Messier 101

Page(/daily/2023/06/20230602)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 101

媠閣大範 ê 捲螺仔星系 M101 是 Charles Messier’s 彼个有名 ê 星表內底上尾一个天體,毋過伊絕對毋是上普通 ê 一个。 這个星系 ê 大細差不多有 17 萬光年大,伊足大–ê,差不多是咱銀河系 ê 2 倍大。 M101 嘛是 19 世紀 用 Rosse 伯爵上大台 ê 望遠鏡 Leviathan of Parsontown 觀測著 ê 原始 捲螺仔星雲 之一。 這是 kā Hubble 太空望遠鏡 tī 20 世紀 kah 21 世紀 紀錄 ê 51 擺感光 kah 地面望遠鏡 ê 觀測資料組合起來 ê 相片。 這張組合相片主要是 M101 中央 4 萬 光年闊 ê 範圍。 M101 是 Hubble 公佈 ê 捲螺仔星系內底,解析度上懸 ê 其中一个。 這張清楚 ê 影像 有翕著 正向盤仔形星系 hŏng 足注意 ê 特色,包括恆星、塗粉,kah 一寡 M101 後壁 ê 背景星系。 M101 嘛叫做風吹星系,差不多 tī 2500 萬光年遠 ê 所在,咱會當 tī 北方 ê 大熊座 內底揣著伊。

[POJ] Messier 101

Súi koh tōa-pān ê kńg-lê-á seng-hē M101 sī Charles Messier hit-ê ū-miâ ê seng-pió lāi-té siōng-bóe chi̍t-ê thian-thé, m̄-koh i choa̍t-tùi m̄-sī siōng phó͘-thong ê chi̍t-ê. Chit-ê seng-hē ê tōa-sè chha-put-to ū 17 bān kng-nî tōa, i chiok tōa–ê, chha-put-to sī lán gîn-hô-hē ê 2 pōe tōa. M101 mā-sī 19 sè-kí iōng Rosse pek-chiok siōng-tōa tâi ê bōng-oán-kiàⁿ Leviathan of Parsontown koan-chhek tio̍h ê goân-sú kńg-lê-á seng-hûn chi-it. Che-sī kā Hubble thài-khong bōng-oán-kiàⁿ tī 20 sè-kí kah 21 sè-kí kì-lo̍k ê 51 pái kám kng kah tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ ê koan-chhek chu-liāu cho͘-ha̍p khí-lâi ê siòng-phìⁿ. Chit-tiuⁿ cho͘-ha̍p siòng-phìⁿ chú-iàu sī M101 tiong-ng 4 bān kng-nî khoah ê hoān-ûi. M101 sī Hubble kong-pò͘ ê kńg-lê-á seng-hē lāi-té, kái-sek-tō͘ siōng koân ê kî-tiong chi̍t-ê. Chit-tiuⁿ chheng-chhó ê iáⁿ-siōng ū hip-tio̍h chiàⁿ-hiàⁿ pôaⁿ-á-hêng seng-hē hőng chiok chù-ì ê te̍k-sek, pau-koah hêng-chhiⁿ, thô͘-hún, kah chi̍t-kóa M101 āu-piah ê pōe-kéng seng-hē. M101 mā kiò-chò hong-chhoe seng-hē, chha-put-to tī 2500 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, lán ē-tàng tī pak-hong ê tāi-hîm-chō lāi-té chhōe-tio̍h i.

[KIP] Messier 101

Suí koh tuā-pān ê kńg-lê-á sing-hē M101 sī Charles Messier hit-ê ū-miâ ê sing-pió lāi-té siōng-bué tsi̍t-ê thian-thé, m̄-koh i tsua̍t-tuì m̄-sī siōng phóo-thong ê tsi̍t-ê. Tsit-ê sing-hē ê tuā-sè tsha-put-to ū 17 bān kng-nî tuā, i tsiok tuā–ê, tsha-put-to sī lán gîn-hô-hē ê 2 puē tuā. M101 mā-sī 19 sè-kí iōng Rosse pek-chiok siōng-tuā tâi ê bōng-uán-kiànn Leviathan of Parsontown kuan-tshik tio̍h ê guân-sú kńg-lê-á sing-hûn tsi-it. Tse-sī kā Hubble thài-khong bōng-uán-kiànn tī 20 sè-kí kah 21 sè-kí kì-lo̍k ê 51 pái kám kng kah tē-bīn bōng-uán-kiànn ê kuan-tshik tsu-liāu tsoo-ha̍p khí-lâi ê siòng-phìnn. Tsit-tiunn tsoo-ha̍p siòng-phìnn tsú-iàu sī M101 tiong-ng 4 bān kng-nî khuah ê huān-uî. M101 sī Hubble kong-pòo ê kńg-lê-á sing-hē lāi-té, kái-sik-tōo siōng kuân ê kî-tiong tsi̍t-ê. Tsit-tiunn tshing-tshó ê iánn-siōng ū hip-tio̍h tsiànn-hiànn puânn-á-hîng sing-hē hőng tsiok tsù-ì ê ti̍k-sik, pau-kuah hîng-tshinn, thôo-hún, kah tsi̍t-kuá M101 āu-piah ê puē-kíng sing-hē. M101 mā kiò-tsò hong-tshue sing-hē, tsha-put-to tī 2500 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, lán ē-tàng tī pak-hong ê tāi-hîm-tsō lāi-té tshuē-tio̍h i.

[English] Messier 101

Big, beautiful spiral galaxy M101 is one of the last entries in Charles Messier’s famous catalog, but definitely not one of the least. About 170,000 light-years across, this galaxy is enormous, almost twice the size of our own Milky Way. M101 was also one of the original spiral nebulae observed by Lord Rosse’s large 19th century telescope, the Leviathan of Parsontown. Assembled from 51 exposures recorded by the Hubble Space Telescope in the 20th and 21st centuries, with additional data from ground based telescopes, this mosaic spans about 40,000 light-years across the central region of M101 in one of the highest definition spiral galaxy portraits ever released from Hubble. The sharp image shows stunning features of the galaxy’s face-on disk of stars and dust along with background galaxies, some visible right through M101 itself. Also known as the Pinwheel Galaxy, M101 lies within the boundaries of the northern constellation Ursa Major, about 25 million light-years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星雲/spiral nebulae
 • 【M101】M it-khòng-it/M it-khòng-it/M101/M101
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【Rosse 伯爵】Rosse pek-chiok/Rosse pik-tsiok/伯爵/Lord Rosse
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/Hubble thài-khong bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【地面望遠鏡】tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ/tē-bīn bōng-uán-kiànn/地面望遠鏡/ground based telescope
 • 【正向星系】chiàⁿ-hiòng seng-hē/tsiànn-hiòng sing-hē/正向星系/face-on galaxy
 • 【盤仔形星系】pôaⁿ-á-hêng seng-hûn/puânn-á-hîng sing-hûn/盤狀星系/disk galaxy
 • 【風吹星系】hong-chhoe-seng-hē/hong-tshue-sing-hē/風車星系/Pinwheel Galaxy
 • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Ursa Major

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:仙后座 A ê 循環再生 明仔載 ê 圖:冥衛一 Charon:冥王星 ê 衛星