NGC 6559 內底 ê 恆星、塗粉、kah 星雲

Page(/daily/2023/07/20230710)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6559 內底 ê 恆星、塗粉、kah 星雲

恆星形成 ê 時陣是足亂–ê。 恆星形成區 NGC 6559 就是 教科冊 內底 ê 一个例。 咱會當看著 這張 影像內底,有發紅光 ê 水素 發射星雲、藍光 ê 塗粉 反射星雲、攏塗粉 ê 烏暗吸收星雲、kah ùi 這寡物質生出來 ê 恆星。 Ùi 這个實密 ê 氣體生出來 ê 頭一粒大質量恆星,會發出 高能光 kah 恆星 ,侵蝕 生 in ê 所在,kā 解體,嘛會雕出一寡物件來。 紲落來伊會 爆炸爆出來 ê 結果是媠閣 複雜。 幾若千萬年了後,塗粉會 無去,氣體嘛會飛了了,賰一个 開放星團 tī 遐。

[POJ] NGC 6559 lāi-té ê hêng-chhiⁿ, thô͘-hún, kah seng-hûn

Hêng-chhiⁿ hêng-sêng ê sî-chūn sī chiok loān–ê. Hêng-chhiⁿ hêng-sêng khu NGC 6559 tio̍h-sī kàu-kho-chheh lāi-té ê chi̍t-ê lē. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, ū hoat âng-kng ê chúi-sò͘ hoat-siā-seng-hûn, nâ-kng ê thô͘-hún hoán-siā seng-hûn, lóng thô͘-hún ê o͘-àm khip-siu seng-hûn, kah ùi chit-kóa bu̍t-chit siⁿ–chhut-lâi ê hêng-chhiⁿ. Ùi chit-ê cha̍t-ba̍t ê khì-thé siⁿ–chhut-lâi ê thâu chi̍t-lia̍p tōa chit-liōng hêng-chhiⁿ, ē hoat-chhut ko-lêng-kng kah hêng-chhiⁿ-hong, chhim-sit siⁿ in ê só͘-chāi, kā kái-thé, mā ē tiau chhut chi̍t-kóa mi̍h-kiāⁿ lâi. Sòa-lo̍h-lâi i ē po̍k-chà. Po̍k–chhut-lâi ê kiat-kó sī súi koh ho̍k-cha̍p. Kúi-nā chheng bān nî liáu-āu,thô͘-hún ē bô-khì,khì-thé mā ē poe-liáu-liáu,chhun chi̍t-ê khai-hòng chheⁿ thoân tī-hia.

[KIP] NGC 6559 lāi-té ê hîng-tshinn, thôo-hún, kah sing-hûn

Hîng-tshinn hîng-sîng ê sî-tsūn sī tsiok luān–ê. Hîng-tshinn hîng-sîng khu NGC 6559 tio̍h-sī kàu-kho-tsheh lāi-té ê tsi̍t-ê lē. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té, ū huat âng-kng ê tsuí-sòo huat-siā-sing-hûn, nâ-kng ê thôo-hún huán-siā sing-hûn, lóng thôo-hún ê oo-àm khip-siu sing-hûn, kah uì tsit-kuá bu̍t-tsit sinn–tshut-lâi ê hîng-tshinn. Uì tsit-ê tsa̍t-ba̍t ê khì-thé sinn–tshut-lâi ê thâu tsi̍t-lia̍p tuā tsit-liōng hîng-tshinn, ē huat-tshut ko-lîng-kng kah hîng-tshinn-hong, tshim-sit sinn in ê sóo-tsāi, kā kái-thé, mā ē tiau tshut tsi̍t-kuá mi̍h-kiānn lâi. Suà-lo̍h-lâi i ē po̍k-tsà. Po̍k–tshut-lâi ê kiat-kó sī suí koh ho̍k-tsa̍p. Kuí-nā tshing bān nî liáu-āu,thôo-hún ē bô-khì,khì-thé mā ē pue-liáu-liáu,tshun tsi̍t-ê khai-hòng tshenn thuân tī-hia.

[English] Stars, Dust and Nebula in NGC 6559

When stars form, pandemonium reigns. A textbook case is the star forming region NGC 6559. Visible in the featured image are red glowing emission nebulas of hydrogen, blue reflection nebulas of dust, dark absorption nebulas of dust, and the stars that formed from them. The first massive stars formed from the dense gas will emit energetic light and winds that erode, fragment, and sculpt their birthplace. And then they explode. The resulting morass can be as beautiful as it is complex. After tens of millions of years, the dust boils away, the gas gets swept away, and all that is left is a bare open cluster of stars.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
  • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
  • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
  • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
  • 【吸收星雲】khip-siu-seng-hûn/khip-siu-sing-hûn/吸收星雲/absorption nebula
  • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
  • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open cluster

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:欲爆炸 ê 天星 船底座 η 明仔載 ê 圖:活跳太陽 ê 太陽烏子