Ùi Juno 太空船 看 木星 ê 捲螺仔雲

Page(/daily/2023/05/20230523)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi Juno 太空船 看 木星 ê 捲螺仔雲

木星頂懸 ê 大風暴 kah 咱地球 ê 是無仝。 Tī 地球頂懸 ê 大 風颱 kah 大型 捲螺仔風 會 出現 tī 低壓區。 毋過 tī 木星頂懸上大 ê 逆捲螺仔風風暴,煞出現 tī 高壓區。 地球 頂懸 ê 大型風暴會擋幾若禮拜,毋過 木星 頂懸 ê 大型風暴是會擋幾若年。 地球頂懸 ê 大型風暴寸尺,差不多 kah 一个國家平大,毋過木星頂懸 ê 風暴是 kah 地球 ê 大細會比並–ê。 這兩款風暴攏會產生 這張 木星雲 ê 合成相片是 kā 機器人 太空船 Juno 翕 ê 影像資料組合起來–ê。 相片是 Juno tī 2020 年 8 月 ê 時陣 衝到這粒大粒行星附近 翕–ê。 咱會當看著較近 ê 木星雲有一个 白卵形 ê 捲螺仔雲,邊仔閣有足濟較細 ê 捲螺仔雲,湠到足遠 ê 所在去。 木星頂懸較淺色 ê ,一般攏比 較深色 ê 雲 較懸。 雖罔講 in 無仝款,毋過研究 tī 遮爾遠 ê 木星頂懸 ê 風暴雲,會當 提供咱一寡線索,幫贊咱 閣較了解咱地球 頂懸 ê 風暴 kah 其他天氣模式。

[POJ] Ùi Juno Thài-khong-chûn khòaⁿ Bo̍k-chheⁿ ê Kńg-lê-á-hûn

Bo̍k-chheⁿ téng-koân ê tōa hong-pō kah lán Tē-kiû ê sī bô-kâng. Tī Tē-kiû téng-koân ê tōa hong-thai kah tōa-hêng kńg-lê-á-hong ē chhut-hiān tī kē-ap-khu. M̄-koh tī Bo̍k-chheⁿ téng-koân siōng tōa ê ge̍k kńg-lê-á-hong hong-pō, soah chhut-hiān tī ko-ap-khu. Tē-kiû téng-koân ê tōa-hêng hong-pō ē tòng kúi-ā lé-pài, m̄-koh Bo̍k-chheⁿ téng-koân ê tōa-hêng hong-pō sī ē tòng kúi-ā nî. Tē-kiû téng-koân ê tōa-hêng hong-pō chhun-chioh, chha-put-to kah chi̍t-ê kok-ka pêⁿ-tōa, m̄-koh Bo̍k-chheⁿ téng-koân ê hong-pō sī kah Tē-kiû ê tōa-sè ē pí-phēng–ê. Chit nn̄g-khoân hong-pō lóng ē sán-seng sih-nah. Chit-tiuⁿ bo̍k-chêng-hûn ê ha̍p-sêng siòng-phìⁿ sī kā ke-khì-lâng thài-khong-chûn Juno hip ê iáⁿ-siōng chu-liāu cho͘-ha̍p khí-lâi–ê. Siòng-phìⁿ sī Juno tī 2020 nî 8 goe̍h ê sî-chūn chhiong kàu chit-lia̍p tōa-lia̍p kiâⁿ-chheⁿ hù-kīn hip–ê. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h khah kīn ê Bo̍k-chheⁿ-hûn ū chi̍t-ê pe̍h-nn̄g-hêng ê kńg-lê-á-hûn, piⁿ-á koh ū chiok chōe khah sè ê kńg-lê-á-hûn, thòaⁿ kàu chiok hn̄g ê só͘-chāi khì. Bo̍k-chheⁿ téng-koân khah chhián-sek ê hûn, it-poaⁿ lóng pí khah chhim-sek ê hûn khah koân. Sui-bóng kóng in bô kāng-khoán, m̄-koh gián-kiù tī chiah-nī hn̄g ê Bo̍k-chheⁿ téng-koân ê hong-pō-hûn, ē-tàng thê-kiong lán chi̍t-kóa sòaⁿ-soh, pang-chān lán koh khah liáu-kái lán Tē-kiû téng-koân ê hong-pō kah kî-tha thiⁿ-khì bô͘-sek.

[KIP] Uì Juno Thài-khong-tsûn khuànn Bo̍k-tshenn ê Kńg-lê-á-hûn

Bo̍k-tshenn tíng-kuân ê tuā hong-pō kah lán Tē-kiû ê sī bô-kâng. Tī Tē-kiû tíng-kuân ê tuā hong-thai kah tuā-hîng kńg-lê-á-hong ē tshut-hiān tī kē-ap-khu. M̄-koh tī Bo̍k-tshenn tíng-kuân siōng tuā ê gi̍k kńg-lê-á-hong hong-pō, suah tshut-hiān tī ko-ap-khu. Tē-kiû tíng-kuân ê tuā-hîng hong-pō ē tòng kuí-ā lé-pài, m̄-koh Bo̍k-tshenn tíng-kuân ê tuā-hîng hong-pō sī ē tòng kuí-ā nî. Tē-kiû tíng-kuân ê tuā-hîng hong-pō tshun-tsioh, tsha-put-to kah tsi̍t-ê kok-ka pênn-tuā, m̄-koh Bo̍k-tshenn tíng-kuân ê hong-pō sī kah Tē-kiû ê tuā-sè ē pí-phīng–ê. Tsit nn̄g-khuân hong-pō lóng ē sán-sing sih-nah. Tsit-tiunn bo̍k-tsîng-hûn ê ha̍p-sîng siòng-phìnn sī kā ke-khì-lâng thài-khong-tsûn Juno hip ê iánn-siōng tsu-liāu tsoo-ha̍p khí-lâi–ê. Siòng-phìnn sī Juno tī 2020 nî 8 gue̍h ê sî-tsūn tshiong kàu tsit-lia̍p tuā-lia̍p kiânn-tshenn hù-kīn hip–ê. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h khah kīn ê Bo̍k-tshenn-hûn ū tsi̍t-ê pe̍h-nn̄g-hîng ê kńg-lê-á-hûn, pinn-á koh ū tsiok tsuē khah sè ê kńg-lê-á-hûn, thuànn kàu tsiok hn̄g ê sóo-tsāi khì. Bo̍k-tshenn tíng-kuân khah tshián-sik ê hûn, it-puann lóng pí khah tshim-sik ê hûn khah kuân. Sui-bóng kóng in bô kāng-khuán, m̄-koh gián-kiù tī tsiah-nī hn̄g ê Bo̍k-tshenn tíng-kuân ê hong-pō-hûn, ē-tàng thê-kiong lán tsi̍t-kuá suànn-soh, pang-tsān lán koh khah liáu-kái lán Tē-kiû tíng-kuân ê hong-pō kah kî-tha thinn-khì bôo-sik.

[English] Jupiter’s Swirls from Juno

Big storms are different on Jupiter. On Earth, huge hurricanes and colossal cyclones are centered on regions of low pressure, but on Jupiter, it is the high-pressure, anti-cyclone storms that are the largest. On Earth, large storms can last weeks, but on Jupiter they can last years. On Earth, large storms can be as large as a country, but on Jupiter, large storms can be as large as planet Earth. Both types of storms are known to exhibit lightning. The featured image of Jupiter’s clouds was composed from images and data captured by the robotic Juno spacecraft as it swooped close to the massive planet in August 2020.
A swirling white oval is visible nearby, while numerous smaller cloud swirls extend into the distance. On Jupiter, light-colored clouds are usually higher up than dark clouds. Despite their differences, studying storm clouds on distant Jupiter provides insights into storms and other weather patterns on familiar Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Juno 太空船】Juno thài-khong-chûn/Juno thài-khong-tsûn/朱諾太空船/Juno spacecraft
  • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
  • 【捲螺仔雲】kńg-lê-á-hûn/kńg-lê-á-hûn/漩渦雲/swirl cloud
  • 【捲螺仔風】kńg-lê-á-hong/kńg-lê-á-hong/氣旋/cyclones
  • 【逆捲螺仔風】ge̍k kńg-lê-á-hong/gi̍k kńg-lê-á-hong/反氣旋/anti-cyclone
  • 【爍爁】sih-nah/sih-nah/閃電/lightning

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī 附近 ê 捲螺仔星系 M101 內底 發現 超新星 明仔載 ê 圖:Kah 月掩木星 排做一逝 ê 天文台