Tī 附近 ê 捲螺仔星系 M101 內底 發現 超新星

Page(/daily/2023/05/20230522)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 附近 ê 捲螺仔星系 M101 內底 發現 超新星

附近有一粒恆星爆炸矣,人類 ê 望遠鏡當 leh 踅過去觀測伊。 這粒超新星去 hŏng 號名做 SN 2023ixf,是日本天文學家 Koichi Itagaki tī 3 工前發現–ê。 伊隨 tī 2 工前 用 ZTF 望遠鏡 ê 自動影像揣著伊 ê 位置。 SN 2023ixf 出現 tī 好看頭 ê 風吹星系 M101 內底,kah 咱 ê 距離差不多有 2100 萬光年遠。 伊是過去 5 冬內 kah 咱上倚 ê 超新星,10 冬內 第二倚 ê 超新星,15 冬內 tī M101 內底揣著 ê 第二粒超新星。 高速追蹤觀測已經指出 SN 2023ixf 是 第二型超新星,是大質量恆星 kā 伊 ê 核燃料用煞了後,核心崩塌產生 ê 爆炸。 這張影像是 2 工前 ê 捲螺仔星系,有強調 超新星 ê 出現,一個月前仝這个星系 ê 影像就無超新星 tī 遐。 SN 2023ixf 可能會變閣較光,tī 紲落來幾若個月,咱攏會當用望遠鏡看著伊。 研究像這款 kah 咱足倚 koh 遮爾少年 ê 第二型超新星,會當予揣著 大質量恆星 kah in 是按怎爆炸 ê 新線索

[POJ] Tī hù-kīn ê kńg-lê-á seng-hē M101 lāi-té hoat-hiān Chhiau-sin-seng

Hù-kīn ū chi̍t-lia̍p hêng-chheⁿ po̍k-chà–ah, jîn-lūi ê bōng-oán-kiàⁿ tng leh se̍h kòe-khì koan-chhek i. Chit-lia̍p chhiau-sin-seng khì hŏng hō-miâ chò SN 2023ixf, sī Ji̍t-pún thian-bûn-ha̍k-ka Koichi Itagaki tī 3 kang chêng hoat-hiān–ê. I sûi tī 2 kang chêng iōng ZTF bōng-oán-kiàⁿ ê chū-tōng iáⁿ-siōng chhoe-tio̍h i ê ūi-tì. SN 2023ixf chhut-hiān tī hó-khòaⁿ-thâu ê Hong-chhoe-seng-hē M101 lāi-té, kah lán ê kū-lī chha-put-to ū 2100 bān kng-nî hn̄g. I sī kòe-khì 5 tang lāi kah lán siōng óa ê chhiau-sin-seng, 10 tang lāi tē jī óa ê chhiau-sin-seng, 15 tang lāi tī M101 lāi-té chhoe-tio̍h ê tē jī lia̍p chhiau-sin-seng. Ko-sok tui-chong koan-chhek í-keng chí-chhut SN 2023ixf sī tē jī hêng chhiau-sin-seng, sī tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ kā i ê he̍k-jiân-liāu iōng soah liáu-āu, he̍k-sim pang-lap sán-seng ê po̍k-chà. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī 2 kang chêng ê kńg-lê-á seng-hē, ū kiông-tiāu chhiau-sin-seng ê chhut-hiān, chi̍t kò-goe̍h chêng kāng chit-ê seng-hē ê iáⁿ-siōng to̍h bô chhiau-sin-seng tī hiah. SN 2023ixf khó-lêng ē piàn koh khah kng, tī sòa-lo̍h-lâi kúi-ā kò-goe̍h, lán lóng ē-tàng iōng bōng-oán-kiàⁿ chhoe-tio̍h i. Gián-kiù chhiūⁿ chit-khoán kah lán chiok óa koh chiah-nī siàu-liân ê tē jī hêng chhiau-sin-seng, ē-tàng hō͘ chhoe-tio̍h tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ kah in sī án-ná po̍k-chà ê sin sòaⁿ-soh.

[KIP] Tī hù-kīn ê kńg-lê-á sing-hē M101 lāi-té huat-hiān Tshiau-sin-sing

Hù-kīn ū tsi̍t-lia̍p hîng-tshenn po̍k-tsà–ah, jîn-luī ê bōng-uán-kiànn tng leh se̍h kuè-khì kuan-tshik i. Tsit-lia̍p tshiau-sin-sing khì hŏng hō-miâ tsò SN 2023ixf, sī Ji̍t-pún thian-bûn-ha̍k-ka Koichi Itagaki tī 3 kang tsîng huat-hiān–ê. I suî tī 2 kang tsîng iōng ZTF bōng-uán-kiànn ê tsū-tōng iánn-siōng tshue-tio̍h i ê uī-tì. SN 2023ixf tshut-hiān tī hó-khuànn-thâu ê Hong-tshue-sing-hē M101 lāi-té, kah lán ê kū-lī tsha-put-to ū 2100 bān kng-nî hn̄g. I sī kuè-khì 5 tang lāi kah lán siōng uá ê tshiau-sin-sing, 10 tang lāi tē jī uá ê tshiau-sin-sing, 15 tang lāi tī M101 lāi-té tshue-tio̍h ê tē jī lia̍p tshiau-sin-sing. Ko-sok tui-tsong kuan-tshik í-king tsí-tshut SN 2023ixf sī tē jī hîng tshiau-sin-sing, sī tuā-tsit-liōng hîng-tshenn kā i ê hi̍k-jiân-liāu iōng suah liáu-āu, hi̍k-sim pang-lap sán-sing ê po̍k-tsà. Tsit-tiunn iánn-siōng sī 2 kang tsîng ê kńg-lê-á sing-hē, ū kiông-tiāu tshiau-sin-sing ê tshut-hiān, tsi̍t kò-gue̍h tsîng kāng tsit-ê sing-hē ê iánn-siōng to̍h bô tshiau-sin-sing tī hiah. SN 2023ixf khó-lîng ē piàn koh khah kng, tī suà-lo̍h-lâi kuí-ā kò-gue̍h, lán lóng ē-tàng iōng bōng-uán-kiànn tshue-tio̍h i. Gián-kiù tshiūnn tsit-khuán kah lán tsiok uá koh tsiah-nī siàu-liân ê tē jī hîng tshiau-sin-sing, ē-tàng hōo tshue-tio̍h tuā-tsit-liōng hîng-tshenn kah in sī án-ná po̍k-tsà ê sin suànn-soh.

[English] Supernova Discovered in Nearby Spiral Galaxy M101

A nearby star has exploded and humanity’s telescopes are turning to monitor it. The supernova, dubbed SN 2023ixf, was discovered by Japanese astronomer Koichi Itagaki three days ago and subsequently located on automated images from the Zwicky Transient Facility two days earlier. SN 2023ixf occurred in the photogenic Pinwheel Galaxy M101, which, being only about 21 million light years away, makes it the closest supernova seen in the past five years, the second closest in the past 10 years, and the second supernova found in M101 in the past 15 years. Rapid follow up observations already indicate that SN 2023ixf is a Type II supernova, an explosion that occurs after a massive star runs out of nuclear fuel and collapses. The featured image shows home spiral galaxy two days ago with the supernova highlighted, while the roll-over image shows the same galaxy a month before. SN 2023ixf will likely brighten and remain visible to telescopes for months. Studying such a close and young Type II supernova may yield new clues about massive stars and how they explode.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【M101】M it-khòng-it/M it-khòng-it/M101/M101
 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
 • 【SN 2023ixf】SN jī-khòng-jī-sam ixf/SN jī-khòng-jī-sam ixf/SN 2023ixf/SN 2023ixf
 • 【ZTF 望遠鏡】ZTF bōng-oán-kiàⁿ/ZTF bōng-uán-kiànn/ZTF 望遠鏡/Zwicky Transient Facility
 • 【風吹星系】Hong-chhoe-seng-hē/Hong-tshue-sing-hē/風車星系/Pinwheel Galaxy
 • 【第二型超新星】tē-jī-hêng chhiau-sin-seng/tē-jī-hîng tshiau-sin-sing/第二型超新星/Type II supernova
 • 【核燃料】he̍k-jiân-liāu/hi̍k-jiân-liāu/核燃料/nuclear fuel
 • 【崩塌】pang-lap/pang-lap/核心塌縮/collapses

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī 青苔頂懸 ê 水熊蟲 明仔載 ê 圖:Ùi Juno 太空船 看 木星 ê 捲螺仔雲