Baltic 海上 ê 日出 到 日落

Page(/daily/2023/06/20230616.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Baltic 海上 ê 日出 到 日落

這个景色是 ùi 瑞典海邊 看著 ê Baltic 海,毋過是 kā 一暗內底無仝時間 ê 影像,照時間順序櫼 tī 一張相片內底。 Ùi 日出 到 日落,月光 就照 tī 這个有創意 ê 海洋 kah 天頂。 隨無去 ê 雲、一直 tī 遐 ê 天星、leh 跳舞 ê 北極光,in ê 跤跡,攏留 tī 地球天頂。 為著欲翕出這張縮時攝影影像,影片 tī 差不多月圓彼工,當地時間 暗時 7:04 到 透早 6:35 ê 時間內,攏總翕著 3296 張 ê 影格。 相片 ê 時間變化 是 ùi 倒爿 到 正爿,逐柱像素是 ùi 彼 3296 張影格 揣著對應 ê 部位鬥去 lih,最後合成做這張 3296 像數 闊 ê 數位影像。

[POJ] Baltic Hái siōng ê Ji̍t-chhut kàu Ji̍t-lo̍h

Chit-ê kéng-sek sī ùi Sūi-tián hái-piⁿ khòaⁿ–tio̍h ê Baltic hái, m̄-koh sī kā chi̍t-àm lāi-té bô-kâng sî-kan ê iáⁿ-siōng, chiàu sî-kan sūn-sī chiⁿ tī chi̍t-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té. Ùi ji̍t-chhut kàu ji̍t-lo̍h, goe̍h-kng tō chiàu tī chit-ê ū chhòng-ì ê hái-iûⁿ kah thiⁿ-téng. Sûi bô-khì ê hûn, it-ti̍t tī hia ê thiⁿ-chheⁿ, leh thiàu-bú ê pak-ke̍k-kng, in ê kha-jiah, lóng lâu tī Tē-kiû thiⁿ-téng. Ūi tio̍h beh hip chhut chit-tiuⁿ sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-siōng, iáⁿ-phìⁿ tī chha-put-to goe̍h-îⁿ hit-kang, tong-tē sî-kan àm-sî 7:04 kàu thàu-chá 6:35 ê sî-kan lāi, lóng-chóng hip-tio̍h 3296 tiuⁿ ê iáⁿ keh. Siòng-phìⁿ ê sî-kan piàn-hòa sī ùi tò-pêng kàu chiàⁿ-pêng, ta̍k-thiāu siōng-sò͘ sī ùi hit 3296 tiuⁿ iáⁿ-keh chhōe-tio̍h tùi-èng ê pō͘-ūi tàu–khì-lih, chòe-āu ha̍p-sêng chò chit-tiuⁿ 3296 siōng-sò͘ khoah ê sò͘-ūi iáⁿ-siōng.

[KIP] Baltic Hái siōng ê Ji̍t-tshut kàu Ji̍t-lo̍h

Tsit-ê kíng-sik sī uì Suī-tián hái-pinn khuànn–tio̍h ê Baltic hái, m̄-koh sī kā tsi̍t-àm lāi-té bô-kâng sî-kan ê iánn-siōng, tsiàu sî-kan sūn-sī tsinn tī tsi̍t-tiunn siòng-phìnn lāi-té. Uì ji̍t-tshut kàu ji̍t-lo̍h, gue̍h-kng tō tsiàu tī tsit-ê ū tshòng-ì ê hái-iûnn kah thinn-tíng. Suî bô-khì ê hûn, it-ti̍t tī hia ê thinn-tshenn, leh thiàu-bú ê pak-ki̍k-kng, in ê kha-jiah, lóng lâu tī Tē-kiû thinn-tíng. Uī tio̍h beh hip tshut tsit-tiunn sok-sî-liap-iánn iánn-siōng, iánn-phìnn tī tsha-put-to gue̍h-înn hit-kang, tong-tē sî-kan àm-sî 7:04 kàu thàu-tsá 6:35 ê sî-kan lāi, lóng-tsóng hip-tio̍h 3296 tiunn ê iánn keh. Siòng-phìnn ê sî-kan piàn-huà sī uì tò-pîng kàu tsiànn-pîng, ta̍k-thiāu siōng-sòo sī uì hit 3296 tiunn iánn-keh tshuē-tio̍h tuì-ìng ê pōo-uī tàu–khì-lih, tsuè-āu ha̍p-sîng tsò tsit-tiunn 3296 siōng-sòo khuah ê sòo-uī iánn-siōng.

[English] Sunset to Sunrise over the Baltic Sea

This serene view from the coast of Sweden looks across the Baltic sea and compresses time, presenting the passage of one night in a single photograph. From sunset to sunrise, moonlight illuminates the creative sea and skyscape. Fleeting clouds, fixed stars, and flowing northern lights leave their traces in planet Earth’s sky. To construct the timelapse image, 3296 video frames were recorded on the night of a nearly full moon between 7:04pm and 6:35am local time. As time progresses from left to right, a single column of pixels was taken from the corresponding individual frame and combined in sequence into a single digital image 3296 pixels wide.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Baltic 海】Bal 影像來源 kah 版權:Bernd Pröschold (TWAN) tic Hái/Baltic Hái/波羅的海/the Baltic sea
  • 【北極光】pak-ke̍k-kng/pak-ki̍k-kng/北極光/northern lights
  • 【月圓】goe̍h-îⁿ/gue̍h-înn/滿月/full Moon
  • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/timelapse
  • 【像素】siōng-sò͘/siōng-sòo/像素/pixel
  • 【柱】thiāu/thiāu/行/column

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M15:實密 ê 球形星團 明仔載 ê 圖:地球 ê 暗暝 II