Messier 24:人馬座星雲

Page(/daily/2023/06/20230628)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 24:人馬座星雲

Kah Charles Messier 做 ê 彼个有名 ê 深空星表內底 大部份 ê 天體無仝M24 毋是一个足光 ê 星系,星團,抑是星雲。 伊是 tī 附近閘光 ê 星際雲之間 ê 閬縫內底,ùi 這縫咱會當看著 tī 銀河系人馬座捲螺仔手骨內 ê 恆星。 你若是用雙筒千里鏡抑是細台天文望遠鏡 看 tùi 這个閬縫,你就會當迵過這个超過 300 光年闊 ê 宇宙窗仔門,看著地球外 1 萬光年遠以上 ê 恆星。 M24 有當時仔嘛叫做 小人馬座星雲,這个華麗 ê 星場 內底攏是足光 ê 恆星。 人馬座 ê 範圍差不多有 3 度闊,差不多會使排 6 粒月娘 tī 遐。 這个望遠鏡視野包括 中心附近 ê 烏暗標記 B92 kah B93,閣有銀河中心方向 ê 其他塗粉雲 kah 發光 ê 星雲。

[POJ] Messier 24: Jîn-má-chō seng-hûn

Kah Charles Messier chò–ê hit-ê ū-miâ chhim-khang seng-pió lāi-té tōa-pō͘-hūn ê thian-thé bô-kâng, Ḿ4 m̄-sī chi̍t-ê chiok kng ê seng-hē, seng-thoân, ia̍h-sī seng-hûn. I sī tī hù-kīn cha̍h-kng ê seng-chè-hûn chi-kan ê làng-phāng lāi-té, ùi chit-phāng lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h tī gîn-hô-hē Jîn-má-chō kńg-lê-á chhiú-kut lāi ê hêng-chhiⁿ. Lí nā-sī iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ ia̍h-sī sè-tâi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ tùi chit-ê làng-phāng, lí tō ē-tàng thàng-kòe chit-ê chhiau-kòe 300 kng-nî khoah ê ú-tiū thang-á-mn̂g, khòaⁿ-tio̍h Tē-kiû gōa 1 bān kng-nî hn̄g í-siōng ê hêng-chhiⁿ. Ḿ4 ū-tang-sî-á mā kiò-chò Sió Jîn-má-chō seng-hûn, chit-ê hôa-lē ê seng-tiûⁿ lāi-té lóng sī chiok kng ê hêng-chhiⁿ. Jîn-má-chō ê hoān-ûi chha-put-to ū 3 tō͘ khoah, chha-put-to ē-sái pâi 6 lia̍p goe̍h-niû tī hia. Chit-ê bōng-oán-kiàⁿ sī-iá pau-koat tiong-sim hù-kīn ê o͘-àm piau-kì B92 kah B93, koh-ū gîn-hô tiong-sim hong-hiòng ê kî-thaⁿ thô͘-hún hûn kah hoat-kng ê seng-hûn.

[KIP] Messier 24: Jîn-má-tsō sing-hûn

Kah Charles Messier tsò–ê hit-ê ū-miâ tshim-khang sing-pió lāi-té tuā-pōo-hūn ê thian-thé bô-kâng, M24 m̄-sī tsi̍t-ê tsiok kng ê sing-hē, sing-thuân, ia̍h-sī sing-hûn. I sī tī hù-kīn tsa̍h-kng ê sing-tsè-hûn tsi-kan ê làng-phāng lāi-té, uì tsit-phāng lán ē-tàng khuànn-tio̍h tī gîn-hô-hē Jîn-má-tsō kńg-lê-á tshiú-kut lāi ê hîng-tshinn. Lí nā-sī iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn ia̍h-sī sè-tâi thian-bûn bōng-uán-kiànn khuànn tuì tsit-ê làng-phāng, lí tō ē-tàng thàng-kuè tsit-ê tshiau-kuè 300 kng-nî khuah ê ú-tiū thang-á-mn̂g, khuànn-tio̍h Tē-kiû guā 1 bān kng-nî hn̄g í-siōng ê hîng-tshinn. M24 ū-tang-sî-á mā kiò-tsò Sió Jîn-má-tsō sing-hûn, tsit-ê huâ-lē ê sing-tiûnn lāi-té lóng sī tsiok kng ê hîng-tshinn. Jîn-má-tsō ê hoān-ûi tsha-put-to ū 3 tōo khuah, tsha-put-to ē-sái pâi 6 lia̍p gue̍h-niû tī hia. Tsit-ê bōng-uán-kiànn sī-iá pau-kuat tiong-sim hù-kīn ê oo-àm piau-kì B92 kah B93, koh-ū gîn-hô tiong-sim hong-hiòng ê kî-thann thôo-hún hûn kah huat-kng ê sing-hûn.

[English] Messier 24: Sagittarius Star Cloud

Unlike most entries in Charles Messier’s famous catalog of deep sky objects, M24 is not a bright galaxy, star cluster, or nebula. It’s a gap in nearby, obscuring interstellar dust clouds that allows a view of the distant stars in the Sagittarius spiral arm of our Milky Way galaxy. Direct your gaze through this gap with binoculars or small telescope and you are looking through a window over 300 light-years wide at stars some 10,000 light-years or more from Earth. Sometimes called the Small Sagittarius Star Cloud, M24’s luminous stars fill this gorgeous starscape. Covering over 3 degrees or the width of 6 full moons in the constellation Sagittarius, the telescopic field of view includes dark markings B92 and B93 near center, along with other clouds of dust and glowing nebulae toward the center of the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【人馬座星雲】Jîn-má-chō seng-hûn/Jîn-má-tsō sing-hûn/人馬座星雲/Sagittarius Star Cloud
 • 【塗粉雲】thô͘-hún-hûn/thôo-hún-hûn/灰塵雲/dust clouds
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/the Milky Way galaxy
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒千里鏡/binoculars
 • 【天文望遠鏡】thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ/thian-bûn bōng-uán-kiànn/天文望遠鏡/telescope
 • 【人馬座捲螺仔手骨】Jîn-má-chō kńg-lê-á chhiú-kut/Jîn-má-tsō kńg-lê-á tshiú-kut/人馬座旋臂/the Sagittarius spiral arm
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/starscape
 • 【小人馬座星雲】Sió Jîn-má-chō seng-hûn/Sió Jîn-má-tsō sing-hûn/小人馬座星雲/the Small Sagittarius Star Cloud
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebulae

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:MAVEN 翕--ê 火星紫外光影像 明仔載 ê 圖:Ùi 重力宇宙來 ê 的信息