M94:雙環星系

Page(/daily/2023/06/20230607)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M94:雙環星系

大部份 ê 星系攏無 恆星 kah 氣體組成 ê 環,是按怎 M94 有兩个? 咱先來看,捲螺仔星系 M94 有一个內底環,是新形成 ê 恆星踅 tī 星系核 外沿 ê 結構。 這予這个星系毋但 看起來足特別–ê,嘛 tī 內部發出足強 ê 光。 針對伊 ê 起源,有一个主要 ê 假說是講,是 踅 M94 ê 星系棍仔,造成內底環 ê 恆星 形成 大爆發。 星系棍仔 是搝長 ê 結構,主要 ê 成份是恆星。 觀測結果 閣有看著另外一个環,外部環,伊較暗,色嘛無仝,無合起來,嘛較複雜。 外部環是按怎形成–ê,到今猶毋知。 相片 內底 ê M94 有 4 萬 5000 光年 大,就 tī 1500 萬光年遠 ê 所在。 咱會當用 細台天文望遠鏡 tī 獵犬 ê 星座獵犬座)ê 方向揣著伊。

[POJ] M94: Siang-khoân-seng-hē

Tōa-pō͘-hūn ê seng-hē lóng bô hêng-chhiⁿ kah khì-thé cho͘-sêng ê khoân, sī-án-chóaⁿ M94 ū nn̄g-ê? Lán seng lâi-khòaⁿ, kńg-lê-á seng-hē M94 ū chi̍t-ê lāi-té-khoân, sī sin hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ se̍h tī seng-hē-he̍k gōa-iân ê kiat-kò͘. Che hō͘ chit-ê seng-hē m̄-nā khòaⁿ–khí-lâi chiok te̍k-pia̍t–ê, mā tī lōe-pō͘ hoat-chhut chiok kiông ê kng. Chiam-tùi i ê khí-goân, ū chi̍t-ê chú-iàu ê ká-soat sī-kóng, sī se̍h M94 ê seng-hē-kùn-á, chō-sêng lāi-té-khoân ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng tōa po̍k-hoat. Seng-hē-kùn-á sī giú-tn̂g ê kiat-kò͘, chú-iàu ê sêng-hūn sī hêng-chhiⁿ. Koan-chhek kiat-kó koh-ū khòaⁿ-tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê khoân, gōa-pō͘-khoân, i khah àm, sek mā bô-kâng, bô ha̍p–khí-lâi, mā khah ho̍k-cha̍p. Gōa-pō͘-khoân sī-án-nóa hêng-sêng–ê, kàu-taⁿ iáu m̄-chai. Siòng-phìⁿ lāi-té ê M94 ū 4 bān 5000 kng-nî tōa, to̍h tī 1500 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Lán ē-tàng iōng sè-tâi thian-bûn-bōng-oán-kiàⁿ tī la̍h-khián ê seng-chō (La̍h-khián-chō) ê hong-hiòng chhōe-tio̍h.

[KIP] M94: Siang-khuân-sing-hē

Tuā-pōo-hūn ê sing-hē lóng bô hîng-tshinn kah khì-thé tsoo-sîng ê khuân, sī-án-tsuánn M94 ū nn̄g-ê? Lán sing lâi-khuànn, kńg-lê-á sing-hē M94 ū tsi̍t-ê lāi-té-khuân, sī sin hîng-sîng ê hîng-tshinn se̍h tī sing-hē-hi̍k guā-iân ê kiat-kòo. Tse hōo tsit-ê sing-hē m̄-nā khuànn–khí-lâi tsiok ti̍k-pia̍t–ê, mā tī luē-pōo huat-tshut tsiok kiông ê kng. Tsiam-tuì i ê khí-guân, ū tsi̍t-ê tsú-iàu ê ká-suat sī-kóng, sī se̍h M94 ê sing-hē-kùn-á, tsō-sîng lāi-té-khuân ê hîng-tshinn hîng-sîng tuā po̍k-huat. Sing-hē-kùn-á sī giú-tn̂g ê kiat-kòo, tsú-iàu ê sîng-hūn sī hîng-tshinn. Kuan-tshik kiat-kó koh-ū khuànn-tio̍h līng-guā tsi̍t-ê khuân, guā-pōo-khuân, i khah àm, sik mā bô-kâng, bô ha̍p–khí-lâi, mā khah ho̍k-tsa̍p. Guā-pōo-khuân sī-án-nuá hîng-sîng–ê, kàu-tann iáu m̄-tsai. Siòng-phìnn lāi-té ê M94 ū 4 bān 5000 kng-nî tuā, to̍h tī 1500 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Lán ē-tàng iōng sè-tâi thian-bûn-bōng-uán-kiànn tī la̍h-khián ê sing-tsō (La̍h-khián-tsō) ê hong-hiòng tshuē-tio̍h.

[English] M94: A Double Ring Galaxy

Most galaxies don’t have any rings of stars and gas – why does M94 have two? First, spiral galaxy M94 has an inner ring of newly formed stars surrounding its nucleus, giving it not only an unusual appearance but also a strong interior glow. A leading origin hypothesis holds that an elongated knot of stars known as a bar rotates in M94 and has generated a burst of star formation in this inner ring. Observations have also revealed another ring, an outer ring, one that is more faint, different in color, not closed, and relatively complex. What caused this outer ring is currently unknown. M94, pictured here, spans about 45,000 light years in total, lies about 15 million light years away, and can be seen with a small telescope toward the constellation of the Hunting Dogs (Canes Venatici).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【雙環星系】Siang-khoân-seng-hē/Siang-khuân-sing-hē/雙環星系/Double Ring Galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【星系棍仔】seng-hē-kùn-á/sing-hē-kùn-á/棒狀結構/bar
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【內底環】lōe-pō͘-khoân/luē-pōo-khuân/內環/inner ring
 • 【外部環】gōa-pō͘-khoân/guā-pōo-khuân/外環/outer ring
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic nucleus
 • 【天文望遠鏡】thian-bûn-bōng-oán-kiàⁿ/thian-bûn-bōng-uán-kiànn/天文望遠鏡/telescop

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:恆星 kā 行星 食掉 明仔載 ê 圖:象管星雲 kah 宇宙車隊