Alps 山 天頂 ê 流星 kah 銀河

Page(/daily/2023/07/20230716)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Alps 山 天頂 ê 流星 kah 銀河

這是一幅媠甲擋袂牢 ê 景色。 Ùi Alps 山脈 ê Tschirgant 峰,你毋但會當看著附近 ê 庄頭 kah 遠方 ê Tyrolean 山頭。 天氣若是袂䆀,你閣會當看著 恆星、星雲、kah 銀河系 ê 光帶。 毋過 tùi peh 山 peh 甲 giōng 欲忝死 ê 人 來講,這暗會遮爾有價值,是因為這暗閣是 2018 年 ê 英仙座 流星 上濟 ê 時陣。 In ê 願望總算有達成,雲散去了後,才會有這个遮爾媠 ê 夜空出現,閣有 無遐爾光 ê 流星。 而且 kha-mé-lah 有囥予好勢,才會翕著幾若張袂䆀 ê 相片。 忽然間,天頂出現一粒足 ê 彩色 流星趨 tuì 正爿去,趨到 墜直 ê 銀河帶 附近。 是講足好運–ê,kha-mé-lah 嘛有翕著這个景色。 所以攝影師隨閣翕一張新–ê 相片,這擺有翕著一位 觀星者 徛 tī 山頂附近。 伊翕了了後,才 kā 全部 ê 影像用 數位技術 kā 疊做一張

[POJ] Alps soaⁿ thiⁿ-téng ê Liû-chheⁿ kah Gîn-hô

Che-sī chi̍t pak súi kah tòng-bē-tiâu ê kéng-sek. Ùi Alps soaⁿ-me̍h ê Tschirgant hong, lí m̄-nā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hù-kīn ê chng-thâu kah oán-hong ê Tyrolean soaⁿ-thâu. Thiⁿ-khì nā-sī bē-bái, lí koh ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hêng-chheⁿ, seng-hûn, kah Gîn-hô-hē ê kng-tòa. M̄-koh tùi peh-soaⁿ peh kah giōng beh thiám–sí ê lâng lâi-kóng, chit-àm ē chiah-nī ū kè-ta̍t, sī in-ūi chit-àm koh sī 2018 nî ê Eng-sian-chō liû-chheⁿ-hō͘ siōng-chē ê sî-chūn. In ê goān-bōng chóng-sǹg ū ta̍t-sêng, hûn sòaⁿ–khì liáu-āu, chiah-ē ū chit-ê chiah-nī súi ê iā-khong chhut-hiān, koh-ū bô hiah-nī kng ê liû-chheⁿ. Jî-chhiáⁿ kha-mé-lah ū khǹg hō͘ hó-sè, chiah-ē hip-tio̍h kúi-nā tiuⁿ bē-bái ê siòng-phìⁿ. Hut-jiân-kan, thiⁿ-téng chhut-hiān chi̍t-lia̍p chiok kng ê chhái-sek liû-chheⁿ chhu tùi chiàⁿ-pêng khì, chhu kàu tūi-ti̍t ê Gîn-hô-tòa hù-kīn. Sī-kóng chiok hó-ūn–ê, kha-mé-lah mā ū hip-tio̍h chit-ê kéng-sek. Só͘-í liap-iáⁿ-su sûi koh hip chi̍t-tiuⁿ sin–ê siòng-phìⁿ, chit-pái ū hip-tio̍h chi̍t-ūi koan-seng-chiá khiā tī soaⁿ-téng hù-kīn. I hip-liáu liáu-āu, chiah kā choân-pō͘ ê iáⁿ-siōng iōng sò͘-ūi ki-su̍t kā thia̍p-chò chi̍t-tiuⁿ.

[KIP] Alps suann thinn-tíng ê Liû-tshenn kah Gîn-hô

Tse-sī tsi̍t pak suí kah tòng-bē-tiâu ê kíng-sik. Uì Alps suann-me̍h ê Tschirgant hong, lí m̄-nā ē-tàng khuànn-tio̍h hù-kīn ê tsng-thâu kah uán-hong ê Tyrolean suann-thâu. Thinn-khì nā-sī bē-bái, lí koh ē-tàng khuànn-tio̍h hîng-tshenn, sing-hûn, kah Gîn-hô-hē ê kng-tuà. M̄-koh tuì peh-suann peh kah giōng beh thiám–sí ê lâng lâi-kóng, tsit-àm ē tsiah-nī ū kè-ta̍t, sī in-uī tsit-àm koh sī 2018 nî ê Ing-sian-tsō liû-tshenn-hōo siōng-tsē ê sî-tsūn. In ê guān-bōng tsóng-sǹg ū ta̍t-sîng, hûn suànn–khì liáu-āu, tsiah-ē ū tsit-ê tsiah-nī suí ê iā-khong tshut-hiān, koh-ū bô hiah-nī kng ê liû-tshenn. Jî-tshiánn kha-mé-lah ū khǹg hōo hó-sè, tsiah-ē hip-tio̍h kuí-nā tiunn bē-bái ê siòng-phìnn. Hut-jiân-kan, thinn-tíng tshut-hiān tsi̍t-lia̍p tsiok kng ê tshái-sik liû-tshenn tshu tuì tsiànn-pîng khì, tshu kàu tuī-ti̍t ê Gîn-hô-tuà hù-kīn. Sī-kóng tsiok hó-ūn–ê, kha-mé-lah mā ū hip-tio̍h tsit-ê kíng-sik. Sóo-í liap-iánn-su suî koh hip tsi̍t-tiunn sin–ê siòng-phìnn, tsit-pái ū hip-tio̍h tsi̍t-uī kuan-sing-tsiá khiā tī suann-tíng hù-kīn. I hip-liáu liáu-āu, tsiah kā tsuân-pōo ê iánn-siōng iōng sòo-uī ki-su̍t kā thia̍p-tsò tsi̍t-tiunn.

[English] Meteor and Milky Way over the Alps

Now this was a view with a thrill. From Mount Tschirgant in the Alps, you can see not only nearby towns and distant Tyrolean peaks, but also, weather permitting, stars, nebulas, and the band of the Milky Way Galaxy. What made the arduous climb worthwhile this night, though, was another peak – the peak of the 2018 Perseids Meteor Shower. As hoped, dispersing clouds allowed a picturesque sky-gazing session that included many faint meteors, all while a carefully positioned camera took a series of exposures. Suddenly, a thrilling meteor – bright and colorful – slashed down right next to the nearly vertical band of the Milky Way. As luck would have it, the camera caught it too. Therefore, a new image in the series was quickly taken with one of the sky-gazers posing on the nearby peak. Later, all of the images were digitally combined.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【流星】liû-chheⁿ/liû-tshenn/流星/meteor
  • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebulas
  • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
  • 【銀河帶】Gîn-hô-tòa/Gîn-hô-tuà/銀河帶/band of the Milky Way
  • 【英仙座流星雨】Eng-sian-chō liû-chheⁿ-hō͘/Ing-sian-tsō liû-tshenn-hōo/英仙座流星雨/Perseids Meteor Shower

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 ê 頭一張深空影像 明仔載 ê 圖:獅仔座 CW 星 ê 殼 kah 光弧