MAVEN 翕--ê 火星紫外光影像

Page(/daily/2023/06/20230627)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] MAVEN 翕–ê 火星紫外光影像

這 2 張火星全球影像 是 紫外光波段翕 ê,是超過人類目睭看會著 ê 光譜範圍。 倒爿彼張相片 kah 正爿彼張相片,分別是 MAVEN 太空船 用 紫外光影像光譜儀 tī 2022 年 7 月 kah 2023 年 1 月 ê 時陣翕–ê。 相片有目睭看袂著 ê 3 段紫外光波段,包括紅色、青色、kah 藍色。 咖啡色 kah 青色是用來表示這粒 紅色行星 ê 表面特徵。 雲霧是白色 kah 藍色,毋過懸海拔 ê 臭氧層是足媠 ê 茄仔色。 倒爿彼粒火星,下底足白 ê 部份是南極 ê 冰帽仔,毋過 tī 南半球 熱天 ê 時陣會變閣較細頂。 正爿彼粒火星,頂懸北半球 ê 極區,是藏 tī 雲 kah 大氣臭氧層下底。 火星大氣佮揮發物演化任務太空船 MAVEN ùi 2014 年就開始 leh 探索火星薄薄 ê 頂層大氣、電離層,閣有伊 kah 太陽、太陽風是按怎產生交互作用–ê。

[POJ] MAVEN hip–ê Hóe-chheⁿ Chí-gōa-kng Iáⁿ-siōng

Che 2 tiuⁿ Hóe-chheⁿ choân-kiû iáⁿ-siōng sī chí-gōa-kng pho-tōaⁿ hip–ê, sī chhiau-kòe jîn-lūi ba̍k-chiu khòaⁿ-ē-tio̍h ê kng-phó͘ hoān-ûi. Tò-pêng hit-tiuⁿ siòng-phìⁿ kah chiàⁿ-pêng hit tiuⁿ siòng-phìⁿ, hun-pia̍t sī MAVEN thài-khong-chûn iōng Chí-gōa-kng Iáⁿ-siōng Kng-phó͘-gî tī 2022 nî 7 goe̍h kah 2023 nî 1 goe̍h ê sî-chūn hip–ê. Siòng-phìⁿ ū ba̍k-chiu khòaⁿ bē-tio̍h ê 3 tōaⁿ chí-gōa-kng pho-tōaⁿ, pau-koat âng-sek, chheⁿ-sek, kah nâ-sek. Ka-pi-sek kah chheⁿ-sek sī iōng-lâi piáu-sī chit-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chheⁿ ê piáu-bīn te̍k-teng. Hûn-bū sī pe̍h-sek kah nâ-sek, m̄-koh koân hái-poa̍t ê chhàu-iông-chân sī chiok súi ê kiô-á-sek. Tò-pêng hit-lia̍p Hóe-chheⁿ, ē-té chiok pe̍h ê pō͘-hūn sī lâm-ke̍k ê peng-bō-á, m̄-koh tī lâm-pòaⁿ-kiû joa̍h-thiⁿ ê sî-chūn ē piàn koh-khah sè téng. Chiàⁿ-pêng hit-lia̍p Hóe-chheⁿ, téng-koân pak-pòaⁿ-kiû ê ke̍k-khu, sī chhàng tī hûn kah tāi-khì chhàu-iông-chân ē-té. Hóe-chheⁿ Tâi-khì kah Hui-hoat-bu̍t Ián-hòa-jīm-bū thài-khong-chûn MAVEN ùi 2014 nî tō khai-sí leh thàm-soh Hóe-chheⁿ po̍h-po̍h ê téng-chân tāi-khì, tiān-lī-chân, koh-ū i kah thài-iông, thài-iông-hong sī-án-chóaⁿ sán-seng kau-hō͘-chok-ēng–ê.

[KIP] MAVEN hip–ê Hué-tshenn Tsí-guā-kng Iánn-siōng

Tse 2 tiunn Hué-tshenn tsuân-kiû iánn-siōng sī tsí-guā-kng pho-tuānn hip–ê, sī tshiau-kuè jîn-luī ba̍k-tsiu khuànn-ē-tio̍h ê kng-phóo huān-uî. Tò-pîng hit-tiunn siòng-phìnn kah tsiànn-pîng hit tiunn siòng-phìnn, hun-pia̍t sī MAVEN thài-khong-tsûn iōng Tsí-guā-kng Iánn-siōng Kng-phóo-gî tī 2022 nî 7 gue̍h kah 2023 nî 1 gue̍h ê sî-tsūn hip–ê. Siòng-phìnn ū ba̍k-tsiu khuànn bē-tio̍h ê 3 tuānn tsí-guā-kng pho-tuānn, pau-kuat âng-sik, tshenn-sik, kah nâ-sik. Ka-pi-sik kah tshenn-sik sī iōng-lâi piáu-sī tsit-lia̍p âng-sik kîann-tshenn ê piáu-bīn ti̍k-ting. Hûn-bū sī pe̍h-sik kah nâ-sik, m̄-koh kuân hái-pua̍t ê tshàu-iông-tsân sī tsiok suí ê kiô-á-sik. Tò-pîng hit-lia̍p Hué-tshenn, ē-té tsiok pe̍h ê pōo-hūn sī lâm-ki̍k ê ping-bō-á, m̄-koh tī lâm-puànn-kiû jua̍h-thinn ê sî-tsūn ē piàn koh-khah sè tíng. Tsiànn-pîng hit-lia̍p Hué-tshenn, tíng-kuân pak-puànn-kiû ê ki̍k-khu, sī tshàng tī hûn kah tāi-khì tshàu-iông-tsân ē-té. Hué-tshenn Tâi-khì kah Hui-huat-bu̍t Ián-huà-jīm-bū thài-khong-tsûn MAVEN uì 2014 nî tō khai-sí leh thàm-soh Hué-tshenn po̍h-po̍h ê tíng-tsân tāi-khì, tiān-lī-tsân, koh-ū i kah thài-iông, thài-iông-hong sī-án-tsuánn sán-sing kau-hōo-tsok-īng–ê.

[English] MAVEN’s Ultraviolet Mars

These two global views of Mars were captured at ultraviolet wavelengths, beyond the spectrum visible to human eyes. Recorded by the MAVEN spacecraft’s Imaging Ultraviolet Spectrograph instrument in July 2022 (left) and January 2023, three otherwise invisible ultraviolet bands are mapped into red, green, and blue colors. That color scheme presents the Red planet’s surface features in shades of tan and green. Haze and clouds appear white or blue, while high altitude ozone takes on a dramatic purple hue. On the left Mars’ south polar ice cap is in brilliant white at the bottom, but shrinking during the southern hemisphere’s summer season. On the right the northern hemisphere’s polar region is seen shrouded in clouds and atmospheric ozone. Known to some as the Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN spacecraft, MAVEN has been exploring Mars’ tenuous upper atmosphere, ionosphere, and its interactions with the Sun and solar wind since 2014.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【MAVEN 太空船】MAVEN thài-khong-chûn/MAVEN thài-khong-tsûn/MAVEN 太空船/MAVEN spacecraft
 • 【火星大氣佮揮發物演化任務】Hóe-chheⁿ Tāi-khì kah Hui-hoat-bu̍t Ián-hòa-jīm-bū/Hué-tshenn Tāi-khì kah Hui-huat-bu̍t Ián-huà-jīm-bū/火星大氣與揮發物演化任務/the Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN spacecraft (MAVEN)
 • 【火星】Hóe-chheⁿ/Hué-tshenn/火星/Mars
 • 【紫外光】chí-gōa-kng/tsí-guā-kng/紫外光/ultraviolet
 • 【光譜儀】kng-phó͘-gî/kng-phóo-gî/光譜儀/spectrograph
 • 【紫外光影像光譜儀】Chí-gōa-kng Iáⁿ-siōng Kng-phó͘-gî/Tsí-guā-kng Iánn-siōng Kng-phóo-gî/紫外光成像光譜儀/Imaging Ultraviolet Spectrograph
 • 【臭氧層】chhàu-iông-chân/tshàu-iông-tsân/臭氧層/ozone
 • 【南極】lâm-ke̍k/lâm-ki̍k/南極/south polar
 • 【冰帽仔】peng-bō-á/ping-bō-á/冰帽/ice cap
 • 【南半球】lâm-pòaⁿ-kiû/lâm-puànn-kiû/南半球/southern hemisphere
 • 【北半球】pak-pòaⁿ-kiû/pak-puànn-kiû/北半球/northern hemisphere
 • 【懸海拔】koân hái-poa̍t/kuân hái-pua̍t/高海拔/high altitude
 • 【電離層】tiān-lī-chân/tiān-lī-tsân/電離層/ionosphere
 • 【太陽風】thài-iông-hong/thài-iông-hong/太陽風/solar wind
 • 【頂層大氣】téng-chân tāi-khì/tíng-tsân tāi-khì/高層大氣/upper atmosphere
 • 【極區】ke̍k-khu/ki̍k-khu/極區/polar region

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:聖母峰 天頂 ê 金星帶 明仔載 ê 圖:Messier 24:人馬座星雲