Webb 太空望遠鏡 ê 頭一張深空影像

Page(/daily/2023/07/20230715)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 ê 頭一張深空影像

這張出色 ê 紅外線宇宙影像 是 James Webb 太空望遠鏡 1 冬前 開始探索宇宙 ê 時陣發表 ê。 是用 James Webb 太空望遠鏡 面頂 ê NIRCam,開 12.5 點鐘久 ê 感光時間,tùi 南方星座飛魚座方向翕 ê 早期宇宙 景色。 是講,相片內底有六條 繞射光針 ê 恆星,攏是咱銀河系內底 ê 恆星。 這款 繞射 花樣,是 Webb 望遠鏡 ê 特徵。 因為伊直徑 6.5 公尺 ê 主鏡,是 ùi 18 塊細塊六角鏡 鬥做一塊,做伙觀測–ê。 視野內底幾若千个星系,攏是遠方 ê 星系團 SMACS0723-73 內底 ê 成員,差不多是 46 億光年遠。 深空視野內底 ê 光弧,看起來敢若是 ùi 閣較遠 ê 星系來–ê。 星系團 ê 主要質量是烏暗物質。 影像去予 星系團 kā 扭曲 kah 放大–ê,這就叫做 重力 透鏡效應。 Webb ê NIRISS 儀器表示講,kā 有光尖 ê 恆星後壁兩个無仝 ê 光弧資料 做分析,發現講這寡光弧攏是 ùi 仝一个背景星系來 ê 影像。 而且這寡光,是愛開 95 億年 ê 時間,才行到 James Webb 太空望遠鏡

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê Thâu-chi̍t-tiuⁿ Chhim-khong Iáⁿ-siōng

Chit-tiuⁿ chhut-sek ê âng-gōa-sòaⁿ ú-tiū iáⁿ-siōng sī James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ 1 tang chêng khai-sí thàm-soh ú-tiū ê sî-chūn hoat-pió–ê. Sī iōng James Webb thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ bīn-téng ê NIRCam, khai 12.5 tiám-cheng kú ê kám-kng sî-kan, tùi lâm-hong seng-chō Hui-hî-chō hong-hiòng hip ê chá-kî ú-tiū iáⁿ-siōng. Sī-kóng, siòng-phìⁿ lāi-té ū la̍k-tiâu jiàu-siā kng-chiam ê hêng-chhiⁿ, lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ. Chit-khoán jiàu-siā hoe-iūⁿ, sī Webb bōng-oán-kiàⁿ ê te̍k-teng. In-ūi i ti̍t-kèng 6.5 kong-chhioh ê chú-kiàⁿ, sī ùi 18 tè sè-tè la̍k-kak-kiàⁿ tàu chòe chi̍t-tè, chò-hóe koan-chhek–ê. Sī-iá lāi-té kúi-ā chheng ê seng-hē, lóng-sī oán-hong ê seng-hē-thoân SMACS0723-73 lāi-té ê sêng-goân, chha-put-to sī 46 ek kng-nî hn̄g. Chhim-khong sī-iá lāi-té ê kng-hô͘, khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī ùi koh-khah hn̄g ê seng-hē lâi–ê. Seng-hē-thoân ê chú-iàu chit-liōng sī o͘-àm-bu̍t-chit. Iáⁿ-siōng khì hō͘ seng-hē-thoân kā niú-khiok kah hòng-tōa, che to̍h kiò-chò tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ hāu-èng. Webb ê NIRISS gî-khì piáu-sī kóng, kā ū kng-chiam ê hêng-chhiⁿ āu-piah nn̄g-ê bô-kâng ê kng-hô͘ chu-liāu chò hun-sek, hoat-hiān kóng chit-kóa kng-hô͘ lóng-sī ùi kâng chi̍t-ê pōe-kéng seng-hē lâi ê iáⁿ-siōng. Jî-chhiáⁿ chit-kóa kng, sī ài khai 95 ek nî ê sî-kan, chiah kiâⁿ kàu James Webb thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê Thâu-tsi̍t-tiunn Tshim-khong Iánn-siōng

Tsit-tiunn tshut-sik ê âng-guā-suànn ú-tiū iánn-siōng sī James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn 1 tang tsîng khai-sí thàm-soh ú-tiū ê sî-tsūn huat-pió–ê. Sī iōng James Webb thài-khong-bōng-uán-kiànn bīn-tíng ê NIRCam, khai 12.5 tiám-tsing kú ê kám-kng sî-kan, tuì lâm-hong sing-tsō Hui-hî-tsō hong-hiòng hip ê tsá-kî ú-tiū iánn-siōng. Sī-kóng, siòng-phìnn lāi-té ū la̍k-tiâu jiàu-siā kng-tsiam ê hîng-tshinn, lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn. Tsit-khuán jiàu-siā hue-iūnn, sī Webb bōng-uán-kiànn ê ti̍k-ting. In-uī i ti̍t-kìng 6.5 kong-tshioh ê tsú-kiànn, sī uì 18 tè sè-tè la̍k-kak-kiànn tàu tsuè tsi̍t-tè, tsò-hué kuan-tshik–ê. Sī-iá lāi-té kuí-ā tshing ê sing-hē, lóng-sī uán-hong ê sing-hē-thuân SMACS0723-73 lāi-té ê sîng-guân, tsha-put-to sī 46 ik kng-nî hn̄g. Tshim-khong sī-iá lāi-té ê kng-hôo, khuànn–khí-lâi ká-ná sī uì koh-khah hn̄g ê sing-hē lâi–ê. Sing-hē-thuân ê tsú-iàu tsit-liōng sī oo-àm-bu̍t-tsit. Iánn-siōng khì hōo sing-hē-thuân kā niú-khiok kah hòng-tuā, tse to̍h kiò-tsò tiōng-li̍k-thàu-kiànn hāu-ìng. Webb ê NIRISS gî-khì piáu-sī kóng, kā ū kng-tsiam ê hîng-tshinn āu-piah nn̄g-ê bô-kâng ê kng-hôo tsu-liāu tsò hun-sik, huat-hiān kóng tsit-kuá kng-hôo lóng-sī uì kâng tsi̍t-ê puē-kíng sing-hē lâi ê iánn-siōng. Jî-tshiánn tsit-kuá kng, sī ài khai 95 ik nî ê sî-kan, tsiah kiânn kàu James Webb thài-khong-bōng-uán-kiànn.

[English] Webb’s First Deep Field

This stunning infrared image was released one year ago as the James Webb Space Telescope began its exploration of the cosmos. The view of the early Universe toward the southern constellation Volans was achieved in 12.5 hours of exposure with Webb’s NIRCam instrument. Of course the stars with six spikes are well within our own Milky Way. Their diffraction pattern is characteristic of Webb’s 18 hexagonal mirror segments operating together as a single 6.5 meter diameter primary mirror. The thousands of galaxies flooding the field of view are members of the distant galaxy cluster SMACS0723-73, some 4.6 billion light-years away. Luminous arcs that seem to infest the deep field are even more distant galaxies though. Their images are distorted and magnified by the dark matter dominated mass of the galaxy cluster, an effect known as gravitational lensing. Analyzing light from two separate arcs below the bright spiky star, Webb’s NIRISS instrument indicates the arcs are both images of the same background galaxy. And that galaxy’s light took about 9.5 billion years to reach the James Webb Space Telescope.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【飛魚座】Hui-hî-chō/Hui-hî-tsō/飛魚座/Volans
 • 【光弧】kng-hô͘/kng-hôo/光弧/light arc
 • 【繞射光尖】jiàu-siā kng-chiam/jiàu-siā kng-tsiam/繞射光尖/diffraction spike
 • 【六角鏡】la̍k-kak-kiàⁿ/la̍k-kak-kiànn/六角鏡/hexagonal mirror
 • 【主鏡】chù-kiàⁿ/tsù-kiànn/主鏡/primary mirror
 • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy
 • 【星系團】seng-hē-thoân/sing-hē-thuân/星系團/cluster of galaxies
 • 【SMACS0723-73】SMACS khòng-chhit-jī-sam chhit-sam/SMACS khòng-tshit-jī-sam tshit-sam/SMACS0723-73/SMACS0723-73
 • 【烏暗物質】o͘-àm bu̍t-chit/oo-àm bu̍t-tsit/暗物質/dark matter
 • 【重力透鏡效應】tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ hāu-èng/tiōng-li̍k-thàu-kiànn hāu-ìng/重力透鏡效應/gravitational lensing efect

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:行到近日點附近 ê 彗星 C/2023 E1 ATLAS 明仔載 ê 圖:Alps 山 天頂 ê 流星 kah 銀河