冥衛一 Charon:冥王星 ê 衛星

Page(/daily/2023/06/20230603.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 冥衛一 Charon:冥王星 ê 衛星

這張懸解析度景色,是北極區內底一个烏暗 koh 神祕 ê 所在,有一寡人 kā 叫做 Mordor Macula。 冥衛一 Charon 是 冥王星上大粒 ê 衛星,這張 Charon ê 肖像 是新視野號太空船 tī 2015 年 7 月 14 ê 時陣飛到 Charon 上倚彼陣翕–ê。 處理過 ê 藍色、紅色、紅外線組合資料,是欲加強色彩 kah 追蹤 Charon 表面特性 ê 變化。 資料 ê 解析度差不多是 2.9 公里。 這張 hŏng 讚嘆 ê Charon 影像是面對冥王星彼半球。 相片有照著一條足清楚 ê 溝仔,是 踅 Charon 一輾 ê 斷層 kah 山谷,看起來敢若欲 kā 南半球 較平 ê 平原 kah 北半球 多變 ê 地形 分做兩爿。 Charon ê 直徑是 1214 公里。 這差不多是地球寸尺 ê 1/10,毋過是 冥王星 直徑 ê 一半大,所以伊就變做是太陽系內底,相對行星來講,上大粒 ê 衛星。 是講,tī 倒爿頂懸彼張解析度無啥好 ê 望遠鏡負片插入圖內底,這粒衛星就出現 tī 冥王星盤面 1 點鐘方噗出來 ê 細塊烏影。 就是因為按呢,Charon 才會 tī 1978 年 6 月 去予 James Christy kah Robert Harrington tiàm Flagstaff ê 美國海軍天文台發現著。

[POJ] Bêng-ūi-it Charon: Bêng-ông-chheⁿ ê ūi-chheⁿ

Chit-tiuⁿ koân kái-sek-tō͘ kéng-sek, sī pak-ke̍k-khu lāi-té chi̍t-ê o͘-àm koh sîn-pì ê só͘-chāi, ū chi̍t-kóa lâng kā kiò-chò Mordor Macula. Bêng-ūi-it Charon sī Bêng-ông-chheⁿ siōng tōa-lia̍p ê ūi-chheⁿ, chit-tiuⁿ Charon ê siàu-siōng sī Sin-sī-iá-hō thài-khong-chûn tī 2015 nî 7 goe̍h 14 ê sî-chūn poe-kàu kah Charon siōng óa hit-chūn hip–ê. Chhú-lí kòe ê nâ-sek, âng-sek, âng-gōa-sòaⁿ cho͘-ha̍p chu-liāu, sī beh ka-kiông sek-chhái kah tui-chong Charon piáu-bīn te̍k-sèng ê piàn-hòa. Chu-liāu ê kái-sek-tō͘ chha-put-to sī 2.9 kong-lí. Chit-tiuⁿ hőng chàn-thàn ê Charon iáⁿ-siōng sī bīn-tùi bêng-ông-chheⁿ hit pòaⁿ-kiû. Siòng-phìⁿ ū chiò-tio̍h chi̍t-tiâu chiok chheng-chhó ê kau-á, sī se̍h Charon chi̍t-liàn ê tn̄g-chân kah soaⁿ-kok, khòaⁿ–khí-lâi ká-ná beh kā lâm-pòaⁿ-kiû khah pêⁿ ê pêng-goân kah pak-pòaⁿ-kiû to-piàn ê tē-hêng pun-chò nn̄g-pêng. Charon ê ti̍t-kèng sī 1214 kong-lí. Che chha-put-to sī tē-kiû chhùn-chhioh ê 1/10, m̄-koh sī bêng-ông-chheⁿ ti̍t-kèng ê chi̍t-pòaⁿ tōa, só͘-í i tō piàn-chò sī Thài-iông-hē lāi-té, siong-tùi kiâⁿ-chheⁿ lâi-kóng, siōng tōa-lia̍p ê ūi-chheⁿ. Sī-kóng, tī tò-pêng téng-koân hit-tiuⁿ kái-sek-tō͘ bô-siáⁿ hó ê bōng-oán-kiàⁿ hū-phìⁿ chhah-ji̍p-tô͘ lāi-té, chit-lia̍p ūi-chheⁿ tō chhut-hiān tī bêng-ông-chheⁿ pôaⁿ-bīn 1 tiám-cheng hong-hiòng phok–chhut-lâi ê sè-tè o͘-iáⁿ. Tio̍h-sī in-ūi án-ne, Charon chiah-ē tī 1978 nî 6 goe̍h khì hō͘ James Christy kah Robert Harrington tiàm Flagstaff ê Bí-kok hái-kun thian-bûn-tâi hoat-hiān tio̍h.

[KIP] Bîng-uī-it Charon: Bîng-ông-tshenn ê uī-tshenn

Tsit-tiunn kuân kái-sik-tōo kíng-sik, sī pak-ki̍k-khu lāi-té tsi̍t-ê oo-àm koh sîn-pì ê sóo-tsāi, ū tsi̍t-kuá lâng kā kiò-tsò Mordor Macula. Bîng-uī-it Charon sī Bîng-ông-tshenn siōng tuā-lia̍p ê uī-tshenn, tsit-tiunn Charon ê siàu-siōng sī Sin-sī-iá-hō thài-khong-tsûn tī 2015 nî 7 gue̍h 14 ê sî-tsūn pue-kàu kah Charon siōng uá hit-tsūn hip–ê. Tshú-lí kuè ê nâ-sik, âng-sik, âng-guā-suànn tsoo-ha̍p tsu-liāu, sī beh ka-kiông sik-tshái kah tui-tsong Charon piáu-bīn ti̍k-sìng ê piàn-huà. Tsu-liāu ê kái-sik-tōo tsha-put-to sī 2.9 kong-lí. Tsit-tiunn hőng tsàn-thàn ê Charon iánn-siōng sī bīn-tuì bîng-ông-tshenn hit puànn-kiû. Siòng-phìnn ū tsiò-tio̍h tsi̍t-tiâu tsiok tshing-tshó ê kau-á, sī se̍h Charon tsi̍t-liàn ê tn̄g-tsân kah suann-kok, khuànn–khí-lâi ká-ná beh kā lâm-puànn-kiû khah pênn ê pîng-guân kah pak-puànn-kiû to-piàn ê tē-hîng pun-tsò nn̄g-pîng. Charon ê ti̍t-kìng sī 1214 kong-lí. Tse tsha-put-to sī tē-kiû tshùn-tshioh ê 1/10, m̄-koh sī bîng-ông-tshenn ti̍t-kìng ê tsi̍t-puànn tuā, sóo-í i tō piàn-tsò sī Thài-iông-hē lāi-té, siong-tuì kîann-tshenn lâi-kóng, siōng tuā-lia̍p ê uī-tshenn. Sī-kóng, tī tò-pîng tíng-kuân hit-tiunn kái-sik-tōo bô-siánn hó ê bōng-uán-kiànn hū-phìnn tshah-ji̍p-tôo lāi-té, tsit-lia̍p uī-tshenn tō tshut-hiān tī bîng-ông-tshenn puânn-bīn 1 tiám-tsing hong-hiòng phok–tshut-lâi ê sè-tè oo-iánn. Tio̍h-sī in-uī án-ne, Charon tsiah-ē tī 1978 nî 6 gue̍h khì hōo James Christy kah Robert Harrington tiàm Flagstaff ê Bí-kok hái-kun thian-bûn-tâi huat-hiān tio̍h.

[English] Charon: Moon of Pluto

A darkened and mysterious north polar region known to some as Mordor Macula caps this premier high-resolution view. The portrait of Charon, Pluto’s largest moon, was captured by New Horizons near the spacecraft’s closest approach on July 14, 2015. The combined blue, red, and infrared data was processed to enhance colors and follow variations in Charon’s surface properties with a resolution of about 2.9 kilometers (1.8 miles). A stunning image of Charon’s Pluto-facing hemisphere, it also features a clear view of an apparently moon-girdling belt of fractures and canyons that seems to separate smooth southern plains from varied northern terrain. Charon is 1,214 kilometers (754 miles) across. That’s about 1/10th the size of planet Earth but a whopping 1/2 the diameter of Pluto itself, and makes it the largest satellite relative to its parent body in the Solar System. Still, the moon appears as a small bump at about the 1 o’clock position on Pluto’s disk in the grainy, negative, telescopic picture inset at upper left. That view was used by James Christy and Robert Harrington at the U.S. Naval Observatory in Flagstaff to discover Charon in June of 1978.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【冥衛一 Charon】Bêng-ūi-it Charon/Bîng-uī-it Charon/冥衛一凱倫/Charon
 • 【冥王星】Bêng-ông-chheⁿ/Bîng-ông-tshenn/冥王星/Pluto
 • 【新視野號太空船】sin-sī-iá-hō thài-khong-chûn/Sin-sī-iá-hō thài-khong-tsûn/新視野號太空船/New Horizons spacecraft
 • 【解析度】kái-sek-tô͘/kái-sik-tōo/解析度/resolution
 • 【斷層】tn̄g-chân/tn̄g-tsân/斷層/fractures
 • 【山谷】soaⁿ-kok/suann-kok/山谷/canyons
 • 【平原】pêng-goân/pîng-guân/平原/plains
 • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/Solar System
 • 【負片】hū-phìnn/hū-phìnn/負片/negative

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Messier 101 明仔載 ê 圖:替宇宙漆色