khah liáu-kái lán ê Thài-iông. Tsit-tiunn tsoo-ha̍p iánn-siōng ê tsiân-kíng kah puē-kíng sī 4 gue̍h ê sî-tsūn tī Se-pan-gâ Canary kûn-tó ê La Palma tó hip–ê. Siòng-phìnn lāi-té ū kuí-nā ê Roque de los Muchachos Thian-bûn-tâi ê thian-bûn bōng-uán-kiànn, puē-kíng sī oo-àm ê iā-khong. Tsiân-kíng ê bōng-uán-kiànn, uì tò-pîng kàu tsiànn-pîng sī Magic 1, Galileo, Magic 2, Gran Canarian, kah LST. Puē-kíng ê thinn-sik khah hőng tsù-ì–ê, sī Gîn-hô-hē ê tiong-ng tuà, Jîn-má-tsō, Siâ-hu-tsō kah Thian-giat-tsō, huat âng-kng ê Bā-hio̍h sing-hûn kah Lāi-hái-á sing-hûn, koh-ū Thian-ian-sann kah Sim-siù-jī. In-uī ū tsit kuá Thian-bûn-tâi, jîn-luī tsiah ū-huat-tōo tī kuè-khì 100 tang lāi, tuì lán iā-khong ê liáu-kái, pí jîn-luī kè-khì tuì ú-tiū ê liáu-kái koh khah tsē.

[English] Milky Way above La Palma Observatory

What’s happening in the night sky? To help find out, telescopes all over the globe will be pointing into deep space. Investigations will include trying to understand the early universe, finding and tracking Earth-menacing asteroids, searching for planets that might contain extra-terrestrial life, and monitoring stars to help better understand our Sun. The featured composite includes foreground and background images taken in April from a mountaintop on La Palma island in the Canary Islands of Spain. Pictured, several telescopes from the Roque de los Muchachos Observatory are shown in front of a dark night sky. Telescopes in the foreground include, left to right, Magic 1, Galileo, Magic 2, Gran Canarian, and LST. Sky highlights in the background include the central band of our Milky Way Galaxy, the constellations of Sagittarius, Ophiuchus and Scorpius, the red-glowing Eagle and Lagoon Nebulas, and the stars Alrami and Antares. Due to observatories like this, humanity has understood more about our night sky in the past 100 years than ever before in all of human history.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【小行星】sió-kiâⁿ-chhiⁿ/sió-kiânn-tshinn/小行星/asteroids
 • 【外星性命】gōa-chhiⁿ-sìⁿ-miā/guā-tshinn-sìnn-miā/外星性命/extra-terrestrial life
 • 【系外行星】hē-gōa-kiâⁿ-chhiⁿ/hē-guā-kiânn-tshinn/系外行星/exoplanet
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【中央帶】tiong-ng-tòa/tiong-ng-tuà/中央帶/central band
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【蛇夫座】Siâ-hu-chō/Siâ-hu-tsō/蛇夫座/Ophiuchus
 • 【天蝎座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蝎座/Scorpius
 • 【鴟鴞星雲】Ba̍h-hio̍h-seng-hûn/Ba̍h-hio̍h-sing-hûn/老鷹星雲/Eagle Nebulas
 • 【內海仔星雲】Lāi-hái-á seng-hûn/Lāi-hái-á sing-hûn/潟湖星雲/Lagoon Nebulas
 • 【天淵三】Thian-ian-saⁿ/Thian-ian-sann/天淵三/Alrami
 • 【心宿二】Sim-siù-jī/Sim-siù-jī/心宿二/Antares

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:獅仔座 CW 星 ê 殼 kah 光弧 明仔載 ê 圖:月船三號發射,欲去月球