Stickney 隕石坑

Page(/daily/2023/07/20230708.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Stickney 隕石坑

Stickney 隕石坑是火衛一 Phobos 頂懸上大 ê 隕石坑,是用 數學家 Chloe Angeline Stickney Hall,嘛是天文學家 Asaph Hall in 某 ê 名 kā 號–ê。 Asaph Hall tī 1877 年 ê 時陣,發現 火星 ê 兩粒衛星。 Stickney 隕石坑 ê 直徑超過 9 公里,差不多是 火衛一 Phobos 直徑 ê 一半。 會攏出遮爾大隕石坑–ê,應該嘛差不多會 kā 這粒細粒衛星攏甲欲散去。 這張 Stickney 隕石坑 kah 伊四箍圍仔 ê 加強色彩影像,是 火星偵察軌道衛星 tī 2008 年 3 月 ùi 火衛一 Phobos 附近 6000 公里遠 ê 所在,用 HiRISE kha-mé-lah 翕–ê。 火衛一 Phobos 就敢若小行星 仝款,伊 ê 表面重力是比地球重力 ê 1/1000 閣較細。 毋過伊表面一逝一逝 ê 痕跡暗示講,較散 ê 物質會沓沓仔落到隕石坑內底。 隕石坑附近 ê 藍光區,可能是較新 ê 表面。 是講隕石坑表面彼寡奇怪 ê 溝仔是按怎生出來–ê,實在是足神祕–ê。 有可能 kah 近火衛軌道 受著 ê 潮汐力,嘛有可能 kah 隕石坑形成 ê 相挵有關。

[POJ] Stickney ún-se̍k-kheⁿ

Stickney ún-se̍k-kheⁿ sī hóe-ūi-it Phobos téng-koân siōng-tōa ê ún-se̍k-kheⁿ, sī iōng sò͘-ha̍k-ka Chloe Angeline Stickney Hall, mā sī thian-bûn ha̍k-ka Asaph Hall in bó͘ ê miâ kā hō–ê. Asaph Hall tī 1877 nî ê sî-chūn, hoat-hiān Hóe-chheⁿ ê nn̄g-lia̍p ūi-chheⁿ. Stickney ún-se̍k-kheⁿ ê ti̍t-kèng chhiau-kòe 9 kong-lí, chha-put-to sī hóe-ūi-it Phobos ti̍t-kèng ê chi̍t-pòaⁿ. Ē lóng chhut chiah-nī tōa ún-se̍k-kheⁿ–ê, èng-kai mā chha-put-to ē kā chit-lia̍p sè-lia̍p ūi-chheⁿ lóng kah beh sòaⁿ khì. Chit-tiuⁿ Stickney ún-se̍k-kheⁿ kah i sì-kho͘-ûi-á ê ka-kiông sek-chhái iáⁿ-siōng, sī Hóe-chheⁿ cheng-chhat kúi-tō ūi-chheⁿ tī 2008 nî 3 goe̍h ùi hóe-ūi-it Phobos hù-kīn 6000 kong-lí hn̄g ê só͘-chāi, iōng HiRISE kha-mé-lah hip–ê. Hóe-ūi-it Phobos tō káⁿ-ná sió-kiâⁿ-chheⁿ kāng-khoán, i ê piáu-bīn tiōng-le̍k sī pí Tē-kiû tiōng-le̍k ê 1/1000 koh-khah sè. M̄-koh i piáu-bīn chi̍t-chōa chi̍t-chōa ê hûn-jiah àm-sī kóng, khah sòaⁿ ê bu̍t-chit ē tau̍h-tau̍h-á lak kàu ún-se̍k-kheⁿ lāi-té. Ún-se̍k-kheⁿ hù-kīn ê nâ-kng-khu, khó-lêng sī khah sin ê piáu-bīn. Sī-kóng ún-se̍k-kheⁿ piáu-bīn hit-kóa kî-koài ê kau-á sī án-chóaⁿ seⁿ–chhut-lâi–ê, si̍t-chāi sī chiok sîn-pì–ê. Ū khó-lêng kah kīn-hóe-ūi kúi-tō siū–tio̍h–ê tiau-se̍k, mā ū khó-lêng kah ún-se̍k-kheⁿ hêng-sêng ê sio-lòng iú-koan.

[KIP] Stickney ún-si̍k-khenn

Stickney ún-si̍k-khenn sī hué-uī-it Phobos tíng-kuân siōng-tuā ê ún-si̍k-khenn, sī iōng sòo-ha̍k-ka Chloe Angeline Stickney Hall, mā sī thian-bûn ha̍k-ka Asaph Hall in bóo ê miâ kā hō–ê. Asaph Hall tī 1877 nî ê sî-tsūn, huat-hiān Hué-tshenn ê nn̄g-lia̍p uī-tshenn. Stickney ún-si̍k-khenn ê ti̍t-kìng tshiau-kuè 9 kong-lí, tsha-put-to sī hué-uī-it Phobos ti̍t-kìng ê tsi̍t-puànn. Ē lóng tshut tsiah-nī tuā ún-si̍k-khenn–ê, ìng-kai mā tsha-put-to ē kā tsit-lia̍p sè-lia̍p uī-tshenn lóng kah beh suànn khì. Tsit-tiunn Stickney ún-si̍k-khenn kah i sì-khoo-uî-á ê ka-kiông sik-tshái iánn-siōng, sī Hué-tshenn tsing-tshat kuí-tō uī-tshenn tī 2008 nî 3 gue̍h uì hué-uī-it Phobos hù-kīn 6000 kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi, iōng HiRISE kha-mé-lah hip–ê. Hué-uī-it Phobos tō kánn-ná sió-kiânn-tshenn kāng-khuán, i ê piáu-bīn tiōng-li̍k sī pí Tē-kiû tiōng-li̍k ê 1/1000 koh-khah sè. M̄-koh i piáu-bīn tsi̍t-tsuā tsi̍t-tsuā ê hûn-jiah àm-sī kóng, khah suànn ê bu̍t-tsit ē ta̍uh-ta̍uh-á lak kàu ún-si̍k-khenn lāi-té. Ún-si̍k-khenn hù-kīn ê nâ-kng-khu, khó-lîng sī khah sin ê piáu-bīn. Sī-kóng ún-si̍k-khenn piáu-bīn hit-kuá kî-kuài ê kau-á sī án-tsuánn senn–tshut-lâi–ê, si̍t-tsāi sī tsiok sîn-pì–ê. Ū khó-lîng kah kīn-hué-uī kuí-tō siū–tio̍h–ê tiau-si̍k, mā ū khó-lîng kah ún-si̍k-khenn hîng-sîng ê sio-lòng iú-kuan.

[English] Stickney Crater

Stickney Crater, the largest crater on the martian moon Phobos, is named for Chloe Angeline Stickney Hall, mathematician and wife of astronomer Asaph Hall. Asaph Hall discovered both the Red Planet’s moons in 1877. Over 9 kilometers across, Stickney is nearly half the diameter of Phobos itself, so large that the impact that blasted out the crater likely came close to shattering the tiny moon. This enhanced-color image of Stickney and surroundings was recorded by the HiRISE camera onboard the Mars Reconnaissance Orbiter as it passed within some six thousand kilometers of Phobos in March of 2008. Even though the surface gravity of asteroid-like Phobos is less than 1/1000th Earth’s gravity, streaks suggest loose material slid down inside the crater walls over time. Light bluish regions near the crater’s rim could indicate a relatively freshly exposed surface. The origin of the curious grooves along the surface is mysterious but may be related to tidal stresses experienced by close-orbiting Phobos or the crater-forming impact itself.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater
  • 【火星】Hóe-chheⁿ/Hué-tshenn/火星/Mars
  • 【火衛一 Phobos】Hóe-ūi-it Phobos/Hué-uī-it Phobos/火衛一 Phobos/Phobos
  • 【火星偵察軌道衛星】Hóe-chheⁿ cheng-chhat kúi-tō ūi-chheⁿ/Hué-tshenn tsing-tshat kuí-tō uī-tshenn/火星偵察軌道衛星/the Mars Reconnaissance Orbiter

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:英仙座 內底 ê 雙星團 明仔載 ê 圖:欲爆炸 ê 天星 船底座 η