Webb 太空望遠鏡 翕 ê 蛇夫座 ρ

Page(/daily/2023/07/20230713)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 蛇夫座 ρ

蛇夫座 ρ 分子雲複合體是離咱上倚 ê 恆星形成區,伊 kah 咱 ê 距離才 390 光年爾爾,內底有一粒類太陽恆星,未來會形成行星系統。 James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 相機 kā 焦點囥 tī 咱附近 ê 恆星誕生區,翕著這張 規模足厲害 ê 紅外線影像。 公開這張美麗 ê 宇宙速翕,是為著欲慶祝 Webb 探索宇宙 頭一年有成功。 這幅圖 是 蛇夫座 ρ 內底無夠 1 光年闊 ê 範圍,內底差不多有 50 粒恆星。 較光 ê 恆星,會有 Webb 望遠鏡 ê 繞射光針。 這張影像內底 紅色 ê 部份,是水素分子衝擊波 ê 大型噴射流 ùi 拄生出來 ê 新恆星 噴出來–ê。 黃色塗粉雲 ê 閬縫,是伊內底 ê 高能少年恆星雕出來–ê。 Tī 這張美麗 ê 影像內底,一寡恆星附近 ê 烏影區,是去予 原行星盤 kā 閘去矣。

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Siâ-hu-chō ρ

Siâ-hu-chō ρ hun-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé sī lī lán siōng óa ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu, i kah lán ê kū-lī chiah 390 kng-nî niā-niā, lāi-té ū chi̍t-lia̍p lūi-thài-iông hêng-chheⁿ, bī-lâi ē hêng-sêng kiâⁿ-chheⁿ hē-thóng. James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ ê NIRCam siòng-ki kā chiau-tiám khǹg tī lán hù-kīn ê hêng-chheⁿ tàn-seng khu, hip-tio̍h chit-tiuⁿ kui-bô͘ chiok lī-hāi ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng. Kong-khai chit-tiuⁿ bí-lē ê ú-tiū sok-hip, sī ūi-tio̍h beh khèng-chiok Webb thàm-soh ú-tiū thâu it-nî ū sêng-kong. Chit-pak tô͘ sī Siâ-hu-chō ρ lāi-té bô-kàu 1 kng-nî khoah ê hoān-ûi, lāi-té chha-put-to ū 50 lia̍p hêng-chheⁿ. Khah kng ê hêng-chheⁿ, ē ū Webb bōng-oán-kiàⁿ ê jiàu-siā kng-chiam. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té âng-sek ê pō͘-hūn, sī chúi-sò͘ hun-chú chhiong-kek-pho ê tōa-hêng phùn-siā-liû ùi tú seⁿ–chhut-lâi ê sin hêng-chheⁿ phùn–chhut-lâi–ê. N̂g-sek thô͘-hún-hûn ê làng-phāng, sī i lāi-té ê ko-lêng siàu-liân hêng-chheⁿ tiau–chhut-lâi–ê. Tī chit-tiuⁿ bí-lē ê iáⁿ-siōng lāi-té, chi̍t-kóa hêng-chheⁿ hù-kīn ê o͘-iáⁿ-khu, si khì hō͘ goân-kiâⁿ-chheⁿ-pôaⁿ kā cha̍h-khì–ah.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Siâ-hu-tsō ρ

Siâ-hu-tsō ρ hun-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé sī lī lán siōng uá ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu, i kah lán ê kū-lī tsiah 390 kng-nî niā-niā, lāi-té ū tsi̍t-lia̍p luī-thài-iông hîng-tshenn, bī-lâi ē hîng-sîng kiânn-tshenn hē-thóng. James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn ê NIRCam siòng-ki kā tsiau-tiám khǹg tī lán hù-kīn ê hîng-tshenn tàn-sing khu, hip-tio̍h tsit-tiunn kui-bôo tsiok lī-hāi ê âng-guā-suànn iánn-siōng. Kong-khai tsit-tiunn bí-lē ê ú-tiū sok-hip, sī uī-tio̍h beh khìng-tsiok Webb thàm-soh ú-tiū thâu it-nî ū sîng-kong. Tsit-pak tôo sī Siâ-hu-tsō ρ lāi-té bô-kàu 1 kng-nî khuah ê huān-uî, lāi-té tsha-put-to ū 50 lia̍p hîng-tshenn. Khah kng ê hîng-tshenn, ē ū Webb bōng-uán-kiànn ê jiàu-siā kng-tsiam. Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té âng-sik ê pōo-hūn, sī tsuí-sòo hun-tsú tshiong-kik-pho ê tuā-hîng phùn-siā-liû uì tú senn–tshut-lâi ê sin hîng-tshenn phùn–tshut-lâi–ê. N̂g-sik thôo-hún-hûn ê làng-phāng, sī i lāi-té ê ko-lîng siàu-liân hîng-tshenn tiau–tshut-lâi–ê. Tī tsit-tiunn bí-lē ê iánn-siōng lāi-té, tsi̍t-kuá hîng-tshenn hù-kīn ê oo-iánn-khu, si khì hōo guân-kiânn-tshenn-puânn kā tsa̍h-khì–ah.

[English] Webb’s Rho Ophiuchi

A mere 390 light-years away, Sun-like stars and future planetary systems are forming in the Rho Ophiuchi molecular cloud complex, the closest star-forming region to our fair planet. The James Webb Space Telescope’s NIRCam peered into the nearby natal chaos to capture this infrared image at an inspiring scale. The spectacular cosmic snapshot was released to celebrate the successful first year of Webb’s exploration of the Universe. The frame spans less than a light-year across the Rho Ophiuchi region and contains about 50 young stars. Brighter stars clearly sport Webb’s characteristic pattern of diffraction spikes. Huge jets of shocked molecular hydrogen blasting from newborn stars are red in the image, with the large, yellowish dusty cavity carved out by the energetic young star near its center. Near some stars in the stunning image are shadows cast by their protoplanetary disks.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【蛇夫座 ρ】Siâ-hu-chō Rho/Siâ-hu-tsō Rho/蛇夫座 ρ/Rho Ophiuchi
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯·韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【分子雲複合體】hun-chú-hûn hok-ha̍p-thé/hun-tsú-hûn hok-ha̍p-thé/分子雲複合體/molecular cloud complex
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【行星系統】kiâⁿ-chheⁿ hē-thóng/kiânn-tshenn hē-thóng/行星系統/planetary systems
 • 【速翕】sok-hip/sok-hip/快照/snapshot
 • 【繞射光針】jiàu-siā kng-chiam/jiàu-siā kng-tsiam/繞射星芒/diffraction spikes
 • 【原行星盤】goân-kiâⁿ-chheⁿ-pôaⁿ/guân-kiânn-tshenn-puânn/原行星盤/protoplanetary disk
 • 【類太陽恆星】lūi-thài-iông hêng-chheⁿ/luī-thài-iông hîng-tshenn/類太陽恆星/sun-like star
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【噴射流】phùn-siā-liû/phùn-siā-liû/噴射流/jet

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:捲螺仔星系 NGC 1398 ê 星系環 kah 星系棍仔 明仔載 ê 圖:行到近日點附近 ê 彗星 C/2023 E1 ATLAS